Faculteitsraad

Medezeggenschap

De faculteitsraad Bètawetenschappen wordt gevormd door een personeels- en een studentlid van elk van de hieronder genoemde departementen, een personeelslid van de bedrijfsvoeringorganisatie en één algemeen studentlid. Hiermee bestaat de faculteitsraad in totaal uit 14 leden. De zes departementen zijn:

 • Departement Biologie
 • Departement Farmaceutische Wetenschappen
 • Departement Informatica
 • Departement Natuurkunde
 • Departement Scheikunde
 • Departement Wiskunde

De medezeggenschap (in de zin van de WHW) van de faculteit Bètawetenschappen ligt bij de faculteitsraad. Op het niveau van de departementen en diensten zijn andere adviescommissies ingesteld.

Leden van de faculteitsraad worden gekozen door én uit het personeel en de studenten van de faculteit.

Voor medewerkers in de faculteitsraad geldt dat hun departement/diensten een vergoeding voor de omvang van 0,2 fte ontvangt. Voor studenten geldt dat zij voor hun werkzaamheden een vergoeding van een dag per week krijgen.

  Inhoud Faculteitsraad

  In de faculteitsraad wordt een zes wekelijkse vergadercyclus gehanteerd met het faculteitsbestuur. Deze weken zien er doorgaans zo uit:

  Week 1 – 4: Voorwerk in de commissies van de faculteitsraad
  Week 3:       Bespreking agenda faculteitsraad met faculteitsbestuur in het agendaoverleg
  Week 4:       Vergadering commissies en DACs
  Week 5:       Vooroverleg faculteitsraad
  Week 6:       Vergadering faculteitsraad met faculteitsbestuur

  Het vooroverleg van de faculteitsraad is bestemd om standpunten van de faculteitsraad te bepalen en vragen voor het faculteitsbestuur te formuleren.

  De raad heeft instemming en adviesrecht op diverse onderwerpen zoals beschreven in het faculteitsreglement. Kort samengevat komt dat op het volgende neer.

  Instemmingsrecht op:

  • Het faculteitsreglement, inclusief het kiesreglement;
  • Het facultair strategisch plan;
  • Het facultaire deel van het studentenstatuut;
  • Hoofdlijnen van de facultaire begroting. Dit is inclusief het verdeelmodel, dat per 2023 ingevoerd is;
  • De onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleidingen van de faculteit.

  Adviesrecht op:

  • Aangelegenheden die het voorbestaan en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen;
  • De zorg voor facultaire studentenvoorzieningen.

  Vragen / Contact

  Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijk gesprek kunt u natuurlijk terecht bij de leden van de faculteitsraad.

  De faculteitsraad is bereikbaar via science.faculteitsraad@uu.nl.