Profiel en missie

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 10 van veterinaire instituten.

Onderwijs

De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat dierenartsen die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Utrecht wereldwijd aan de slag kunnen.

Om in aanmerking te blijven komen voor de internationale accreditatie, wordt de kwaliteit van onze opleiding constant bewaakt, geëvalueerd en verbeterd op zowel inhoud als gebruikte onderwijsvormen en didactische onderbouwing. De faculteit Diergeneeskunde heeft zelfs een eigen leerstoel Kwaliteitszorg voor Diergeneeskundig Onderwijs waarbinnen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar verschillende aspecten van onderwijs. Deze grote aandacht voor kwaliteit heeft er, in combinatie met het hoge niveau dat wordt gevraagd van studenten, toe geleid dat maar liefst 87% van de instromende studenten de opleiding ook succesvol afrondt.

Onderzoek

Binnen de faculteit Diergeneeskunde wordt fundamenteel en strategisch onderzoek gedaan op het gebied van gezondheid, ziekte, welzijn van dieren en gerelateerde aspecten van volksgezondheid en milieu. Het onderzoek is georganiseerd in vijf thematische interdisciplinaire onderzoeksprogramma's. Het doel hiervan is wetenschappelijke innovatie op het grensvlak van disciplines stimuleren en talentvolle wetenschappers een uitdagende onderzoeksomgeving te bieden. De thematische onderzoeksprogramma’s zijn ingebed in de focusgebieden van onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dit zijn interfacultaire multidisciplinaire onderzoeksgebieden waarin onderzoek van bewezen hoge kwaliteit bijeen is gebracht. Daarnaast wordt binnen de faculteit onderzoek uitgevoerd om veterinaire specialisten in opleiding (sio’s) te trainen, met als specifiek doel de veterinaire specialismen op topniveau te onderhouden, ook op gebieden buiten het focus van de thematische programma's. Het onderzoeksinstituut Instituut voor Veterinaire Wetenschappen (IVW) omvat al het onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde.

Patiëntenzorg

Om ons onderwijs en onderzoek te faciliteren, beschikt de faculteit Diergeneeskunde over drie universiteitsklinieken: Gezelschapsdieren, Paard en Landbouwhuisdieren. Hier kunnen verschillende diersoorten op (meestal) doorverwijzing specialistische zorg krijgen, waarbij gelijktijdig studenten worden opgeleid. Daarnaast kennen de klinieken Paard en Landbouwhuisdieren een ambulante tak, die patiënten op locatie behandelt.

In breedte en kwaliteit van de aangeboden zorg, opereren de klinieken minimaal op hetzelfde niveau als humane klinieken. Gezamenlijk vormen de drie klinieken het grootste academische dierenziekenhuis in Europa.