Netwerk medezeggenschap Voorzittersoverleg

Goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit. Medezeggenschap vraagt actieve participatie en interactie van de universitaire gemeenschap.

Het voormalige Netwerk Medezeggenschap is samengevoegd met het Voorzittersoverleg (voorzitters alle medezeggenschapsorganen binnen de UU) waarin medewerkers en studenten actief bijdragen aan een universiteitsbrede uitwisseling van kennis, ervaring en inzichten. Naast de jaarlijkse Startdag voor nieuwe medezeggenschappers in juni en de Dag van de Medezeggenschap in oktober worden er ook themabijeenkomsten gehouden. De voorzitters vergaderen circa vijfmaal per jaar.

Voor een overzicht van de universitaire reglementen die van belang zijn voor het functioneren van de medezeggenschap:

Voor meer informatie over het voorzittersoverleg of de themabijeenkomsten kunt u contact opnemen met de voorzitter van de U-raad, Wim de Smidt

Nieuwsbrief voor de medezeggenschap

De nieuwsbrief informeert de universitaire medezeggenschap over actuele onderwerpen en bijeenkomsten en wordt verstuurd aan alle leden van de medezeggenschapsraden binnen de UU. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen meldt u zich dan aan.