Dierengedrag

De afdeling Dier in Wetenschap en Maatschappij beschikt over een excellente expertise op het gebied van de wetenschappelijke bestudering van diergedrag, een van de meest belangrijke fundamentele disciplines binnen de biologie. Observeren van het gedrag van dieren is essentieel in het veterinaire veld, maar ook voor andere vakgebieden zoals  biologie, dierwetenschappen, neurowetenschappen en natuurlijk voor dierenwelzijnsonderzoek.

Emotie en adaptie
Diergedrag is de belangrijkste uitleesparameter voor emotionele toestanden en adaptatievermogen en is daarmee van cruciaal belang om onze missie – een essentiële bijdrage aan de waarborging en verbetering van het hoeder van dierenwelzijn te leveren – te realiseren. Bovendien komt het bestuderen van gedrag als niet-invasieve methodiek volledig overeen met onze visie op verantwoord diergebruik. 

Deze zienswijse vertaalt zich in ons facultair standpunt omtrent dierenwelzijn en wordt in deze kennisclip nader belicht.

Wij beogen in ons fundamenteel en toegepast onderzoek:
 

  • (nieuwe) gedragsmatige uitleesparameters voor de beoordeling van dierwelzijn en -gezondheid te identificeren
  • te onderzoeken hoe bepaalde factoren (b.v. huisvesting, hanteren, management, sociale omgeving (inclusief mens), hormonen) gedrag van dieren beïnvloeden
  • het volledige gedragsspectrum (capaciteit/vermogen) van veterinair relevante diersoorten, -rassen, -stammen in kaart te brengen
  • gedragsmodellen te ontwikkelen, te valideren en te implementeren
  • gedragsproblemen te identificeren en te behandelen, onder andere in onze Gedragskliniek voor Gezelschapsdieren
  • de aan gedrag ten grondslag liggende neurobiologische mechanismen te bestuderen.

Hoeder van dierenwelzijn
De dierenarts moet als ‘hoeder van dierenwelzijn’ optreden als ‘expert voor diergedragsproblematiek’, daarnaast moet hij/zij de diergezondheid waarborgen en bevorderen (gedrag is immers een belangrijke uitleesparameter voor diergezondheid en pijn). Met onze onderwijsactiviteiten omtrent diergedrag en door adviezen leveren wij hieraan een uitermate belangrijke bijdrage. Daarnaast bieden onze experts internationaal onderwijs en adviezen voor andere disciplines binnen de levenswetenschappen en voor dierexperimenteel werk. De uitkomsten van fundamenteel en toegepast gedragsonderzoek worden direct in ons onderwijs, de klinische setting  en onze maatschappelijke activiteiten geïmplementeerd.

Frans de Waal
Wij zijn ambassadeurs van, en treden (pro-) actief op in het initiatief van universiteitshoogleraar prof. Frans de Waal om de ethologie (gedragsbiologie) ‘nieuw leven in te blazen’, het belang van deze discipline binnen de levenswetenschappen te propageren, strategische allianties te vormen en ethologie (weer) stevig in academische curricula te verankeren.