Educatieve Middelen Pool

De Educatieve Middelen Pool (EMP) biedt faculteiten de mogelijkheid om onderwijskundig advies in te huren voor kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP kan worden ingezet voor een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument, een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging.

Voor elke faculteit zijn jaarlijks uren beschikbaar, gebaseerd op het aantal studenten, voor deze onderwijskundige ondersteuning. Daarvan wordt per faculteit 10% afgezonderd ten behoeve van onderwijskundig advies voor docenten.

Overgang naar nieuwe EMP-aanbieders

Sinds het collegejaar 2018-2019 is het mogelijk om naast de gebruikelijke ondersteuning vanuit Onderwijsadvies en Training (O&T) maximaal 10% van de EMP-uren te laten verzorgen door drie andere aanbieders, namelijk het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, het Freudenthal Instituut en USBO advies. In collegejaar 2019-2020 is dat maximaal 30% en zo loopt dit percentage jaarlijks op tot 100% in 2022-2023. Voor alle duidelijkheid: uit dit vrij te besteden gedeelte kan ook voor adviseurs van Onderwijsadvies en Training gekozen worden.

Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding

Het Expertisecentrum Onderwijs en Opleiding van het Onderwijscentrum UMC Utrecht biedt expertise op het gebied van:

 • Onderwijsontwikkeling en onderwijskundige advisering,: o.a. ontwerp van methoden van onderwijs en toetsing, projectmatige begeleiding en advisering en onderwijsprojectmanagement, strategische beleidsadvisering, onderwijskundige advisering over onderwijsontwikkeling, curriculum innovatie en onderwijsuitvoering
 • Onderwijstechnologie: o.a. coördinatie, ontwikkeling, onderwijskundige advisering, begeleiding, ondersteuning bij/op gebied van E-modules en e-simulaties, E-assessments, E-lectures, kennisclips, webinars, applicaties, blended learning, learning analytics, digitale toetsing
 • Kwaliteitszorg voor onderwijs en opleiding,: o.a. ontwikkeling van methodologie en beleid voor onderwijskwaliteitszorg, advisering over evaluatie en kwaliteit van onderwijs en toetsing, coaching op het gebied van professioneel gedrag,  video-communicatie­trainingen en video-intervisie
 • Professionalisering van docenten en opleiders
 • Onderzoek van onderwijs, onderzoek naar leerprocessen en leeromgevingen van studenten, docenten en professionals

Het Expertisecentrum heeft daarnaast o.a. ruime ervaring met werkplek-leren en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals: aandacht voor/coaching op professioneel gedrag, professionele cultuur op de werkvloer en Entrustable Professional Activities (EPA’s).

Klik hier voor meer informatie over het Expertisecentrum en lees hier meer over onderwijstechnologische leervormen in combinatie met contactonderwijs (blended learning).                   

 

Freudenthal Instituut (faculteit Bètawetenschappen)

Expertise van het Freudenthal Instituut voor EMP-ondersteuning:

 • Voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen;
 • Directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de lerarenopleiding (STEM-vakken);
 • Voortrekkersrol op het gebied van blended learning in de faculteit Bètawetenschappen;
 • Integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.

Contactpersoon: drs. Vincent Jonker (v.jonker@uu.nl)

Klik hier voor meer informatie. 

Onderwijsadvies en Training (faculteit Sociale Wetenschappen)

Onderwijsadvies & Training (O&T) heeft veel ervaring met de EMP-ondersteuning voor alle faculteiten en het interfacultair cluster. Kenmerkend voor O&T is haar brede, onderwijskundige deskundigheid.
De terreinen waarop O&T-collega’s deze deskundigheid voortdurend ontwikkelen en inzetten voor de Universiteit Utrecht en andere HO-instellingen, zijn samen te vatten onder de thema’s:

 • didactiek en differentiatie : bijvoorbeeld hoe raken studenten geactiveerd in een werkgroep of college, op welke manier worden honoursstudenten uitgedaagd, hoe kan het leren van studenten optimaal ondersteund worden?
 • internationalisering: bijvoorbeeld vragen over de internationalisering van het curriculum, hoe kan effectief onderwijs gegeven worden in het Engels, hoe kan er worden ingespeeld op studenten met diverse culturele achtergronden?
 • toetsing en feedback: op zowel cursus als curriculum niveau, bijvoorbeeld het ontwikkelen en implementeren van rubrics, het opstellen van een toetsbeleid, het gebruik van portfolio’s, het geven van effectieve (mondelinge / schriftelijke) feedback aan studenten.
 • curriculumontwikkeling: O&T biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij zowel het herontwerpen als het nieuw ontwikkelen en implementeren van (blended learning) cursussen/e-modules en opleidingen, het ontwerpen van leerlijnen van academische vaardigheden (o.a. schrijf- en onderzoeksvaardigheden) of het opstellen van eindtermen en leerdoelen (constructive alignment).
 • kwaliteitszorg: evaluaties van bestaande of nieuw ontwikkelde cursussen en curricula.
 • professionalisering van docenten: voor beginnend tot ervaren docenten, aanvullend op BKO en SKO en maatwerk om docenten te betrekken en te helpen bij de implementatie van vernieuwd onderwijsbeleid.
 • interdisciplinariteit: O&T ondersteunt diverse opleidingen bij hun visie op een interdisciplinaire aanpak, het ontwikkelen en opzetten van interdisciplinaire cursussen of opleidingen, het ondersteunen van studenten bij de ontwikkeling van een interdisciplinair perspectief.
 • leven lang leren: O&T heeft kennis en ervaring met het scholen van professionals en kan opleidingen helpen bij leven-lang-leren aanbod en hun didactiek voor deze doelgroep.
 • (begeleiden van) leren onderzoeken: hoe kan lesson study worden ingezet in het onderwijs, hoe evalueer je als docent je eigen onderwijs, hoe verbeter je de onderzoeksvaardigheden van je studenten?

Contactpersoon: dr. A. Kool, (a.kool@uu.nl)

Klik hier voor meer informatie en hier voor een overzicht van alle projecten. 

USBO-advies (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)

Expertise van USBO-advies voor EMP-ondersteuning:

 • Verandertrajecten;
 • Evaluaties van beleid;
 • Begeleiding van professionalisering;
 • Training & coaching.

Contactpersoon: dr. Paul Adriaanse (p.adriaanse@uu.nl)

Klik hier voor meer informatie.

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de Educatieve Middelen Pool

De EMP-uren worden zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. De Board van het Centre for Academic Teaching stelt jaarlijks enkele specifieke thema’s vast waarbinnen kan worden aangevraagd.

Toekenning uren

De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (voor UU-medewerkers te vinden op intranet).

Meer informatie

Lees meer over de projecten en de facultaire contactpersonen.

Contactpersoon EMP

dr. Ada Kool
T  06 45 630 081
A.Kool@uu.nl