Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen de faculteit Diergeneeskunde is geregeld met de Faculteitsraad. Naast de Faculteitsraad kent de faculteit een Opleidingscommissie. Dit is het advies- en overlegorgaan, waarin alle onderwijsaangelegenheden van de bachelor Diergeneeskunde en de master Diergeneeskunde worden besproken. 

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.
De Faculteitsraad bestaat uit acht studentleden en acht personeelsleden en wordt vanaf 1 maart 2019 voorgezeten door technisch voorzitter Marjanne Everts. De raad vergadert iedere maand met het bestuur: om de maand is dit een formeel of een informeel overleg. De formele vergaderingen zijn openbaar en de stukken zijn hier in te zien.

Meer informatie over de raadsleden, besproken onderwerpen, bevoegdheden, verkiezingen en contactgegevens, is voor medewerkers van de Universiteit Utrecht beschikbaar op intranet. Studenten kunnen meer informatie vinden op de studentensite.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail worden gestuurd. Medewerkers kunnen een mail sturen naar PFRDGK@uu.nl  en studenten kunnen een mail sturen naar SFRDGK@UU.NL

Adviesrecht:                                 

 • de facultaire (meerjaren)begroting
 • de zorg voor facultaire studentenvoorzieningen

Instemmingsrecht bij wijziging en vaststelling van:

 • faculteitsreglement en kiesreglement
 • facultair strategisch plan
 • opleidingsstatuut
 • kwaliteitszorgsysteem van onderwijs en onderzoek en het beleid n.a.v. de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling
 • onderwijs- en Examenregelingen
 • facultaire regels over arbeidsomstandigheden
 • facultaire (meerjaren)begroting
 • beleid ten aanzien van specifieke groepen: vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

Specifieke adviesbevoegdheid personeelsgeleding, onder meer over:

 • wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast
 • wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd
 • organisatie en werkwijze binnen de faculteit

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.