Equality, Diversity & Inclusion

Laat iedereen zich thuis voelen op de Universiteit Utrecht. Wij geloven dat diversiteit van medewerkers en studenten het academisch debat verrijkt en dat iedereen gelijke kansen verdient. De faculteit Bètawetenschappen wil graag een divers samengestelde organisatie zijn en heeft daarom een facultair diversiteitbeleid dat zich richt op een diverse academische pool. Een pool die bestaat uit medewerkers die verschillen in etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie of culturele achtergrond. Hierdoor wordt de faculteit zowel een prettiger als kwalitatief betere werkplek.

“Discrimineren is geen optie”

Ronald Pierik, voormalig voorzitter van de facultaire diversiteitscommissie, zegt over het belang van actief diversiteitsbeleid: “Het doel van ons beleid is een organisatie die optimaal gebruik maakt van het beschikbare intellectuele kapitaal. Talent is per definitie schaars en het is dus zaak om al het beschikbare talent, van allerlei verschillende mensen, te benutten. Dat verrijkt onze kennis. Diversiteit creëert een omgeving waarin talent kan floreren. Het aanstellen van bijvoorbeeld meer vrouwelijke wetenschappers doe je niet alleen voor de kwaliteit, maar ook omdat het alternatief - discrimineren van vrouwen - simpelweg geen optie is. Al helemaal niet op een universiteit: dat zijn bij uitstek de organisaties die het voortouw zouden moeten nemen om het goede voorbeeld te geven.”

Veilig sociaal klimaat

Een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers is belangrijk voor ons. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat je op een ongewenste manier wordt benaderd, bijvoorbeeld door (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dit gedrag bespreekbaar te maken. Eerste opvang mag je van iedereen verwachten. Ook kan je een van onze vertrouwenspersonen benaderen. Bij de behandeling van meldingen en klachten wordt strikte geheimhouding gevraagd van de vertrouwenspersonen.

Wat merken medewerkers nog meer?

We stimuleren diversiteit vanuit ons personeelsbeleid, bijvoorbeeld met de verlofregelingen die we bieden, zodat jouw werk-privé balans goed is. In campagnes zoals I am a Scientist benadrukken we dat iedere medewerker gewaardeerd wordt zoals deze is.

Meer weten?

Als je een vraag hebt over ons diversiteitsbeleid neem dan contact op met een van de leden van onze EDI commissie Bètawetenschappen.

Medewerkers van de universiteit vinden op intranet (login vereist) meer informatie over gelijkheid, diversiteit & inclusie en hoe je daar zelf aan kan bijdragen.