Onkosten en declaraties College van Bestuur

Om de transparantie te verhogen, heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De declaraties en de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal gepubliceerd.

De Universiteit Utrecht volgt het VSNU-advies voor uniforme verantwoording door universiteiten. Onder declaraties wordt verstaan: vergoedingen voor individueel gemaakte kosten en geleverde diensten. Naast de declaraties zijn hierin ook de direct door de universiteit betaalde facturen en afschrijvingen van creditcards opgenomen.

Het CvB declareert kosten volgens de regeling (pdf) die daarvoor universiteitsbreed geldt en de landelijke regeling (pdf) die in aanvulling daarop van toepassing is. 

Met de collegeleden is bij benoeming door de Raad van Toezicht afgesproken dat de universiteit zorg draagt voor werk- en woon-werk-gerelateerd vervoer. Kosten van dienstauto’s (auto’s, chauffeurs en bijbehorende kosten) worden op basis van het daadwerkelijk gebruik toegerekend aan de leden van het college van bestuur. Overigens maakt de universiteit sinds 1 september 2019 geen gebruik meer van dienstauto’s voor het CvB.