Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek beslaat twee onderdelen.

Achterliggende kenmerken VBI

Allereerst wordt de VBI van alle landbouwhuisdierenartsen in Nederland berekend over de periode 01-01-2013 t/m 30-06-2017. Voor dit doel worden antibioticagebruikgegevens op UBN-niveau opgevraagd bij sectordatabanken. Tevens wordt een overzicht van 1-op-1 relaties van dierenartsen met UBNs opgevraagd. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) heeft na overleg voor dit onderzoek toestemming verleend om deze data op te vragen en te gebruiken onder strikte voorwaarden ten aanzien van privacywaarborging.

Vervolgens onderzoeken we hoe de VBI van individuele dierenartsen is opgebouwd en wat de invloed is van de afzonderlijke 1-op-1 relaties op de uiteindelijke VBI. Ook kijken we naar bijvoorbeeld de praktijkinvloed op de VBI van individuele dierenartsen. Hiermee kunnen we bepalen hoe groot de invloed van individuele dierenartsen is op hun VBI. Voor dit doel worden de openbare registers van de SGD geraadpleegd. Uiteraard is de anonimiteit daarbij volledig gegarandeerd. Op de pagina ‘Privacy’ wordt uitgelegd hoe uw privacy wordt gewaarborgd.

Invloeden op antibioticavoorschrijfgedrag

In het tweede onderdeel van het onderzoek gaan we na hoe zaken als kennis, houding en gedrag van dierenartsen van invloed zijn op hun antibioticavoorschrijfgedrag (en daarmee hun VBI). Voor dit doel is de eerder genoemde vragenlijst opgesteld. Door de koppeling van de vragenlijsten aan de data die verzameld zijn in het eerste onderdeel van de studie onderzoeken we hoe kennis, houding en gedrag van invloed zijn op het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen.

Meer info kunt u lezen in het onderzoeksvoorstel