Wetenschappelijke integriteit

Hoogleraar in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Hoogleraar in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Gedragscode

Per 1 oktober 2018 geldt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (pdf). Hierin zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht zou moeten nemen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Code Zorgvuldige en Integere Wetenschap

In juli 2014 is de code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf) vastgesteld. Het beschrijft de uitgangspunten van de gewenste zorgvuldige en integere organisatiecultuur in het onderwijs en onderzoek en hoe we dat als universitaire gemeenschap realiseren en monitoren. De Universiteit Utrecht wil hiermee stimuleren dat studenten en medewerkers zorgvuldig en integer handelen. De code Zorgvuldige en Integere Wetenschap is geformuleerd mede naar aanleiding van de debatten met medewerkers en studenten in de afgelopen jaren.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Per 1 november 2018 wordt deze functie vervuld door prof. dr. Liesbeth Woertman. De vertrouwenspersoon probeert, als zij daartoe mogelijkheden ziet, te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De vertrouwenspersoon kan u ook adviseren om een officiële klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Het indienen van een officiële klacht doet u bij voorkeur schriftelijk. U kunt uw brief richten aan:

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
p.a. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 80125
3508TC Utrecht

Leden van de Commissie wetenschappelijke Integriteit

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door mr. Myriam Nijssen of mr. Petra Vlugter van de afdeling Juridische Zaken.

Procedure

Als er een klacht wordt ingediend, wordt die behandeld door de voorzitter en twee andere leden. De commissie beoordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is en gaat daarna over tot inhoudelijke behandeling. Over de gegrondheid van de klacht wordt advies uitgebracht aan het college van bestuur. Zie voor de volledige procedure de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Utrecht (pdf).