Faculteitsraad

De medezeggenschap binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) is georganiseerd binnen de Faculteitsraad en verschillende opleidingscommissies (OC’s).

De Faculteitsraad REBO vertegenwoordigt de belangen van alle studenten en medewerkers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het mandaat om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen, is verkregen door verkiezingen. De raad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Hierin heeft de raad diverse rechten als informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht. In het Faculteitsreglement staat nader beschreven op welke onderwerpen de raad dergelijke rechten heeft.

De OC is het advies- en overlegorgaan waarin per opleiding alle onderwijsaangelegenheden (o.a. de cursusevaluaties en OER-en) worden besproken. Sinds 1 september 2017 hebben OC’s bovendien instemmingsrecht op enkele onderwerpen in de onderwijs- en examenregeling en bijvoorbeeld op de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd. 

Wat doet de Faculteitsraad?

De Faculteitsraad vergadert ongeveer eens per zes weken met het faculteitsbestuur en houdt haar scherp door kritische vragen te stellen en constructief mee te denken over allerlei onderwerpen. Hierbij maakt de Faculteitsraad onder andere gebruik van haar adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Waar gaan deze vergaderingen zoal over? Te denken valt aan de financiën van de faculteit, de Onderwijs- en Examenregelingen (OER), internationalisering, diversiteit, het personeelsbeleid, faciliteiten en meer. Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen, schroom niet om dat te doen, de vergaderingen zijn namelijk openbaar. 

Meer informatie:

Vergaderstukken en data 

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad. Op de teamsite is tevens een overzicht met alle vergaderdata te vinden. 

Teamsite Faculteitsraad REBO 

Mocht u vragen hebben over deze teamsite dan kunt u contact opnemen via rebo.bestuurssecretariaat@uu.nl 

Contact met de Faculteitsraad

Contact opnemen kan via REBO_Faculteitsraad@uu.nl We horen graag wat studenten en medewerkers bezighoudt!