Gezamenlijke coaching voor het versterken van diergezondheid en verlagen antibioticumgebruik bij rosé-startkalveren

Blijft verdere antibioticareductie op rosé-startbedrijven een obstakel, ook voor uw VBI? Wilt u samen met uw kalverhouder serieuze stappen zetten tot verdere noodzakelijke antibioticareductie?  Doe dan mee met de door het ministerie van LNV en SBK geïnitieerde pilot waarin we middels coaching kalverhouder en dierenarts helpen het antibioticumgebruik te verminderen richting streefwaarde. 

Waarom?

Diergezondheid is voor elke kalverhouder van groot belang. Daarnaast is zorgvuldig gebruik van antibiotica binnen de veehouderij een belangrijk speerpunt. Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Faculteit Diergeneeskunde (UU) voeren in opdracht van de kalversector en het ministerie van LNV een praktijkpilot uit. Hierin wordt  de ‘driehoek’ kalverhouder, dierenarts en (voer)voorlichter begeleid met behulp van een externe coach via een gerichte probleemanalyse en interventies ‘op maat’ in het optimaliseren van diergezondheid en antibioticumgebruik bij rosé-startkalveren. De kennis die we in dit project opdoen biedt hopelijk kansen voor een verdere optimalisatie van diergezondheid en antibioticumgebruik voor de gehele sector.

Wat?

Een ervaren coach (en niet-praktiserend dierenarts) zal de deelnemers gedurende 2 opzetrondes begeleiden. De coach zal 3 keer fysiek aanwezig zijn tijdens een adviesgesprek met kalverhouder, dierenarts en voervoorlichter (de ‘driehoek’) om te komen tot een gezamenlijke probleemanalyse en een samenhangend plan van aanpak. Gedurende het traject zal de coach zich inspannen om de driehoek te begeleiden in de uitvoering van het plan en in het behalen van de gewenste doelen. Hiervoor zullen diverse (telefonische) contactmomenten worden ingepland. Daarnaast zullen (tussentijdse) resultaten worden geëvalueerd zodat het plan bijgesteld kan worden, maar ook om succesvolle activiteiten te kunnen benoemen en te integreren in het dagelijkse management. Voor dierenartsen volgt achteraf een aparte bijeenkomst op de eigen dierenartsenpraktijk om met de praktijkcollega’s de resultaten te bespreken en te evalueren en zo gewenst te implementeren.

Er wordt voortgebouwd op ‘succesfactoren voor laag gebruik’ die uit de eerdere onderzoeken binnen KSF Vleeskalveren naar voren kwamen, en op de ‘succesfactoren voor een laag voorschrijfgedrag’ vanuit het project KSF Dierenartsen. Deze succesfactoren liggen zowel op technische managementfactoren als op het vlak van ‘kennis, houding en gedrag’ en de samenwerking binnen de driehoek. In deze praktijkpilot zal op al deze zaken worden ingegaan.

Wie?

Voor dit onderzoeksproject zoeken we 5 vleeskalverhouders met rosé -startkalveren die samen met hun dierenarts en (voer)voorlichter vanuit het thema diergezondheid en diergeneesmiddelengebruik hun bedrijfsmanagement willen optimaliseren. We zoeken bij voorkeur kalverhouders, dierenartsen en (voer)voorlichters die aan de volgende kenmerken voldoen: 

 •  Vleeskalverhouder:
  • Houdt rosé startkalveren
  • Heeft in afgelopen 1 ½ jaar een gemiddeld antibioticagebruik gerealiseerd dat hoger ligt dan 98 dierdagdoseringen (DDDA)(in bepaalde gevallen kunnen bedrijven met een DDDA >67 ook deelnemen)
  • Bereidheid om deel te nemen aan de geplande activiteiten binnen de pilot
 • Dierenarts:
  • Een VBI (Veterinaire Benchmark Indicator) boven de signalerings- (VBI>0,1) in  2019 binnen de vleeskalveren
  • Neemt deel aan de geplande activiteiten binnen de pilot (accreditatie in het kader van nascholing is gehonoreerd)
 • (Voer)voorlichter:
  • Bereidheid om deel te nemen aan de geplande activiteiten binnen de pilot

Wanneer?

Het coachingstraject zal starten vanaf september/oktober 2020 en zal ongeveer een half jaar in beslag nemen (2 opzet rondes van rosé-startkalveren). Een half jaar na het coachingstraject zal nogmaals contact worden opgenomen om kort te evalueren of eventuele veranderingen blijvend zijn. 

Kosten?

Het coachingstraject wordt gratis aangeboden. Het kost de deelnemers geen geld. Het kost de deelnemers wel tijd en actieve input tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast zullen wij een aantal gegevens verzamelen met betrekking tot de productieresultaten, het management en het antibioticagebruik (geanonimiseerd en strikt vertrouwelijk). 

Waarom meedoen?

De kalversector en het ministerie van LNV vinden het belangrijk om het antibioticumgebruik binnen de kalverhouderij verder terug te dringen. Met dit project willen wij onderzoeken op welke wijze vleeskalverbedrijven met een hoog gebruik, die moeite hebben om het gebruik te verminderen richting de streefwaarde, in samenwerking met hun dierenarts en voervoorlichter (de ‘driehoek’) het beste ondersteund kunnen worden naar een structureel lager gebruik/voorschrijfgedrag. De deelnemers krijgen in dit project begeleiding van een ervaren coach met veel ervaring binnen de veehouderij om gezamenlijk als driehoek op een systematische manier de kalvergezondheid en het antibioticumgebruik te optimaliseren.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of als u interesse heeft in deelname kunt u een email sturen naar: KSF3vleeskalf@outlook.com. U kunt ook contact opnemen met: Jerine van der Eijk (0317 - 487 471) of met David Speksnijder (D.C.Speksnijder@uu.nl).

Onderzoeksteam

 • Martien Bokma en Jerine van der Eijk (Wageningen Livestock Research)
 • Carolien de Lauwere (Wageningen Economic Research)
 • David Speksnijder (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)
 • Ineke Eijck (externe coach en dierenarts)