Privacyverklaring Universiteit Utrecht aanvraag gebruik data uit YoDa

De Universiteit Utrecht wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek.

De Universiteit Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je een aanvraag doet voor data uit YoDa. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.

1. Voor welke doeleinden verwerkt de UU uw persoonsgegevens bij de aanvraag van data uit YoDa?

De persoonlijke gegevens die van je worden verzameld, worden door de UU gebruikt om te registreren wie er data heeft aangevraagd en verkregen via YoDa en om een gebruikersovereenkomst met je aan te gaan.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de UU bij de aanvraag van data uit YoDa?

Indien je data wil opvragen uit YoDa, dan verzamelt de UU de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

3. Grondslag gegevensverwerking

De UU verwerkt jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst die de UU met je aangaat.

4. Gegevensdeling met derden

In opdracht van de UU kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De UU maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contrac­tu­eel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De UU kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeen­komst.

De UU verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organi­sa­ties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5. Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De UU bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst.

6. Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren, overdragen of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de UU. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Ook kun je een verzoek doen om jouw gegevens over te laten dragen. Daarnaast kun je verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de UU nog aan zijn wettelijke ver­plich­tingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het ver­strekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren.

Een veilige kopie van jouw legitimatiebewijs maken, kun je eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die je kunt downloaden in de appstore. 

Stuur jouw verzoek naar het volgende emailadres: privacy@uu.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

7. Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de UU passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De UU neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

8. Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website van de UU gebruiken of een bericht sturen aan privacy@uu.nl. De functionaris voor gegevens­bescherming (FG) van de UU is tevens bereikbaar via dit emailadres.

Privacyverklaring - versie

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 1 april 2021. De UU behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.