Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2017-2019

Voorzitter
Telefoon: 030 253 1177
Universitair docent
Telefoon: 030 253 7802
Universitair docent
Telefoon: 030 253 4299
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2041
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5806
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2785
Technicus onderwijs- en onderzoeksgebonden - profiel O
Afdelingshoofd

Studentgeleding 2017-2018 - tot 1 september 2018

IMEW

AW

SGPL

Studentgeleding 2018-2019 - vanaf 1 september 2018

IMEW

AW

SGPL

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar:

  • 12 september 2017 (extra vergadering)
  • 3 oktober 2017
  • 7 november 2017 (extra vergadering)
  • 12 december 2017
  • 6 februari 2018
  • 17 april 2018
  • 3 juli 2018

Notulen

De notulen kunnen desgewenst worden opgevraagd bij i.f.j.debruyne@uu.nl