Groepsfoto U-raad 2017-2018

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten, vormen de U-raad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit tweejaarlijks. Jouw stem telt!

Instemming- en adviesrecht

De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht.  Bekijk het vergaderschema 2017-2018.

Nota's, stukken en agenda's

Aan het begin van elk collegejaar stelt de U-raad zijn belangrijkste speerpunten vast. Dit betreffen de beleidsonderwerpen die de raad voor de overleggen met het college wil agenderen.

Op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord) zijn de agenda’s, verslagen en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen te vinden, alsmede de door de universiteitsraad geschreven nota's. Heeft vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met een van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof. 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door het inschrijfformulier in te vullen.