Sol in glas in lood

De Universiteit Utrecht heeft enkele specifieke gedragsvoorschriften vastgelegd met als uitgangspunten het professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs.

Wetenschappelijke integriteit

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (pdf) zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht zou moeten nemen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

In juli 2014 is de code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf) vastgesteld. Het beschrijft de uitgangspunten van de gewenste zorgvuldige en integere organisatiecultuur in het onderwijs en onderzoek en hoe de universitaire gemeenschap dit realiseert en monitort.

Lees meer over wetenschappelijke integriteit.

Code of Conduct

In de Code of Conduct (pdf) staan de omgangsregels van de Universiteit Utrecht en de waarden die richting geven aan het werken en studeren aan de universiteit.

Nevenwerkzaamheden

De Universiteit Utrecht kent een Regeling Nevenwerkzaamheden (pdf). Voor sommige functiecategorieën zoals hoogleraren, geldt dat de nevenwerkzaamheden openbaar moeten worden gemaakt via een vermelding op de profielpagina. Lees meer over nevenwerkzaamheden.

Code ‘Goed Bestuur’

De Code ‘Goed Bestuur’ is opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten. Deze code vormt het kader waarin transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten wordt weergegeven.

Ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht kent een Gedragscode ongewenst gedrag om ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden.