Projecten primair onderwijs

Bekijk hier enkele voorbeelden van het werk dat wij doen in het primair onderwijs.

Aan de slag met technologie op de basisschool

Aan de slag met Project MAKEN

Hoe interesseer en inspireer je leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs om aan de slag te gaan met technologie? Met die vraag is X11 Media en Vormgeving aan de slag gegaan in het project ‘MAKEN’. Onderwijsadvies & Training evalueerde het project, en onderzocht op welke manier het project heeft bijgedragen aan de versterking van PO-leerkrachten in het geven van technologielessen in hun dagelijkse lespraktijk. Van de resultaten maakten we een praktische hand-out. Lees meer.

Lesson Study laten slagen

Er is al aardig wat onderzoek gedaan naar hoe Lesson Study door leraren wordt ontvangen. Maar er is minder bekend over wat nodig is om Lesson Study te laten slagen. O&T onderzocht daarom welke randvoorwaarden bevorderend of juist belemmerend zijn bij het uitvoeren van Lesson Study in het basisonderwijs. We schreven praktische aanbevelingen voor zowel het Lesson Study team, procesbegeleiders als schoolleiders. Lees meer.

Versterken Educatieve Kwaliteit Kind & Co

Versterken Educatieve Kwaliteit Kind & Co

O&T heeft een langdurige samenwerking met kinderopvangorganisatie Kind & Co rond het thema: ‘het versterken van de Educatieve Kwaliteit’. Twee jaar geleden werd gestart met workshops voor (cluster)managers. Afgelopen jaar is onder alle Pedagogisch Medewerkers een ‘self-assessment Educatieve Kwaliteit’ uitgevoerd. Aan de hand van deze self-assessment wordt nu binnen de organisatie een verbetertraject ingezet. Over anderhalf jaar wordt een nameting uitgevoerd om te beoordelen of de Educatieve Kwaliteit daadwerkelijk is versterkt.

Leven Lang Leren voor schoolleiders

Voor een groep schoolleiders in het primair onderwijs heeft O&T samen met USBO vier masterclasses ontwikkeld rond het thema ‘Toekomstgericht onderwijs’. Schoolleiders moeten jaarlijks punten verzamelen voor het schoolleidersregister, en gaven de voorkeur aan een programma op maat, dat tegemoetkomt aan hun leerwensen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: expertise ontwikkeling van leerkrachten, 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch beschouwd en potentie, design thinking, de strategische driehoek van Moore en het creëren van een onderzoekcultuur op school. Het programma is zo goed geëvalueerd, dat het zich leent voor het ontwikkelen van een structureel aanbod voor Leven Lang Leren voor PO-schoolleiders.

Samenwerken voor én met het basisonderwijs

Samenwerken voor en met het basisonderwijs

De wereld van het lerende kind uitdagender maken, daar leveren wij graag een bijdrage aan. Daarom werken wij binnen het PO-partnerschap Provincie Utrecht intensief samen met het Wetenschapsknooppunt, de HU, Marnix Academie en zeven schoolbesturen in het basisonderwijs. Samen werken we aan de bevordering van de kwaliteit en het innovatieve vermogen van het PO in de provincie Utrecht, op basis van een evidence-informed aanpak. We maken wetenschap en onderzoek toegankelijker, bijvoorbeeld via activiteiten en lesmaterialen voor leerlingen en leerkrachten. Zie ook: www.uu.nl/po.

Observeren van interactie op de basisschool

Adviseurs van O&T hebben voor een Utrechts schoolbestuur observaties uitgevoerd, om de proceskwaliteit vast te stellen op scholen waar veel kinderen een VVE-indicatie hebben (een mogelijke taalachterstand). Ze observeerden aan de hand van het Classroom Assessment Scoring System (CLASS); een wetenschappelijk instrument waarmee de kwaliteit van interactie objectief in kaart wordt gebracht en waarin de afdeling Pedagogiek O&T schoolt. Leerkrachten ontvingen een constructief verslag met zowel tops als tips, en bespraken die met elkaar en met de schoolleider. Het verslag bood aanknopingspunten voor de schoolleiders van de verschillende scholen om een SWOT-analyse te maken voor de eigen school.

Onderwijskansen van Utrechtse leerlingen

Rapportages van de Inspectie van het Onderwijs en de OECD lieten in 2016 zien dat verschillen in onderwijskansen in het Nederlandse onderwijs toenemen. Daarom ontving O&T in 2017 een subsidie van de gemeente Utrecht om de onderwijskansen van Utrechtse leerlingen in kaart te brengen. Negen onderwijsadviseurs van O&T gingen (samen met Oberon Onderzoek & Advies en SEO) met dit vraagstuk aan de slag. Op basis van o.a. een literatuurstudie, data-analyse en diepte-interviews formuleerden zij diverse aanbevelingen over hoe eventuele verschillen in onderwijskansen in Utrecht verkleind kunnen worden. De aanbevelingen zijn meegenomen in de nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022.

Professionalisering en advies

Bekijk ons professionaliseringsaanbod voor het primair onderwijs.