Privacyverklaring Openbaar maken scripties

De Universiteit Utrecht wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek. De Universiteit Utrecht verwerkt persoonsgegevens als er een scriptie openbaar wordt gemaakt. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens in dit kader verwerkt wor­den, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijkheid

De UU is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG m.b.t. de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de openbaarmaking van een scriptie.

2. Voor welke doeleinden verwerkt de UU persoonsgegevens bij de openbaarmaking van een scriptie?

De verwerking van persoonsgegevens voor de openbaarmaking van een scriptie vindt plaats om wetenschappelijk informatie te delen met de maatschappij.

3. Welke persoonsgegevens verzamelt de UU bij de archivering en openbaarmaking van jouw scriptie?

 Voor de openbaarmaking worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam student;
  • Naam begeleider;
  • Opleiding student/ opleiding waar de begeleider aan verbonden is.

4. Op basis van welke grondslag verwerkt de UU persoonsgegevens bij de openbaarmaking van scripties?

De UU heeft een wettelijke taak van algemeen belang om kennis te delen ten behoeve van de maatschappij. Het openbaar maken van scripties geschiedt ter uitvoering van deze taak.

5. Hoe zorgt de UU voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De UU gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De UU neemt passende technische en orga­ni­satorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De UU deelt persoons­gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

6. Gegevensdeling met derden

In opdracht van de UU kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De UU maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contrac­tu­eel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

De scripties die worden geopenbaard komen beschikbaar via Worldcat en Google (Scholar).

7. Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De UU bewaart de scripties die worden gearchiveerd gedurende 7 jaar, conform de wettelijke verplichting die op de UU rust. Indien een scriptie wordt geopenbaard, dan wordt die versie na 15 jaar automatisch verwijderd. De scriptie is dan ook niet meer vindbaar via Google en Worldcat.

8. Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Indien je wenst dat je scriptie offline wordt gehaald, dan kun je daarvoor een verzoek doen via het formulier Verzoek offline halen scriptie. Het offline halen van de scriptie, dan wel het verwijderen van jouw persoonsgegevens, is slechts mogelijk voor zover de UU nog aan de wettelijke ver­plich­tingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de UU. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Houd er rekening mee dat het ver­strekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren.

Een veilige kopie van jouw legitimatiebewijs maken, kun je eenvoudig doen met de ‘Kopie Id'-app van de overheid die je in de appstore kunt downloaden. 

Stuur jouw verzoek naar het volgende emailadres: privacy@uu.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

9. Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de UU passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De UU neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

10. Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website van de UU gebruiken of een bericht sturen aan privacy@uu.nl. De Functionaris voor Gegevens­bescherming (FG) van de UU is tevens bereikbaar via dit emailadres.

Privacyverklaring - versie

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 8 juni 2021. De UU behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.