Balans werk en privé

Werktijden en verlof

Functies bij de Universiteit Utrecht kunnen in voltijd en in deeltijd worden vervuld. Een fulltime aanstelling volgens de CAO NU houdt in dat de medewerker wekelijks gemiddeld 38 uur werkt. Daarbij hoort een verloftegoed van 232 uur bij voltijd. Verreweg de meeste medewerkers werken met een rooster dat is gebaseerd op 40 uur bij fulltime: zij beschikken dan op jaarbasis over 96 uur verlof méér. Wie liever per week wat korter werkt, kan werken volgens een rooster van 36 uur bij voltijd, onder inlevering van 96 uur van het basisverlof  per jaar. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend. Kortom: mogelijkheden genoeg om werk en privé in een passend evenwicht te brengen.

Ouderschapsverlof en zorgverlof

Medewerkers van de Universiteit Utrecht hebben recht op ouderschapsverlof, waarvan de helft gedeeltelijk doorbetaald en de andere helft onbetaald: in totaal 26 weken voor 50% van de werktijd. In overleg kunnen de omvang en de duur anders worden afgesproken. Medewerkers met een ernstig zieke partner, ouders of kinderen die thuisverpleging en/of verzorging nodig hebben, kunnen zorgverlof krijgen, waarvan in ieder geval twee werkweken per 12 maanden gedeeltelijk worden doorbetaald.

Betaald verlof voor langere duur

Medewerkers kunnen via deelname de verlofspaarregeling sparen voor (gedeeltelijk) doorbetaald verlof (sabbatical) voor langere duur.