Opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten

Vijfde editie Utrechtse opleiding specialisatie jeugdrecht in 2016

In opdracht van de Stichting Strafrechtpraktijk organiseert het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) te Utrecht in 2016 voor de vijfde keer de opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten. Deze Utrechtse opleiding is voor het eerst van start gegaan in 2011.

Stichting Strafrechtpraktijk

De Stichting Strafrechtpraktijk werd in 1975 opgericht door de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij heeft als doel het bevorderen van het deskundig beoefenen van de strafrechtpraktijk door advocaten. In dat kader heeft de Stichting zich in het verleden beziggehouden met de opleiding van advocaat-stagiaires via de zgn. advocaten-tandems. Sinds 1988 heeft de Stichting zich in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen beziggehouden met de voorbereiding van een opleiding voor advocaten die zich wensen te specialiseren op het gebied van het strafrecht. In 1990 ging deze specialisatie opleiding voor het eerst van start. In 2010 besloot het stichtingsbestuur ook een specialisatie opleiding voor de jeugdrechtadvocatuur (civiel en strafrecht) aan te bieden. De uitvoering ligt in handen van het Willem Pompe Instituut.

Opzet opleiding

De opleiding start in april en bestaat uit tien bijeenkomsten van 3,5 uur (18.00 - 21.30 uur, onderbroken door 30 minuten pauze) verspreid over het voor- en najaar. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan het Nederlands jeugdrecht in brede zin (civiel en strafrecht). Aan de orde komen de positie van de minderjarige binnen het (inter)nationale familie- en jeugdrecht; het jeugdbeschermingsrecht; de organisatie van de jeugdzorg en de Jeugdwet; gesloten jeugdzorg; jeugdstrafrecht; justitiële jeugdinrichtingen; capita selecta/actualiteiten. Ook wordt aandacht besteed aan communiceren met adolescenten en de rol van ouders binnen het jeugdrecht.

Tijdens iedere bijeenkomst zullen in principe twee à drie docenten aanwezig zijn, te weten een advocaat c.q. lid van de rechterlijke macht c.q. wetenschapper van één van de universiteiten, die een ruime (praktijk)ervaring op het betreffende terrein heeft opgebouwd. Daarnaast is namens het Willem Pompe Instituut de coördinator altijd aanwezig. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op twintig.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van - voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekte – opdrachten, die ter correctie aan de docent(en) te worden toegestuurd. De resultaten worden beoordeeld (voldoende/onvoldoende) en tijdens de bijeenkomsten besproken. 

Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de opleiding. Het is dan ook, met name voor de deelnemers, doch ook voor de docenten, van essentieel belang dat aan dit vereiste serieus aandacht wordt besteed.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt ruim voor de bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikt. Voor iedere bijeenkomst wordt een reader samengesteld, waarin de meest relevante artikelen en jurisprudentie voor het betreffende opleidingsonderdeel zijn opgenomen.
Voor een deel van de te bestuderen literatuur wordt daarnaast verwezen naar bijdragen in handboeken en (jurisprudentie)tijdschriften, zoals het Nederlands Juristenblad, de Nederlandse Jurisprudentie, Jurisprudentie In Nederland, Jurisprudentie Personen- en Familierecht en de Nieuwsbrief Strafrecht. Voorondersteld wordt dat iedere deelnemer toegang tot deze werken heeft.

Voorwaarden voor toelating

Deelnemers aan de opleiding specialisatie jeugdrecht moeten in elk geval in het bezit zijn van een stageverklaring en ervaring in het jeugdrecht. Zie verder het Reglement toelating specialisatieopleiding jeugdrecht dat op aanvraag beschikbaar is bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtspraktijk.

Certificaat

Na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die ten minste 8 van de 10 bijeenkomsten geheel hebben bijgewoond, waarbij ten minste alle kernonderdelen zijn gevolgd (n.b. de afwezigheid tijdens maximaal één kernbijeenkomst kan worden gecompenseerd met een vooraf ingeleverde met voldoende beoordeelde huiswerkopdracht op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de cursist de stof van die avond voldoende beheerst). Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd. Bij meer dan twee 'niet bijgewoonde' bijeenkomsten (met een maximum van vier) of indien een of meerdere kernonderdelen niet zijn gevolgd, kan de deelnemer de (het) benodigde (aantal) bijeenkomst(en) in het volgende cursusjaar inhalen. De kosten hiervoor bedragen per in te halen bijeenkomst maximaal een tiende van het totale cursusbedrag. Na afloop zal dan alsnog een certificaat worden uitgereikt. Voor het volgen van de volledige opleiding zijn 30 permanente opleidingspunten (27 juridisch; 3 beroepsvaardigheden) van de orde van advocaten aangevraagd (per bijeenkomst maximaal 3 PO-punten).

Het certificaat geeft, mits uiteraard ook wordt voldaan aan de overige eisen, toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.vnja.nl). Tevens kan het worden gebruikt om in aanmerking te komen voor inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand op grond van de 'Voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg'.

Plaats en tijd van de opleiding

De bijeenkomsten vinden plaats in de Molengraaffzaal, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Janskerkhof 12, Utrecht. De bijeenkomsten zijn op de dinsdagavond van 18.00 tot 21.30 uur (inclusief 30 minuten pauze), op de volgende data: 5 april; 19 april; 10 mei; 31 mei; 14 juni; 28 juni; 6 september; 20 september; 4 oktober; 11 oktober. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er gelegenheid om te eten. Tijdens de bijeenkomsten wordt voor koffie, thee en fris gezorgd.

Informatie en inschrijven

Inschrijving voor de opleiding dient vóór 1 december 2015 te geschieden bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk. Nadere informatie over de opleiding en inschrijving is te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk, Postbus 557, 2300 AN Leiden, telefoon 071-5191041, fax 071-5175835, e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl.

Prijsindicatie voor de opleiding, inclusief literatuur en catering:  € 3.400,- (geen BTW).

De opleiding vindt alleen doorgang bij een minimum van 15 deelnemers.