Leenreglement

Als u de materialen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht gebruikt, gaat u akkoord met de regels die daarvoor gelden.

Artikelen reglement

 1. Inschrijving en lenerspas
 2. Adreswijziging
 3. Uitlening
 4. Uitleentermijn en verlenging
 5. Boeteregeling
 6. Reserveringen en aanvragen
 7. Elders lenen
 8. Klachtenregeling
 9. Overige bepalingen

Artikel 1 Inschrijving en lenerspas

 1. Na inschrijving ontvangt u een lenerspas.
 2. Wilt u alleen materiaal inzien (niet lenen), dan heeft u geen lenerspas nodig. U kunt u een gratis leeszaalpas laten maken.
 3. Bent u uw lenerspas verloren of is hij gestolen? Om misbruik van uw pas te voorkomen, dient u de de bibliotheek direct te waarschuwen. U ontvangt een nieuwe lenerspas tegen betaling van administratiekosten en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 4. Van leners jonger dan 18 jaar wordt aangenomen dat zij het abonnement met instemming van hun ouders of wettige vertegenwoordigers aangaan. Deze worden geacht de uit het abonnement van hun minderjarige kinderen of pupillen voortvloeiende aansprakelijkheid te aanvaarden.

Artikel 2 Adreswijziging

 1. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen adreswijzigingen doorgeven aan de studentenadministratie. Deze adreswijzigingen worden automatisch verwerkt in het lenersbestand van de universiteitsbibliotheek. Medewerkers van de Universiteit Utrecht en overige bezoekers kunnen adreswijzigingen bij de balie doorgeven op vertoon van een geldige persoonslegitimatie.
 2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 3 Uitlening

 1. Boeken kunt u lenen met de uitleenautomaat. Uw lenerspas vergeten? U kunt toch lenen aan de servicebalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 2. U mag maximaal 30 boeken tegelijk lenen. U kunt toestemming vragen om tijdelijk meer boeken te lenen. Dit kan via een formulier of via de servicebalie.
 3. Sommige materialen, zoals boeken van voor 1900, kunt u niet lenen. U kunt dit materiaal wel inzien met een lenerspas of leeszaalpas.
 4. U zorgt ervoor dat alles wat u leent op uw lenerspas geregistreerd wordt. Neemt u materiaal mee naar huis zonder dit te registreren? Dan kan u de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden, voorgoed of voor een bepaalde termijn.
 5. U mag geen geleend materiaal aan anderen doorlenen.
 6. U mag boeken afhalen voor een andere lener op vertoon van de lenerspas (voor studenten van de Universiteit Utrecht: de collegekaart) van die lener.
 7. U bent als lener aansprakelijk voor beschadiging, niet op tijd inleveren of verlies van het door u geleende materiaal, ongeacht de oorzaak daarvan. Ga na of materialen die u wilt lenen in goede staat zijn. Meld het bij de servicebalie als u een beschadiging ontdekt.
 8. Moet aan u uitgeleend materiaal vervangen worden na verlies of onherstelbare beschadiging? U betaalt vervangingskosten. Bij herstelbare materialen betaalt u de herstelkosten.
 9. Meent u dat u materiaal niet geleend of al teruggebracht hebt, terwijl het nog op uw lenerspas staat geregistreerd? Maak dan gebruik maken van de klachtenregeling, zoals omschreven in artikel 8.
 10. U kunt na inleveren van geleend materiaal een inleverbewijs vragen. Als uit de administratie van de bibliotheek blijkt dat de materialen niet zijn ingeleverd stelt de bibliotheek u aansprakelijk voor het verlies van de materialen.

Artikel 4 Uitleentermijn, inleveren en verlenging

 1. De standaard leentermijn is 28 dagen. Afwijkende uitleentermijnen worden door de uitlenende bibliotheek vastgesteld. U kunt de uitleentermijn verlengen.
 2. U dient geleend materiaal uiterlijk op de laatste dag van de uitleentermijn in te leveren of - voldoende verpakt en gefrankeerd – terug te zenden. Het risico van verzending is voor u.
 3. U kunt geleend materiaal bij elke bibliotheek van de Universiteit Utrecht inleveren.

Artikel 5 Boeteregeling

Artikel 6 Reserveringen en aanvragen

Artikel 7 Elders lenen

Artikel 8 Klachtenregeling

 1. Klachten dient u in via de contactpagina. Het hoofd van de afdeling Publieksdiensten zal de klacht binnen een termijn van 2 weken schriftelijk beantwoorden.
 2. Bent u niet tevreden over het antwoord op uw klacht? Dien uw klacht dan binnen 2 weken opnieuw in, ter attentie van de bibliothecaris van de Universiteit Utrecht via de contactpagina. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk antwoord. Tijdens de periode van behandeling van de klacht blijft het eerdere besluit van het hoofd Publieksdiensten gelden (zoals omschreven in 8.1).
 3. Tegen een besluit van de bibliothecaris is geen beroep mogelijk, tenzij het een besluit betreft als bedoeld in artikel 9, lid 5.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. U wordt geacht aanwijzingen van bibliotheekmedewerkers op te volgen.
 2. De bibliothecaris (of plaatsvervanger) heeft het recht om een lener die de bepalingen van dit reglement niet nakomt (tijdelijk) van het gebruik van de bibliotheek uit te sluiten. U ontvangt hierover een aangetekende brief van de bibliothecaris.
 3. De Universiteitsbibliotheek Utrecht is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bibliothecaris of diens gemachtigde. De bibliothecaris is gerechtigd incidenteel van deze voorwaarden af te wijken.
 5. In geval van uitsluiting van lening en/of ontzegging van toegang tot de bibliotheek kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken bij het College van Bestuur.