Projecten voortgezet onderwijs

Bekijk hier enkele voorbeelden van het werk dat wij doen in het voortgezet onderwijs.

Leergang toetsexpertise op het Mundus College

Op het Mundus College in Amsterdam volgde een enthousiaste groep van twaalf docenten de leergang toetsexpertise. Na zes intensieve bijeenkomsten zijn zij op weg om echte toetsexperts te worden binnen de school. Samen namen zij de summatieve toetsing op school onder de loep, en leerden hoe ze de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren. Als groep van toetsexperts kunnen zij voortaan advies geven aan de schoolleiding over het toetsbeleid. Zo wordt de kennis direct goed benut.

Flexuren op het dr. Aletta Jacobs College

Leerling in het voortgezet onderwijs aan het werk

Zoals veel scholen werkt het dr. Aletta Jacobs College uit Hoogezand met flexuren. Zij zien dat niet alle leerlingen goed uit de voeten kunnen met de mate van zelfstandigheid die van hen wordt gevraagd. Om docenten te helpen bij het ondersteunen van leerlingen, hebben wij een cursus op maat gemaakt. In deze cursus kijken docenten eerst vanuit de theorie op het gebied van zelfgestuurd leren naar de flexuren. Docenten ontwerpen daarna zelf een interventie om het zelfgestuurd leren van de leerlingen te ondersteunen, en testen die in de praktijk. Uiteindelijk worden alle interventies gebundeld tot een handreiking, zodat andere docenten hier inspiratie uit kunnen halen om zelf aan de slag te gaan met het ondersteunen van zelfgestuurd leren.

Aan de slag met je eigen onderzoeksvraag

Docenten die de cursus Data in de School volgen, gaan aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen en analyses. Zo deed een van onze deelnemers onderzoek naar hoe het leerlingen in de bovenbouw vwo vergaat, die voor wiskunde A of B moeten kiezen. De onderzoeksvraag van de wiskundesectie was: In hoeverre is er een noodzaak om het criterium voor het mogen kiezen van wiskunde B in het vwo aan te passen? Uit de analyse van de docent bleek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen die wiskunde B kiest, gedurende de bovenbouw afstroomt, doubleert of met een onvoldoende voor wiskunde B in 6 vwo belandt. Slechts één van de leerlingen die tegen het vakadvies in wiskunde B heeft gekozen, scoort een voldoende in 6 vwo. Hieruit concludeerde de docent dat het raadzaam is om het advies beter te handhaven.

Eureka! Onderzoeksdidactiek in het vo

Eureka! Onderzoeksdidactiek in het vo

Onderzoeksdidactiek is één van de specialiteiten van O&T voor het voortgezet onderwijs: we ondersteunen vwo-docenten in het hele land om hun leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Dit helpt leerlingen kritischer om te kunnen gaan met kennis(ontwikkeling), en versoepelt daarmee de overgang naar het hoger onderwijs. We verzorgen de leergang Onderzoeksdidactiek ook binnen het WON-scholennetwerk (Wetenschapsoriëntatie Nederland), en leiden vwo-docenten op om zélf de rol van trainer te vervullen in deze leergang. We gebruiken het door ons ontwikkelde handboek ‘Eureka! Didactiek voor leren onderzoeken in vwo én havo’, waarmee we al meer dan 500 docenten geschoold hebben.

Datageïnformeerd werken op het Ir. Lely Lyceum 

In 2020 hebben we een professionaliseringstraject gedaan met twaalf docenten van het Amsterdamse Ir. Lely Lyceum. Aan de hand van data zochten we antwoorden op vragen die leven bij hen op school. Na het bepalen van de vraagstukken maakten we er samen met de docenten onderzoekbare vragen van, en dachten we na over welke data nodig was om de vragen te beantwoorden. Zo onderzocht de vaksectie bèta het effect van de wiskunde zomerschool op leerlingen, waarbij ze resultaten vergeleken met die van leerlingen uit havo 4 en havo 5. Bij de analyse en interpretatie van de resultaten boden we ondersteuning door bijvoorbeeld naast groepsbijeenkomsten ook tussentijds feedback te geven op analyses en rapportages. Lees verder.

Rector’s League: gastcolleges op school

Meedoen in de les

Een dinsdagochtend op een school in midden-Nederland. 120 leerlingen uit vwo 5 volgen gastcolleges van docenten van de UU. De een bespreekt of de Waddenzee zal verdrinken als de zeespiegel verder stijgt, een ander wat de consequenties zijn voor jongeren als ouders gaan scheiden. In het practicumlokaal kijken leerlingen met een microscoop wat leverweefsel onderscheidt van longweefsel. En in een vierde lokaal wordt besproken hoe (G)oud de Gouden Eeuw is. De leerlingen ervaren vandaag hoe het onderwijs er op de universiteit uit kan zien. Welke vaardigheden worden er van studenten verwacht, hoe worden ze uitgedaagd een onderzoekende houding aan te nemen en kritische vragen te stellen, en actualiteit te koppelen aan wat we weten uit wetenschappelijke theorieën. Meer informatie: uu.nl/rectorsleague.

Ondersteuning bij een toekomstbestendige onderzoeks- en ontwerpleerlijn

Docenten van CSG De Lage Waard in Papendrecht hebben een leerlijn ontwikkeld om havo- en vwo-leerlingen te leren onderzoeken en ontwerpen. De leerlijn bestaat uit onderzoeksopdrachten van brugklas tot examenjaar. In samenwerking met GLOBE Nederland hebben we een meerjarig scholingstraject gemaakt om de docenten hierbij te ondersteunen. De scholing richtte zich op het ontwikkelen van de leerlijn, en op het ontwikkelen van de competenties van de docenten. Als vervolgstap gaan we de docenten opleiden tot trainers, zodat zij zelf hun toekomstige collega’s kunnen coachen en bijscholen op het vlak van onderzoeksdidactiek. Zo helpen we de school om een toekomstbestendige onderzoeks- en ontwerpleerlijn te realiseren.

Werken in domeinen: Hoe differentieer je in opdrachten en werkvormen en hoe begeleid je leerlingen op maat?

Werken in domeinen

Op het Markiezaat College, een mbo in Bergen op Zoom, hebben we in 2019-2020 een traject begeleid dat gericht is op het werken in domeinen. Hoe differentieer je in opdrachten en werkvormen en hoe begeleid je leerlingen op maat? Het traject is gestart met het in kaart brengen van de startsituatie, door gesprekken met docenten, analyse van het materiaal en lesobservaties. Op basis daarvan hebben we een training voor docenten ingericht over differentiëren, de dagstructuur, activerende didactiek en feedback. Vervolgens zijn de docenten gebeeldcoacht. Dat wil zeggen dat er video-opnames zijn gemaakt van de lessen, waaruit de docenten zelf vervolgens een aantal fragmenten selecteerden. In een intervisiesessie, onder begeleiding van een gecertificeerd beeldcoach van O&T, hebben de docenten hun eigen en elkaars fragmenten geanalyseerd en hier sterke punten en verbeterpunten uit gehaald.

Onderwijskansen van Utrechtse leerlingen

Rapportages van de Inspectie van het Onderwijs en de OECD lieten in 2016 zien dat verschillen in onderwijskansen in het Nederlandse onderwijs toenemen. Daarom ontving O&T in 2017 een subsidie van de gemeente Utrecht om de onderwijskansen van Utrechtse leerlingen in kaart te brengen. Negen onderwijsadviseurs van O&T gingen (samen met Oberon Onderzoek & Advies en SEO) met dit vraagstuk aan de slag. Op basis van o.a. een literatuurstudie, data-analyse en diepte-interviews formuleerden zij diverse aanbevelingen over hoe eventuele verschillen in onderwijskansen in Utrecht verkleind kunnen worden. De aanbevelingen zijn meegenomen in de nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022.

Professionalisering en advies

Bekijk ons professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs.

Contactpersonen VO