Toegankelijkheid van gebouwen en terreinen van de Universiteit Utrecht

The main entrance of the Educatorium
Hoofdingang Educatorium

Zit je in een rolstoel of ben je bijvoorbeeld slechtziend? Dan is het belangrijk om van de locatie waar je naartoe gaat te weten hoe toegankelijk deze is en welke voorzieningen er zijn.

Op de internetpagina’s Binnenstadscampus, Campus Utrecht Science Park, International Campus Utrecht vind je per gebouw informatie over de bereikbaarheid en de rolstoeltoegankelijkheid van de locaties van de Universiteit Utrecht.

Hoe wordt de toegankelijkheid van de gebouwen van de Universiteit Utrecht voor mensen met een functionele beperking vergroot?

Toegankelijkheid is voor de Universiteit Utrecht een belangrijk thema. Vertaald naar huisvesting betekent dit dat de universiteit iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk toegang wil bieden tot haar gebouwen en terreinen.

In bestaande gebouwen lossen de afdeling Vastgoed en Campus en het Facilitair Service Centrum knelpunten op in overleg met gebruikers. Vaak zijn er oplossingen, maar vooral de monumentale gebouwen in de binnenstad kunnen soms een flinke uitdaging zijn. Kleine aanpassingen en ernstige toegankelijkheidsproblemen worden zoveel mogelijk op korte termijn aangepakt. Grote aanpassingen worden ondergebracht in specifieke projecten.

Bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten wordt vanaf de ontwerpfase rekening gehouden met de diverse normen en richtlijnen voor het realiseren van toegankelijke gebouwen en terreinen. Gedurende de ontwikkeling van deze projecten wordt periodiek gecontroleerd of het project nog voldoet aan de gestelde uitgangspunten.

Luchtfoto van Utrecht Science Park

Voor het realiseren van toegankelijke gebouwen en terreinen gaat de Universiteit Utrecht uit van:

ITstandaard

In de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018 zijn algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en normen omgewerkt naar bouwtechnische eisen die kunnen worden toegepast bij ontwerp en realisatie van integraal toegankelijke projecten. Ten grondslag aan de standaard liggen het Handboek voor toegankelijkheid en diverse nationale en internationale richtlijnen en standaarden op het gebied van toegankelijkheid. Ook zijn diverse specifieke belangenorganisaties en deskundigen geraadpleegd.

UU-specifieke uitgangspunten

Voor werknemers, studenten en bezoekers houdt de Universiteit Utrecht rekening met situaties die niet door de ITstandaard richtlijnen en normen gedekt worden, zoals:

  • uitgangspunten voor toegankelijke onderwijsruimten;
  • extra dienstverlening daar waar de fysieke toegankelijkheid tekortschiet;
  • speciale tentamenvoorzieningen;
  • beschikbaar stellen van stilteruimten.

Input van gebruikers en ervaringsdeskundigen

Een belangrijke sparringpartner is het Platform Onbeperkt studeren. Het is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Als ervaringsdeskundigen kijken zij of de aanpassingen in de praktijk goed aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikersgroep. Daarnaast hebben diverse gesprekken met specialisten, andere UU-gebruikersgroepen of individuele medewerkers of studenten geleidt tot nieuwe inzichten en verdere verfijning van onze uitgangspunten voor toegankelijkheid.

Voor specialistische kennis, bijvoorbeeld over voorzieningen voor mensen met een visuele beperking, werkt de Universiteit Utrecht samen met diverse adviseurs. De Universiteit Utrecht werkt ook samen om de toegankelijkheid te verbeteren. Onder andere met de gebiedspartners op het Utrecht Science Park voor een integrale aanpak van het terrein, met de gemeente om ook de monumentale panden in de binnenstad toegankelijk te maken en wisselt kennis en informatie uit met andere instellingen zoals de Hogeschool Utrecht.

Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking (fotograaf: Erik Kottier)

Uitgevoerde projecten
De concrete verbetering van de fysieke toegankelijkheid heeft al in diverse vormen zijn beslag gekregen. Zo zijn entrees van onder meer het Koningsberger-, het David de Wiedgebouw, Janskerkhof 3 en het Academiegebouw beter toegankelijk gemaakt, zijn er rolstoelplaatsen gerealiseerd in de collegezalen van het Marinus Ruppertgebouw en de Bolognalaan en zijn verschillende studieruimten, gangen en wc’s rolstoeltoegankelijk gemaakt. Ook is de toegankelijkheid van het buitenterrein op meerdere plaatsen aangepakt. Denk hierbij aan de aanpassingen in het tramgebied en de oversteekplaatsen van onder andere de Leuvenlaan en de Cambridgelaan en zijn er op diverse locaties fietsparkeerplekken gemaakt voor medewerkers en studenten die minder goed ter been zijn.

Projecten in voorbereiding
Toegankelijkheid wordt integraal meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten van de Universiteit Utrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het David de Wiedgebouw, de renovatie van Achter Sint Pieter 200, de verbouwing van  het Universiteitsmuseum en bijvoorbeeld de aanpassing in Parkeergarage Cambridgelaan.

De studenten van het Platform Onbeperkt Studeren voeren op dit moment gebruikerstoetsen uit bij ruim 50 gebouwen van de Universiteit Utrecht. Knelpunten die hierdoor aan het licht komen worden opgepakt. Uitvoering van oplossingen vindt plaats binnen specifieke projecten of binnen de natuurlijke aanpassings- en onderhoudscyclus van de gebouwen. Dit wordt per knelpunt en gebouw beoordeeld. Een voorbeeld van een specifiek project, zijn de aanpassingen die binnenkort in het Minnaert- en Koningsberger- en Buys Ballotgebouw zullen worden uitgevoerd ter verbetering van de toegankelijkheid.

Aangepaste zaal blauw in Ruppertgebouw

Over knelpunten betreffende een terrein dat toegang biedt tot de universiteit, maar niet tot de Universiteit Utrecht behoort, neemt Vastgoed en Campus of het het Facilitair Service Centrum contact op met bijvoorbeeld de gemeente of het vervoersbedrijf om er samen voor te zorgen dat de situatie verbetert.

Meer informatie
Het Facilitair Service Centrum en de directie Vastgoed en Campus versturen maandelijks een nieuwsbrief over facilitaire zaken en vastgoed. Meld je aan voor deze nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de gebouwen van de Universiteit Utrecht kun je stellen via het FSC Meldformulier.

Recente nieuwsberichten