Internationalisering

Internationalisering is investeren in toenemende betrokkenheid  in wereldwijde relaties. Wij willen aantrekkelijk zijn voor leidende academici en uitstekende internationale studenten die gaan voor kwaliteit. Internationalisering draagt bij aan een academisch en intellectueel klimaat met open minded collega's en studenten. Het is een hulpmiddel en geen doel, dat bijdraagt aan hoge kwaliteit in onderzoek en onderwijs.

De Faculteit heeft een coördinator Internationalisering aangesteld, die het maandelijkse Domeinenoverleg Internationalisering voorzit. De coordinator vertegenwoordigd de Faculteit in het Netwerk Beleidsmedewerkers Internationalisering. Het Werkprogramma Internationalisering 2018-2021 is nauw verweven is met de doelen van het Strategische plan van de Faculteit.

Top Prioriteiten

Het bestuur van de Faculteit heeft opdracht gegeven om te evalueren welke doelen in 2015-2017 bereikt zijn en wat verbeterd kan worden. Er is een Werkprogramma Internationalisering 2018-2021 opgesteld dat is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het bestuur. De prioriteiten komen overeen met het advies aan het CvB van de Taskforce Internationalisering.

Top prioriteit in 2018-2020

  • Werven, aannemen en vasthouden van excellente internationale medewerkers op senior niveau
  • De faculteit gebruikt een International Service Desk (ISD) pakket voor het werven van internationale medewerkers waarbij een including a tailor-made offer
  • Een plan hoe aan de behoeften van nieuwe internationale medewerkers te voldoen
  • Alle informatie is beschikbaar in Nederlands en Engels
Hoogtepunten in 2018
  • De Faculteit Bètawetenschappen heeft 29% Internationale medewerkers
  • Beide Graduate Schools (Life Sciences en Natural Sciences) hebben 25% internationale studenten in het eerste jaar
  • Alle facultaire communicatie is in het Engels of tweetalig
  • 119% meer Engelstalige bachelorvakken vergeleken met 2014/2015
  • 2 Engelstalige minoren (Complex systems en The brain, the mind and consciousness)

Studentenmobiliteit van de Faculteit Bètawetenschappen

In 2017/2018 is het aantal studenten dat naar het buitenland gaat gestegen met 75% vergeleken met 2014/2015 (van 106 naar 185 studenten). Het aantal binnenkomende exchange studenten is met 15 % gestegen(van 78 naar 90 studenten).

 

Contact informatie

Bèta International Office:

Het Bèta International Office faciliteert studenten- en medewerkersuitwisseling zowel uitgaand als inkomend. De verantwoordelijkheid voor de Interinstitutionele contracten met partner universiteiten valt hier ook onder.

Wie, wat waar?

Liesbeth Achterberg, Science International Officer. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers van en naar partner universiteiten in Europa.

Iris Caris, Beleidsadviseur Internationalisering. Verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid en het werkprogramma Internationalisering; Faculteitsvertegenwoordiger m.b.t internationalisering; Interinstitutionele overeenkomsten; Evaluatie en communicatie. Als research project coordinator verantwoordelijk voor stagecontracten.

Domeinenoverleg Internationalisering (DI):
1ste  Maandag van elke maand
11 -  12 uur
Hans Freudenthal Gebouw 008

Onderwijs: Iris Caris (Voorzitter Chair and Faculteitsvertegenwoordiger)
Onderzoek en Valorisatie: Anje Bakker
Communicatie en Marketing: Tamar Aprahamian
Human Resources:  Claudia Cozijnsen
Bestuursondersteuning: Marieke Maas.
 

Toename studentmobiliteit

De faculteit Bètawetenschappen heeft als prioriteit om het aantal studenten met een buitenlandervaring te laten stijgen. 2017/2018 laat een stijging aan uitgaande studenten zien van 75% vergeleken met 2014/2015. Het aantal inkomende studenten steeg met 15% tot 90 studenten in 2017/2018. Deze aantallen zijn relatief laag vergeleken met andere faculteiten van de Universiteit Utrecht. Onderstaande grafiek geeft de aantallen inkomende (IN) en uitgaande (OUT) studenten weer uitgesplitst naar Departement van de Faculteit Bètawetenschappen in 2014/2015 en in 2017/2018.

GSNS_internationalisation_statistics