Ondersteuningsteams

De faculteit Sociale Wetenschappen heeft - naast de departementen en afdelingen - een aantal ondersteuningsteams. Meer informatie over deze teams is te vinden op intranet (login vereist).

Bestuursondersteuning
Zorgt voor secretariële ondersteuning van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Phielix (Hoofd Bestuursondersteuning), Inge Bakker-van Leeuwen, Anuschka Mulder-Van Gameren of Madelon Pieper.

Communicatie & Marketing
Verzorgt de in- en externe communicatie voor de faculteit en heeft een adviserende rol.
Hoofd Communicatie & Marketing: Eveline Meeuwissen.

Finance & Control
Verricht diverse financiële werkzaamheden voor de faculteit.
Hoofd Finance & Control: Robert Buizer.

Housing & Technology Services (HTS)
Verzorgt faciliteiten, ICT en huisvesting in het Centrumgebied van het Utrecht Science Park.
Hoofd Housing & Technology Services Centrumgebied: Miranda van Heesch.

Human Resources
Adviseert bestuurders en leidinggevenden over het personeel- & organisatiebeleid.
Hoofd Human Resources: Bart de Waijer.

Onderwijs- & Studentenzaken
Ondersteunt het onderwijsbeleid van de faculteit en regelt organisatorische, logistieke en administratieve zaken rondom het onderwijs.
Hoofd Onderwijs- & Studentenzaken: Martijn van der Weerd.

Onderzoeksbeleid & Research Support
Assisteert het Faculteitsbestuur bij onderzoeksgerelateerde zaken en verzorgt het Research Support Office (o.a. ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen en valorisatie) en PhD Office (promovendizaken).
Hoofd Onderzoeksbeleid & Research Support: Ilske Timmermans

-----------------------------------------------------------------------

Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC)
De Faculteit Sociale Wetenschappen kent sinds 2014 een ethische toetsingscommissie (FETC). De Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC) bevordert, bewaakt en toetst het ethisch handelen bij wetenschappelijk onderzoek. Het faculteitsbestuur gaat ervan uit dat het onderzoek aan de faculteit Sociale Wetenschappen op een ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd wordt, conform de daarvoor geldende gedrags- en beroepscodes en de geldende (Europese, nationale en internationale) wet- en regelgeving. De FETC geeft desgevraagd  advies inzake ethische aspecten van het uit te voeren onderzoek en toetst (op verzoek) onderzoeksvoorstellen op ethische aspecten. Zij beoordeelt ook of onderzoek aan een Medisch Ethische Toetsings Commisse (METC) dient te worden voorgelegd.

Samenstelling FETC

Contact: fetc-fsw@uu.nl
Meer informatie: website Ethics Review Board of the Faculty of Social & Behavioural Sciences.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
De Faculteit Sociale Wetenschappen kent een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die het faculteitsbestuur adviseert op het gebied van wetenschappelijke integriteit. Leden van deze commissie zijn prof. Peter van der Heijden (voorzitter), prof. Ineke Maas en prof. Marcel van den Hout. Jacqueline Tenkink-de Jong ondersteunt de commissie.

Een belangrijk onderdeel van wetenschappelijke integriteit is de wijze waarop onderzoekers omgaan met onderzoeksdata. Sinds september 2014 kent de faculteit een protocol om de opslag van onderzoeksdata op zorgvuldige en transparante wijze te organiseren. Dit protocol regelt de opslag van data die ten grondslag liggen aan een publicatie, met andere woorden, het protocol betreft het einde van het publicatie-traject. De huidige versie van dit protocol kan beschouwd worden als een nadere invulling van het begin 2016 gepubliceerde University policy framework for research data Utrecht University.

Het op een zorgvuldige en transparante wijze opslaan van onderzoeksdata en  persoonsdata tijdens het proces van verzamelen en bewerken, een zogenoemd Data Management Plan, heeft de volle aandacht. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een nieuw facultair dataprotocol hieromtrent om zo te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De faculteit heeft inmiddels – in overleg en samenwerking met de afdeling ITS van de universiteit – haar eigen opslag geregeld via het beschikbaar stellen van een eigen server die voldoet aan de maatstaven zoals in het protocol geformuleerd. Meer informatie hierover kan men krijgen van de FSW-Lab-coördinator Dennis Hofman.

Contact
Voor vragen over het protocol kunnen medewerkers of andere geïnteresseerden contact opnemen met Peter van der Heijden, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Het facultair protocol dataopslag is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.