Internationalisering

Internationalisering is investeren in toenemende betrokkenheid  in wereldwijde relaties. Wij willen aantrekkelijk zijn voor leidende academici en uitstekende internationale studenten die gaan voor kwaliteit. Internationalisering draagt bij aan een academisch en intellectueel klimaat met open minded collega's en studenten. Het is een hulpmiddel en geen doel, dat bijdraagt aan hoge kwaliteit in onderzoek en onderwijs.

De Faculteit heeft een coördinator Internationalisering aangesteld, die het maandelijkse Domeinenoverleg Internationalisering voorzit. De coördinator vertegenwoordigt de Faculteit in het Netwerk Beleidsmedewerkers Internationalisering. Het Werkprogramma Internationalisering 2018-2021 is nauw verweven is met de doelen van het Strategische plan van de Faculteit.

Toename studentmobiliteit

De faculteit Bètawetenschappen heeft als prioriteit om het aantal studenten met een buitenlandervaring te laten stijgen. 2017/2018 laat een stijging aan uitgaande studenten zien van 75% vergeleken met 2014/2015. Het aantal inkomende studenten steeg met 15% tot 90 studenten in 2017/2018. Deze aantallen zijn relatief laag vergeleken met andere faculteiten van de Universiteit Utrecht. Onderstaande grafiek geeft de aantallen inkomende (IN) en uitgaande (OUT) studenten weer uitgesplitst naar Departement van de Faculteit Bètawetenschappen in 2014/2015 en in 2017/2018.

GSNS_internationalisation_statistics