Hoogleraren

Hoogleraren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van universitair onderwijs en onderzoek. Zij zijn, met hun team, verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van een onderzoekslijn en alles daar omheen. 

Er zijn verschillende typen leerstoelen. In de notitie Hoofdlijnen hooglerarenbeleid (pdf) staan de uitgangspunten voor ons hooglerarenbeleid.

Wie zijn onze hoogleraren? 

Universiteitshoogleraren

Universiteitshoogleraren worden door het College van Bestuur benoemd voor hun disciplineoverstijgende visie en uitstraling.

Bijzonder hoogleraren

Bijzonder hoogleraren worden door een externe instantie benoemd op een bijzondere leerstoel met goedkeuring van het College van Bestuur.

Catalogus Professorum

Onze hoogleraren vanaf de oprichting in 1636 tot heden zijn verzameld in de Catalogus Professorum.

Hoogleraren anders dan uit de eerste geldstroom gefinancierd

Hoogleraren spelen samen met hun teams een cruciale rol in (de ontwikkeling van) wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en in het benutten en toepassen van kennis voor het maatschappelijk belang. Samenwerken is hierbij essentieel. Door krachten te bundelen en kennis te delen met onder meer andere kennisinstellingen, maatschappelijke partners, overheden en met bedrijven, kunnen we als universiteit slagvaardiger bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Zolang de wereld bijvoorbeeld nog deels afhankelijk is van fossiele brandstoffen, slaan wij graag de handen ineen met partners om effectiever vervuiling te kunnen helpen verminderen en de energietransitie te helpen versnellen. 

De Universiteit Utrecht hecht groot belang aan openheid. Transparantie over nevenfuncties en externe geldstromen hoort daar zeker bij. Een overzicht daarvan is te vinden via de pagina Nevenwerkzaamheden.

Een overzicht van de leerstoelen bij de Universiteit Utrecht (inclusief faculteit Geneeskunde) anders dan eerste geldstroom gefinancierd is te vinden in het document Leerstoelen anders dan eerste geldstroom gefinancierd (peildatum 22 januari 2024). Als een hoogleraar elders in dienst is, en (geheel of deels) gedetacheerd is bij de universiteit, is deze leerstoel ook opgenomen in de lijst.

Bent u (emeritus) professor?

Het Utrechts Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners (PEP) is een universiteitsbrede vereniging waarin professoren, emeriti en hun respectievelijke partners elkaar kunnen ontmoeten, ook buiten hun eigen instituten en faculteiten.