Wetenschappelijke integriteit

De missie van Universiteit Utrecht is het academisch vormen van jonge mensen en het doen van grensverleggend onderzoek. Een organisatiecultuur van zorgvuldigheid en integriteit is hierbij cruciaal. In een zorgvuldige en integere organisatiecultuur hebben medewerkers een kritische houding en kunnen zij elkaar aanspreken op tekortkomingen. 

Iemand spreken over wetenschappelijke integriteit 

Twijfel je over je eigen aanpak in je onderzoek? Of vermoed je dat iemand anders bijvoorbeeld data of bronnen manipuleert, resultaten onjuist presenteert, onzorgvuldig met gegevens omgaat of afhankelijk is van politieke of commerciële invloeden? Het is belangrijk hier niet mee rond te blijven lopen maar contact op te nemen en de situatie te bespreken. Bekijk op deze pagina waar je terecht kunt

Gedragscodes wetenschappelijke integriteit 

Zorgvuldigheid en integriteit zijn in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid van onderzoekers en studenten. Om deze verantwoordelijkheid te stimuleren en te monitoren, heeft de Universiteit Utrecht uitgangspunten en doelen vastgelegd in een gedragscode: de code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf). Deze gedragscode is een aanvulling op de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 (pdf) van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). 

Ethische toetsing bij mensgebonden onderzoek 

Bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen is ethische toetsing wettelijk verplicht. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Medisch Ethische Toetsingscommissie

Facultaire Ethische Toetsingscommissies (FETC's) 

Steeds vaker wordt ook om ethische toetsing gevraagd bij niet-medisch wetenschappelijk onderzoek waar mensen onderdeel zijn van het onderzoek (bijvoorbeeld observaties, interviews, vragenlijsten, taken of experimenten). Daarom zijn er bij de Universiteit Utrecht Facultaire Ethische Toetsingscommissies (FETC's). De FETC zorgt voor een professionele, ethische en onafhankelijke toetsing van voorstellen voor mensgebonden onderzoek en brengt hierover een advies uit. Lees meer op intranet (login via solis-id).

Contact