Universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de universiteit. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. 

Universiteitsraad 2023-2024

Samenstelling U-raad

Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten, vormen de U-raad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit tweejaarlijks. 

Commissies

De U-raad heeft de onderwerpen verdeeld over drie inhoudelijke commissies. Elke commissie bestaat uit vier studentleden en vier personeelsleden en heeft zowel intern overleg als overleg met het college van bestuur. Dit zijn de commissies:

  • Financiën, Huisvesting ICT en Duurzaamheid (FHID), inclusief privacy;
  • Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken (OOS), inclusief equality, diversity & inclusion;
  • Strategie, Personeel & Organisatie (SPO)

De contactpersonen vanuit de raad zijn: Matias Edelstein (FHID), Saban Caliskan (OOS) en Lieke van Zijl (SPO).

Instemmings- en adviesrecht

De U-raad overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht.

Vergaderingen

De universiteitsraad vergadert ca. 8 keer per jaar plenair met het College van Bestuur. In de weken daaraan voorafgaand vinden beeld – en oordeelvormende overleggen plaats. Wil je een vergadering online volgen? Bekijk de planning en neem contact op met de griffie (a.m.partridge@uu.nl of s.u.bosveld@uu.nl).

  • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord). Beleidsstukken die zijn gericht aan de U-raad worden vanaf 1 september tweetalig verspreid.
  • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne Marie Partridge of Sabine Bosveld.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door het inschrijfformulier in te vullen.

Jaarverslagen

Contact

Postadres

Postbus 80125
3508 TC Utrecht