Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht.

De faculteitsraad bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers. Het aantal leden kan per faculteit verschillen. De personeelsleden in de faculteitsraad hebben dezelfde bevoegdheden als hun collega's in de dienstraden. Meer informatie kunt u vinden in Richtlijn Facultair Kiesreglement (pdf).

De taken, bevoegdheden en procedures van de faculteitsraad zijn omschreven in het faculteitsreglement, dat per faculteit wordt vastgesteld en dus ook per faculteit kan verschillen. Het faculteitsreglement is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Bekijk ook de bevoegdheden van de faculteitsraden in Richtlijn Model Faculteitsreglement (pdf).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de faculteitsraden: