Privacy

Het onderzoek KSF-is gebaseerd op data uit de databanken met 1-op-1 relaties, antibioticagebruikgegevens op UBN-niveau en VBI-gegevens. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de privacywetgeving van toepassing. Daarom wordt zorgvuldig aandacht besteed aan het waarborgen van uw privacy. Om uit te sluiten dat data te herleiden zijn naar individuele personen en/of bedrijven, zullen de onderzoekers uitsluitend werken met geanonimiseerde en versleutelde gegevens. Het is nodig dat data uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld om analyses te maken. Voor dit doel wordt de onderstaande procedure gevolgd.

Data van verschillende bronnen zullen via een beveiligde verbinding worden verzonden aan een onafhankelijke instantie gespecialiseerd in het anonimiseren van (gevoelige) data (IDTS te Deventer). Deze instantie zal alle aanwezige persoonsgegevens uit deze bestanden wissen, met uitzondering van de UDN- en UBN-gegevens. Deze UDN- en UBN-gegevens zullen via een specifieke sleutel worden geanonimiseerd. Vervolgens worden deze geanonimiseerde databestanden terug gestuurd naar de dataleverancier. Pas als IDTS de originele databestanden heeft gewist zal de dataleverancier de geanonimiseerde data via een beveiligde verbinding aan de onderzoekers ter beschikking stellen.

De dataverzameling van de vragenlijst vindt plaats door IDTS. De verzamelde data uit de vragenlijst zullen volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven worden geanonimiseerd door IDTS alvorens deze aan de onderzoekers ter beschikking wordt gesteld. Na ontvangst zal IDTS de originele dataset wissen.

Op het moment dat alle geanonimiseerde datasets in handen zijn van de onderzoekers zal IDTS de sleutel vernietigen. Op deze wijze wordt vertrouwelijke omgang met de data gewaarborgd en is herleidbaarheid van data tot een individueel persoon en/of instantie onmogelijk gemaakt.

Schematisch overzicht van de datastromen

Met IDTS en de dataleveranciers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot het verwerken van de gegevens en het borgen van de privacy en de beveiliging. Deze werkwijze is uitgebreid besproken met een privacy adviseur van de Universiteit Utrecht en is in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de onderzoekers.