Voortgezet onderwijs

Les op de middlebare school

Wij ondersteunen scholen in het voortgezet onderwijs in hun ambities. Ga je voor eigentijds onderwijs met voldoende aandacht voor verschillen tussen leerlingen? Hecht je waarde aan goede leerresultaten maar ook aan een brede vorming? Werk je doel- en opbrengstgericht en wil je een ambitieuze leercultuur creëren? Wij helpen leidinggevenden, docenten, mentoren, decanen en begeleiders om hun ambities te realiseren.

Aanbod 

Naast onderstaand scholingsaanbod bieden wij adviestrajecten, praktijkgericht onderzoek en ondersteuning bij aansluiting vo-wo.

CLIL (tweetalig onderwijs)

This range of basic and more advanced CLIL (Content and Language Integrated Learning) courses and workshops provides you with practical CLIL skills and background knowledge for tvwo, thavo and/or tvmbo. The concept of CLIL is that learners learn a subject and a second language simultaneously: using language to learn, whilst learning to use language. The experience learns that benefits of CLIL can be seen in terms of language competence, increased motivation, cultural awareness, and preparation for further study and professional life. You can contact us to take part in one of our open registration courses or for more information on in-company trainings at your preferred location.

Datageïnformeerd werken en formatief evalueren

Door goed gebruik te maken van de aanwezige data op school, kun je de kwaliteit van je onderwijs verbeteren en het leerproces van leerlingen beter ondersteunen. Als je onderzoek uitvoert met data van je eigen school, kun je toetsen of bepaalde aannames kloppen. Zo ontstaat een cultuur waarin beslissingen minder op basis van ervaringen of onderbuikgevoelens worden genomen, en meer op basis van beschikbare gegevens. Bij sommige vermoedens, bijvoorbeeld over de motivatie van leerlingen, is het nodig om nieuwe data te verzamelen. Voor formatief evalueren geldt hetzelfde, maar dan op kleinere schaal. Daar staat het leerproces van de leerling centraal. Hiervoor maak je gebruik van gegevens of observaties tijdens het proces, wat je in staat stelt om gericht feedback te geven en de leerlingen ervan bewust te maken waar zij nog aan kunnen werken.

Aanbod

Leerlingen leren onderzoek doen

Het vwo bereidt leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs. Naast vakinhoudelijke kennis moeten leerlingen ook academische vaardigheden ontwikkelen. Het gaat dan vooral om het ‘leren onderzoeken’. De uitdaging is om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding te koppelen aan vakinhoudelijke verdieping. Daarom is het van belang dat vwo-docenten hun leerlingen kunnen ondersteunen bij academische vaardigheden. Denk aan het ontwikkelen van opdrachten, het begeleiden bij de uitvoering, het profielwerkstuk en beoordeling.

Aanbod:

Pedagogisch-didactisch handelen

Lesgeven vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen. Dat vraagt om een goed contact met leerlingen, en om goed didactisch handelen van de docent. Een breed repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden zorgt ervoor dat je als docent al die verschillende individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. We geven verschillende cursussen en trainingen op dat gebied, bieden evaluatietools en geven feedback op basis van video-opnames.

Aanbod:

Teamleren en Lesson Study

Teamleren is het leren van en met collega's, en heeft vele voordelen. Het is gezellig, en doordat je samen afspreekt kom je ook echt toe aan professionalisering. Teamleren vindt vaak plaats in school en ligt inhoudelijk dicht bij de lespraktijk. Startende docenten profiteren van de ervaring van collega's, meer ervaren leraren profiteren van de nieuwe kennis en het enthousiasme van starters. Samen bouwt een team verder aan professionele vaardigheden en kennis. We bieden verschillende trainingen aan die helpen om teamleren in school vorm te geven.

Aanbod:

Vakdidactiek

Naast algemene, vakoverstijgende professionalisering kun je bij de Universiteit Utrecht terecht voor vakdidactische activiteiten, onder andere op het vlak van geschiedenis, wiskunde/rekenen en de bètavakken.

Geschiedenis

Wiskunde/rekenen en de bètavakken 
Centraal in het aanbod voor wiskunde/rekenen en de bètavakken staat de professionele ondersteuning voor de docent havo/vwo en de docent vmbo. Docenten havo/vwo worden optimaal voorbereid op de nieuwe examenprogramma’s en voor het vmbo is er onder andere aandacht voor de eisen ten aanzien van rekenen.