Gedragscodes

Sol in glas in lood

De Universiteit Utrecht heeft enkele specifieke gedragsvoorschriften vastgelegd met als uitgangspunten het professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs.

Wetenschappelijke integriteit

Per 1 oktober 2018 geldt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (pdf). Hierin zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht zou moeten nemen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

In juli 2014 is de code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf) vastgesteld. Het beschrijft de uitgangspunten van de gewenste zorgvuldige en integere organisatiecultuur in het onderwijs en onderzoek en hoe de universitaire gemeenschap dit realiseert en monitort.

Lees meer over wetenschappelijke integriteit.

Code of Conduct

In de Code of Conduct (pdf) staan de omgangsregels van de Universiteit Utrecht en de waarden die richting geven aan het werken en studeren aan de universiteit.

Voertaal onderwijs

In de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat:

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,
b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of
c. indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

De Gedragscode Voertaal Onderwijs (pdf) beschrijft hoe de Universiteit Utrecht deze wet implementeert in haar taalbeleid.

Nevenwerkzaamheden

De Universiteit Utrecht kent een Regeling Nevenwerkzaamheden (pdf). Voor sommige functiecategorieën zoals hoogleraren, geldt dat de nevenwerkzaamheden openbaar moeten worden gemaakt via een vermelding op de profielpagina. Lees meer over nevenwerkzaamheden.

Code ‘Goed Bestuur’

De Code ‘Goed Bestuur’ is opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten. Deze code vormt het kader waarin transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten wordt weergegeven.

Ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht kent een Gedragscode ongewenst gedrag om ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden. 

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is de Universiteit Utrecht verplicht een meldcode te hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten of medewerkers.

De meldcode voor studenten is te raadplegen op de studentensite.

De meldcode voor medewerkers, ten behoeve van medewerkers of studenten, is te raadplegen op intranet.