Educatieve Middelen Pool

De Educatieve Middelen Pool (EMP) is ingesteld door het College van Bestuur en stimuleert initiatieven van faculteiten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP biedt ondersteuning op zowel een enkelvoudig vak, een studieonderdeel, methode of instrument als op een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging. 

Voor elke faculteit/interfacultair cluster is jaarlijks 875 uur beschikbaar voor onderwijskundige ondersteuning vanuit Onderwijsadvies & Training van het Centrum voor Onderwijs en Leren. Daarvan wordt per faculteit/interfacultair cluster 10% afgezonderd ten behoeve van het professioneel consult voor docenten. 

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de Educatieve Middelen Pool

De EMP-uren worden zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht en zijn relevant voor BaMa 3.0, zoals matching en selectie, toetsing, intensivering van het onderwijs voor studenten in combinatie met werklast verlaging voor docenten en honoursonderwijs.

Toekenning uren

De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (voor UU-medewerkers te vinden op intranet).

Meer informatie

Lees meer over de projecten en de facultaire contactpersonen.

Contactpersoon voor de EMP

dr. Ineke Lam 
T 030 253 7975
E j.i.lam@uu.nl