Wetenschappelijke integriteit

De missie van Universiteit Utrecht is het academisch vormen van jonge mensen en het doen van grensverleggend onderzoek. Een organisatiecultuur van zorgvuldigheid en integriteit is hierbij cruciaal. In een zorgvuldige en integere organisatiecultuur hebben medewerkers een kritische houding en kunnen zij elkaar aanspreken op tekortkomingen.

Inhoud van deze pagina:

Gedragscodes

Zorgvuldigheid en integriteit zijn in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid van onderzoekers en studenten. Om deze verantwoordelijkheid te stimuleren en te monitoren, heeft de Universiteit Utrecht uitgangspunten en doelen vastgelegd in een gedragscode: de code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf). Deze gedragscode is een aanvulling op de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 (pdf) van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Facultaire contactpersonen WI

Bij dilemma’s en vragen over het eigen wetenschappelijke werk kan een student of medewerker terecht bij een van de facultaire contactpersonen wetenschappelijke integriteit. Deze contactpersonen zijn aangesteld uit preventie.

Klachten of vermoedens over schendingen van wetenschappelijke integriteit worden niet door de facultaire contactpersonen behandeld. Dit is de taak van de universitaire Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI).

Wie behoefte heeft om eerst in vertrouwen met iemand te praten over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit, kan daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersonen WI

Hebt u vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit of zijn er vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteit? Dan kunt u dit in vertrouwen bespreken met de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Utrecht.

De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar voor studenten en onderzoekers van UMCU.

E-mailadres: vertrouwenspersoon-wi@uu.nl

De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit:

  • fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit;
  • proberen als daartoe mogelijkheden lijken te bestaan te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen;
  • wijzen de klager de weg naar het indienen van een klacht bij het college van bestuur;
  • mogen niet tegelijkertijd zowel klager als beklaagde bijstaan;
  • verrichten alleen handelingen ten behoeve van de klager of de beklaagde met hun instemming.

Uiteindelijk bepaalt de klager zelf of er een klacht wordt ingediend bij het College van Bestuur. Dat kan per post (College van Bestuur, p.a. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht) of per e-mail aan secr.jz@uu.nl. Het College zal vervolgens de CWI vragen om de klacht te onderzoeken.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Een officiële klacht over de schending van de wetenschappelijke integriteit wordt onderzocht door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Universiteit Utrecht. Deze commissie staat per 1 september 2020 onder voorzitterschap van prof.dr.ir. J.A.P. (Hans) Heesterbeek. De commissie wordt ondersteund door juristen van de afdeling Juridische Zaken.

De commissie brengt op basis van haar onderzoek advies uit aan het College van Bestuur.

Ethische toetsing bij mensgebonden onderzoek

Bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen is ethische toetsing wettelijk verplicht. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Facultaire Ethische Toetsingscommissies (FETC's)

Steeds vaker wordt ook om ethische toetsing gevraagd bij niet-medisch wetenschappelijk onderzoek waar mensen onderdeel zijn van het onderzoek (bijvoorbeeld observaties, interviews, vragenlijsten, taken of experimenten). Daarom zijn er bij de Universiteit Utrecht Facultaire Ethische Toetsingscommissies (FETC's).

De FETC zorgt voor een professionele, ethische en onafhankelijke toetsing van voorstellen voor mensgebonden onderzoek en brengt hierover een advies uit.