Eindtermen

De eindtermen zijn passend bij de internationale en nationale ontwikkelingen in de samenleving en het beroepsveld en de daarmee samenhangende strategische keuzes van de faculteit Diergeneeskunde (zie Facultair Strategisch Plan 2017-2021)

Eindtermen bachelor Diergeneeskunde

Profiel en doelstelling

In de Eindtermen bachelor Diergeneeskunde (Utrecht, juli 2017) staat beschreven:

 • De doelstelling van de bacheloropleiding Diergeneeskunde
 • Het profiel van een afgestudeerde bachelorstudent Diergeneeskunde (aan de hand van kennis, inzicht en vaardigheden)

Competentiedomeinen

De eindtermen zijn op hoofdlijnen beschreven en onderverdeeld in de domeinen:

 • Veterinair(e) kennis, inzicht en vaardigheden
 • Dier, dierenarts & samenleving
 • Wetenschappelijk handelen en denken
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

De eindtermen voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde zijn vastgesteld in 2006 en tussentijds aangepast in 2009. In 2016 is in opdracht van de vice-decaan onderwijs een herziening uitgevoerd van de eindtermen en daarmee ook van de doelstellingen en het profiel van de bacheloropleiding Diergeneeskunde.

Eindtermen master Diergeneeskunde

Profiel en doelstelling

In de eindtermen masteropleiding Diergeneeskunde staat beschreven:

 • Het profiel van een afgestudeerde masterstudent Diergeneeskunde
 • De competentiedomeinen en competenties

Competentiedomeinen

De eindtermen zijn onderverdeeld in de volgende competentiedomeinen:

 1. Klinisch redeneren en besluitvorming
 2. Veterinaire expertise: individuele dieren
 3. Veterinaire expertise: dieren in populaties
 4. Veterinaire volksgezondheid
 5. Communiceren
 6. Samenwerken
 7. Persoonlijke ontwikkeling en professionele identiteit
 8. Ondernemerschap en praktijkmanagemen
 9. Academisch denken en handelen

Basis eindtermen

De eindtermen zijn geformuleerd op basis van het competentie raamwerk van de American Association of Veterinary Medical Colleges (AAVMC) en het binnen de Universiteit Utrecht ontwikkelde raamwerk van de Veterinair Professional (VetPro). De eindtermen voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld door de European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), het European Coördination Committee for Veterinary Training (ECCVT), de American Veterinary Medical Association (AVMA) en het Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS).