Netwerk medezeggenschap Voorzittersoverleg

Goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit. Medezeggenschap vraagt actieve participatie en interactie van de universitaire gemeenschap.

Het voormalige Netwerk Medezeggenschap is samengevoegd met het Voorzittersoverleg (voorzitters alle medezeggenschapsorganen binnen de UU) waarin medewerkers en studenten actief bijdragen aan een universiteitsbrede uitwisseling van kennis, ervaring en inzichten.
Met enige regelmaat worden er ook themabijeenkomsten gehouden en éénmaal per jaar vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. De voorzitters vergaderen circa viermaal per jaar.

Voor een overzicht van de universitaire reglementen die van belang zijn voor het functioneren van de medezeggenschap:

Voor meer informatie over het voorzittersoverleg of de themabijeenkomsten kunt u contact opnemen met de voorzitter van de U-raad, Fred Toppen.

Nieuwsbrief voor de medezeggenschap

De nieuwsbrief informeert de universitaire medezeggenschap over actuele onderwerpen en bijeenkomsten en wordt verstuurd aan alle leden van de medezeggenschapsraden binnen de UU. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen meldt u zich dan aan.