Competentieprofiel dierenarts

Het beroep van de dierenarts is veeleisend. Door veranderende maatschappelijke behoeftes, confrontaties met nieuwe uitdagingen en een steeds groter wordend kennisdomein is het van belang dat de veterinair professional op deze veranderende vraag kan anticiperen. Welk geheel aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes de dierenarts van de 21ste eeuw nodig heeft om zijn beroep adequaat te kunnen uitoefenen is wetenschappelijk onderzocht. Dit heeft geleid tot het competentieprofiel van de veterinair professional.

Competenties

Het onderwijs in de master opleiding is dan ook competentie gestuurd; dit betekent dat het onderwijs op samenhangende wijze voorbereidt op de latere beroepsuitoefening op basis van het competentieprofiel voor de dierenarts. Het competentieprofiel omvat de eindtermen.

Het competentieprofiel voor de veterinair professional bestaat uit de volgende domeinen:

Competentiedomeinen dierenarts
 

 1. Veterinair handelen
 2. Communiceren
 3. Samenwerken
 4. Ondernemerschap
 5. Gezondheid en welzijn
 6. Wetenschappelijk handelen
 7. Persoonlijke ontwikkeling

  De genoemde domeinen komen overeen met het beroepscompetentieprofiel van de KNMvD. Lees meer over het competentieprofiel op www.vetpro.eu.

  Competentieontwikkeling

  Op basis van genoemde zeven competentiedomeinen ontvangt de student feedback en wordt hij of zij op gezette tijden beoordeeld. Studenten houden een elektronisch portfolio (ePASS) bij, waarin de verkregen feedback en beoordelingen over hun competentieontwikkeling overzichtelijk zijn terug te vinden.

  Persoonlijke ontwikkeling

  In het portfolio is ook ruimte voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin formuleert de student SMART leerdoelen en een actieplan op basis van verzamelde feedback en reflectie. Op basis van het POP voert de student gesprekken met een tutor.

  De portfoliobeoordelingscommissie beoordeelt het elektronisch portfolio tweemaal gedurende de master op integratie van kennis, inzicht en vaardigheden.