Faculteitsbestuur

De faculteit Sociale Wetenschappen staat onder leiding van de decaan. De decaan en vicedecanen hebben respectievelijk onderzoek en onderwijs in hun portefeuille. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; het studentlid (assessor) vertegenwoordigt de medestudenten. Het Faculteitsbureau ondersteunt het bestuur.

Vicedecaan
Studentlid
Vicedecaan
Bestuur faculteit Sociale Wetenschappen 2016-2017
Faculteitsbestuur: Susan te Pas, Frank Jan van Dijk, Werner Raub, Thijs Wever en Marcel van Aken.
Bestuurssecretaris
Bestuurssecretaris

Bestuursondersteuning / secretariaat

Sjoerd Groenmangebouw, Utrecht Science Park
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
Telefoon: (030) 253 41 80 / 92 24

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.
De Faculteitsraad bestaat uit zeven studentleden en zeven personeelsleden en wordt voorgezeten door technisch voorzitter Sibe Doosje. De raad vergadert maandelijks en reguliere vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie over bijvoorbeeld de raadsleden, besproken onderwerpen, bevoegdheden en verkiezingen, is voor medewerkers van de Universiteit Utrecht beschikbaar op intranet.

Faculty Council Social and Behavioural Sciences 2016-2017
Faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2016-2017
Contact
Telefoon: 030 253 1484
Secretaresse