Profiel en missie

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is een faculteit die midden in de samenleving staat en sterk verbonden is met maatschappelijke vraagstukken. Met rechtsgeleerdheid, economie, bestuur en organisatie hebben we een combinatie van wetenschappelijke disciplines in huis die elkaar aanvullen en versterken. Die bundeling van krachten maakt onze faculteit uniek. 

Met circa 5.500 studenten en bijna 700 medewerkers is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie één van de grote faculteiten van de Universiteit Utrecht. De faculteit verzorgt wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op nationaal en internationaal erkend hoog niveau. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is daarbij een belangrijk kenmerk. 

De faculteit is met nadruk internationaal georiënteerd en staat midden in de maatschappij. Medewerkers en studenten ervaren de faculteit daarom als een inspirerende en unieke omgeving.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Wij geloven dat inclusiviteit en diversiteit het academisch debat verrijken en dat iedereen gelijke kansen verdient.  

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie omarmt en stimuleert op elk gebied een cultuur van gelijkheid, diversiteit en inclusie, voor alle studenten en medewerkers. Daarom streven we naar een open en inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers en 
studenten van alle achtergronden, waarin iedereen zich kan ontplooien. Onze faculteit moet een plek zijn waar ieder mens zich thuis voelt en veilig is. Een plek waarin mensen erkend en gewaardeerd worden, zich durven uit te spreken en met respect worden behandeld, op voet van gelijkheid met anderen.

Onze faculteit sluit zich volledig aan bij het streven naar Equality, Diversity & Inclusion van de hele Universiteit Utrecht en neemt haar eigen verantwoordelijkheid voor initiatieven op dit gebied. Onder meer door:

We zijn allemaal verantwoordelijk

Alle medewerkers en studenten zijn verantwoordelijk voor het nastreven en uitdragen van gelijkheid, diversiteit en inclusie. Dit gebeurt in de manier waarop we werken en samenwerken, hoe we omgaan met carrièreperspectieven en loopbaanontwikkeling, in het onderzoek, het onderwijs, de bedrijfsvoering, in taal en in beeld. We versterken inclusief leiderschap, bestrijden (on)bewuste vooroordelen en bevorderen openheid.

Daarom hebben we aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie geen apart programma voor Equality, Diversity en Inclusion (EDI), maar willen we dit een onderdeel laten zijn van alle aspecten van ons werk en onze studie. EDI is onlosmakelijk verbonden aan de cultuur van de faculteit. In de facultaire EDI commissie zijn daarom alle onderdelen van onze organisatie vertegenwoordigd: onderzoekers, docenten, ondersteuners, en studenten.

Stuur voor vragen of opmerkingen over EDI bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een email naar edi.rebo@uu.nl
Voor medewerkers van de universiteit is er aanvullende informatie beschikbaar op de REBO EDI-portal op intranet

Onderwijs en opleidingen

Een belangrijk uitgangspunt van het facultaire onderwijs is om de studenten een bij hun talenten en ambities passende opleiding en omgeving te bieden. Unieke mogelijkheden daartoe bieden de kleinschalige topopleidingen als de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap, de Engelstalige bachelor Economics and business economics en het Utrecht Law College.

In het aanbod van masterprogramma's nemen de tweejarige research masters een bijzondere plaats in omdat de daarvoor geselecteerde studenten nauw kunnen samenwerken met top-onderzoekers van de faculteit. De andere masterprogramma’s zijn gericht op duidelijke segmenten van de arbeidsmarkt zoals de advocatuur, het bedrijfsleven of de lagere overheden. Vanuit de masterprogramma’s worden goede contacten met het beroepenveld onderhouden.

Verder biedt de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie executive onderwijs aan, van korte masterclasses tot complete masters voor professionals.

Onderzoek

De onderzoeksprogramma’s van de faculteit zijn ingebed in internationale netwerken van onderzoekers. Belangrijke partners in dat verband zijn bijvoorbeeld Washington University of St. Louis, Queen’s University Belfast en LUISS University in Rome. De faculteit streeft er naar maatschappelijk relevante vraagstukken in multidisciplinair verband te onderzoeken. Zo zijn er onderzoeksprojecten op het gebied van probleemwijken, familierelaties, conflicten en mensenrechten en de staatsvorming in Europa. Deze projecten maken deel uit van de zogeheten focusgebieden van de Universiteit Utrecht.

Opdrachtgevers voor onderzoek kunnen bij de faculteit terecht voor tal van onderwerpen en thema’s zoals omgevingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemerschap, strategie-ontwikkeling en organisatieveranderingen.