Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen de faculteit Diergeneeskunde is geregeld met de Faculteitsraad. Naast de Faculteitsraad kent de faculteit een Opleidingscommissie. Dit is het advies- en overlegorgaan, waarin alle onderwijsaangelegenheden van de bachelor Diergeneeskunde en de master Diergeneeskunde worden besproken. 

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het gekozen medezeggenschapsorgaan van de faculteit voor personeel en studenten. De faculteitsraad heeft 16 zetels beschikbaar: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement. De werkwijze van de faculteitsraad is vastgelegd in een Reglement van Orde. De faculteitsraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Adviesrecht:                                 

 • de facultaire (meerjaren)begroting
 • de zorg voor facultaire studentenvoorzieningen

Instemmingsrecht bij wijziging en vaststelling van:

 • faculteitsreglement en kiesreglement
 • facultair strategisch plan
 • opleidingsstatuut
 • kwaliteitszorgsysteem van onderwijs en onderzoek en het beleid n.a.v. de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling
 • onderwijs- en Examenregelingen
 • facultaire regels over arbeidsomstandigheden
 • facultaire (meerjaren)begroting
 • beleid ten aanzien van specifieke groepen: vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

Specifieke adviesbevoegdheid personeelsgeleding, onder meer over:

 • wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast
 • wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd
 • organisatie en werkwijze binnen de faculteit

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.