Opleidingscommissie

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie, die bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

De commissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

De WHW en de faculteitsreglementen schrijven voor dat het opleidingsbestuur regelmatig met de opleidingscommissie overlegt over de gang van zaken in de opleiding, dat de commissie de gelegenheid krijgt met het bestuur te overleggen voordat de commissie een advies uitbrengt en dat het bestuur de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan het uitgebrachte advies.

Meer informatie bij de faculteiten: