Ondersteuningsteams

De faculteit Sociale Wetenschappen heeft - naast de departementen en afdelingen - een aantal ondersteuningsteams. Meer informatie over deze teams is te vinden op intranet (login vereist).

Bestuursondersteuning
Zorgt voor secretariële ondersteuning van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Phielix (Hoofd Bestuursondersteuning), Inge Bakker-van Leeuwen, Anuschka Mulder-Van Gameren of Madelon Pieper.

Communicatie & Marketing
Verzorgt de in- en externe communicatie voor de faculteit en heeft een adviserende rol.
Hoofd Communicatie & Marketing: Eveline Meeuwissen.

Finance & Control
Verricht diverse financiële werkzaamheden voor de faculteit.
Hoofd Finance & Control: Robert Buizer.

Housing & Technology Services (HTS)
Verzorgt faciliteiten, ICT en huisvesting in het Centrumgebied van het Utrecht Science Park.
Hoofd Housing & Technology Services Centrumgebied: Miranda van Heesch.

Human Resources
Adviseert bestuurders en leidinggevenden over het personeel- & organisatiebeleid.
Hoofd Human Resources: Bart de Waijer.

Onderwijs- & Studentenzaken
Ondersteunt het onderwijsbeleid van de faculteit en regelt organisatorische, logistieke en administratieve zaken rondom het onderwijs.
Hoofd Onderwijs- & Studentenzaken: Martijn van der Weerd.

Onderzoeksbeleid & Research Support
Assisteert het Faculteitsbestuur bij onderzoeksgerelateerde zaken en verzorgt het Research Support Office (o.a. ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen en valorisatie) en PhD Office (promovendizaken).
Hoofd Onderzoeksbeleid & Research Support: Ilske Timmermans

_____________________________

Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC)
Bevordert, bewaakt en toetst het ethisch handelen bij wetenschappelijk onderzoek.
Het Faculteitsbestuur gaat ervan uit dat het onderzoek aan de faculteit Sociale Wetenschappen op een ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd wordt, conform de daarvoor geldende gedrags- en beroepscodes en de geldende (Europese, nationale en internationale) wet- en regelgeving. De FETC geeft desgevraagd advies inzake ethische aspecten van het uit te voeren onderzoek en toetst (op verzoek) onderzoeksvoorstellen op ethische aspecten. Zij beoordeelt ook of onderzoek aan een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) dient te worden voorgelegd.
De faculteit Sociale Wetenschappen kent sinds 2014 een FETC.
Meer informatie: Ethics Review Board 
Contact: fetc-fsw@uu.nl

Facultaire Commissie Integriteitsbeleid (FCI)
De FCI adviseert het Faculteitsbestuur op het gebied van wetenschappelijke integriteit.
Meer informatie: intranet (login vereist).
Contact: Peter van der Heijden