Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen combineert innovatief onderwijs met vooraanstaand fundamenteel en toegepast onderzoek in de biologie, scheikunde, farmaceutische wetenschappen, natuurkunde, wiskunde en informatica. Onze onderzoekers leveren een bijdrage aan de maatschappij door nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen en life sciences te ontwikkelen. Zo werken we aan oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken op het terrein van voedsel, energie, klimaat, biodiversiteit, kunstmatige intelligentie en gezondheid. We zien het als een voorrecht om onze kennis en expertise door te kunnen geven aan de volgende generatie veranderaars en wereldhervormers.

De faculteit Bètawetenschappen is een faculteit waar mensen een fundamentele connectie met elkaar opbouwen. Onze 7000 studenten en 1300 medewerkers excelleren door samen te werken in een open omgeving die wordt gekenmerkt door teams en communities. Die gemeenschapsvorming wordt binnen onze faculteit gestimuleerd en gefaciliteerd. Onze wetenschappers dragen actief bij aan de strategische thema’s Life Sciences, Pathways to Sustainability en Dynamics of Youth, en aan de focusgebieden in het kader van Driven by Data. Studenten verbinden zich niet alleen in hun opleiding met elkaar, maar ook via de activiteiten van de studieverenigingen.

We zorgen goed voor onze studenten en medewerkers en vergroten hun ruimte voor nieuwsgierigheid en creativiteit.

In het verlengde van ons vorige strategisch plan blijft ons streven om onze koppositie in de internationale academische wereld te versterken, bouwend op onze elf onderzoeksinstituten. We trekken nationale en internationale toptalenten aan die de leidende onderzoekers, inspirerende docenten en bestuurders van de toekomst zullen worden. We zorgen goed voor onze studenten en medewerkers en vergroten hun ruimte voor nieuwsgierigheid en creativiteit, ingrediënten die cruciaal zijn voor het stimuleren van grensverleggende wetenschap en technologie. We omarmen de principes van Open Science als middel om wetenschappelijke vooruitgang transparanter en toegankelijker te maken, en ervoor te zorgen dat de academische loopbaan aantrekkelijk blijft en voldoening oplevert

Fundamentele connecties

Samenwerken en netwerken

Onze docenten en onderzoekers hebben sterke banden met de mensen en instellingen in hun omgeving. Ze werken samen met andere faculteiten en universiteiten, de private sector, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het netwerk van de faculteit bestaat uit lokale organisaties op de campus en nationale en internationale partners. We werken ook nauw samen met onze alliantiepartners (Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht) en met andere universiteiten, vaak in het kader van sterke EU-netwerken.

Het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) en het AI Politielab zijn twee uitstekende voorbeelden van strategische samenwerkingsverbanden. Het ARC CBBC streeft ernaar om duurzame scheikundige processen en productietrajecten voor schone energie te ontwikkelen, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Het AI Politielab is een strategisch en langlopend promovendiprogramma waarbij wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam samen met de nationale politie werken aan speciale en concrete uitdagingen op het vlak van kunstmatige intelligentie, met de intentie om de veiligheid van Nederland op een sociale, juridische en ethisch verantwoorde manier te verbeteren.

Fundamentele connecties

Onze sterke banden zijn ook terug te zien in ons opleidingsaanbod in het kader van Onderwijs voor Professionals. Met name bij Informatica en Farmacie is inmiddels veel onderwijs ontwikkeld dat specifiek op de arbeidsmarkt is georiënteerd. Met onze reguliere masterprogramma’s Science and Business Management en Business Informatics leiden we studenten op die veel belangstelling hebben voor ondernemerschap. Om de banden met onze alumni en externe stakeholders te versterken, starten we ook een speciaal programma ter bevordering van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de bright minds binnen onze faculteit en die bij het bedrijfsleven, de overheid of maatschappelijke organisaties.

Via voorlichtingsactiviteiten en onderzoeksprogramma’s waaraan bijvoorbeeld burgers, patiëntenverenigingen en middelbare scholen deelnemen, nodigen we het bredere publiek actief uit om mee te doen aan onderzoek. Dit zorgt voor de groei van citizen science en is een stimulans voor Open Science.

De volgende stap

Om onze fundamentele basis te blijven voeden en de banden met de wereld om ons heen verder aan te halen, zullen we nog meer energie steken in inter- en transdisciplinair onderzoek en onderwijs. We zijn van mening dat het voor onze ambitie van cruciaal belang is om meer stabiliteit te creëren in de nationale wetenschappelijke financieringsregelingen voor fundamenteel en ongebonden onderzoek, zoals bepleit door de KNAW-commissie Weckhuysen. Daarnaast blijven we werken aan een cultuurverandering binnen de faculteit: een cultuur die gekenmerkt wordt door een open blik, speelsheid en ruimte om te experimenteren. Noodzakelijk daarvoor is een betere balans tussen werk en privéleven, nog meer werken in teamverband en voortdurende aandacht voor een veilige omgeving met ondersteuning voor alle verschillende typen wetenschappers, ondersteunend personeel en studenten.

We blijven werken aan een cultuur die gekenmerkt wordt door een open blik, speelsheid en ruimte om te experimenteren.

De onderstaande ambities en acties, opgesteld en gesteund door onze brede gemeenschap, dragen bij aan dit aantrekkelijke werkklimaat en stellen ons in staat uitmuntende onderwijs- en onderzoeksprestaties te leveren.

Een open en veerkrachtige academische gemeenschap

Oog voor onze studenten en medewerkers

De kwaliteit in ons werk bereiken we samen en niet ten koste van elkaar. Nu de werkdruk hoog ligt en het evenwicht tussen werk en privé is verstoord, hebben we behoefte aan een cultuuromslag. Om die te bereiken zullen we onze werkzaamheden, onze nieuwe projecten en de eisen die aan studenten en medewerkers worden gesteld kritisch bekijken. En zullen we duidelijke keuzes maken om gefocust te blijven en de werkdruk omlaag te brengen.

Het is onze ambitie om te bouwen aan een diverse, inclusieve en open gemeenschap waarin het welzijnsgevoel van onze studenten en medewerkers hoog is. Onze commissie diversiteit en inclusie houdt ons bij de les. We hebben grote waardering voor de rol van studenten bij de continue verbetering van ons onderwijs en onze organisatie.

Actielijnen

 • Ten minste vijf projecten en taken benoemen die we op organisatorisch niveau kunnen schrappen om de werkdruk te verlagen.
 • Studenten begeleiden bij het opstellen van hun eigen plan en bij het maken van hun eigen afwegingen wat betreft keuzevakken.
 • Ontdekken en ontwikkelen van toekomstige leiders die welzijn, teamwerk en inclusiviteit bevorderen. Leiderschap komt aan de orde in ons Future Leaders programma en is een onderdeel van onze selectieprocedures.
 • Verdere maatregelen ondernemen om intimidatie te voorkomen door middel van de training Active Bystander en door trainingen in interculturele bewustwording.
 • Diversiteit omarmen en ondersteunen door middel van een buddyprogramma voor jonge, nieuwe en internationale medewerkers, inclusief promovendi.
 • Aanstellen van een facultaire vertrouwenspersoon voor promovendi.
We waarderen elke student en medewerker in gelijke mate en erkennen ieders bijdrage aan het team.

Erkenning, waardering en feedback

We willen beter gebruikmaken van beloningen en positieve feedback voor mensen afzonderlijk en voor teams. We waarderen elke student en medewerker in gelijke mate en erkennen ieders bijdrage aan het team. Daarnaast willen we het lerend vermogen van onze organisatie vergroten en beschouwen we fouten en successen als kansen om te leren en opbouwende feedback te geven.

Actielijnen

 • Het MERIT-model voor erkenning en waardering van alle medewerkers hanteren (MERIT staat voor management, education, research, impact en team spirit).
 • Nieuwe criteria maken voor alle carrières (universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar) volgens een eerlijk systeem.
 • Trainingen aanbieden voor teams, zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheden, gebruikmaken van beoordeling door collega’s en groepen.
 • Op structurele wijze gebruikmaken van feedback om alle procedures binnen onze faculteit te verbeteren. 

Eerlijkheid en integriteit

Voor zowel studenten als medewerkers is wetenschappelijke integriteit een belangrijk thema. De normen die we uitdragen, passen we ook zelf toe. Daarnaast willen we onze cultuur van respect, eerlijkheid en integriteit behouden en versterken. Dit proces begint bij de werving van nieuwe studenten en medewerkers en loopt door tijdens hun gehele studie en loopbaan. We moedigen alle lagen van onze onderzoeksgemeenschap aan te reflecteren op het eigen doen en laten.

Actielijnen

 • Integriteitstraining wordt een onderdeel van het kernprogramma dat alle promovendi aan de Graduate School of Life Sciences en de Graduate School of Natural Sciences doorlopen.
 • Jaarlijkse stafvergadering met discussie over en reflectie op wetenschappelijke integriteit.

De gemeenschap versterken

We floreren normaal gesproken het beste als we ons kunnen verbinden met anderen, iets waar we ons door de COVID-19-crisis des te meer van bewust zijn. In verbinding met anderen zijn we in staat om meer te innoveren en creëren en dankzij samenwerking komt de interdisciplinariteit op een hoger niveau te liggen. Voor onze gemeenschap zijn Utrecht Science Park en de Botanische Tuinen essentiële ontmoetingsplekken, waarin ook onze studieverenigingen een belangrijke rol spelen.

Actielijnen

 • Gebouwen zo ontwerpen en vormgeven dat ze aansluiten bij onze flexibele en multidisciplinaire organisatie. De herontwikkeling van het Kruytgebouw is een kans om state-of-the-art experimentele faciliteiten voor life sciences en materiaalwetenschappen te creëren.
 • Extra aandacht voor het creëren van voldoende plekken voor ontmoeting en verbinding, met name in onze nieuwe gebouwen en het nieuwe circulaire paviljoen in de Botanische Tuinen.
 • De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van al onze gebouwen voor alle studenten en medewerkers garanderen.
 • De Faculteitsdag als belangrijk evenement handhaven, waar we elkaar ontmoeten en kennis en inspiratie opdoen.
 • Met behulp van een buddyprogramma, speciale evenementen en een persoonlijke aanpak investeren in de introductie en het eerste jaar van nieuw wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

De vruchten van onze fundamentele connecties in onze organisatie zijn onze bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We zetten ons in voor energie-efficiënte gebouwen en duurzaam gebruik van laboratoriumomgevingen en -materialen. We streven naar een papierloze organisatie. Om het papierverbruik en de noodzaak om te reizen te verminderen, zullen we steeds meer gebruikmaken van digitaal en gecombineerd afstands- en contactonderwijs, dat dankzij de lessen van de COVID-19-crisis in een stroomversnelling is geraakt. De internationale academische gemeenschap wordt door deze ontwikkelingen ook steeds beter toegerust voor online bijeenkomsten en conferenties, waarmee we onze CO2-voetafdruk kunnen verkleinen.

Actielijnen

 • Energie-efficiënte gebouwen creëren en deze benutten als living labs. Het nieuwe circulaire paviljoen bij de nieuwe ingang van de Botanische Tuinen is daar een voorbeeld van.
 • Gebruikmaken van de digitale infrastructuur van de onderwijsruimtes en de studio van het Teaching & Learning Lab om het papierverbruik en de noodzaak om te reizen te verkleinen.
 • Organiseren van en deelnemen aan meer virtuele conferenties, waardoor de CO2-voetafdruk kleiner wordt.
 • Start van het project Circulaire Materialen voor een duurzamer gebruik van onze laboratoriummaterialen, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van plastic wegwerpproducten.

Uitmuntend onderwijs

In de Nederlandse samenleving is veel vraag naar hooggekwalificeerde afgestudeerden met een bachelor- of masterdiploma of een doctorsgraad en gediplomeerde docenten. We spelen in op deze vraag door duurzaam te groeien en tegelijkertijd vast te houden aan onze hoge kwaliteitsnormen. De plannen van de overheid voor de universiteiten, zoals een nationaal outreach- en docentenprogramma waaraan ons Freudenthal Instituut en U-talent bij uitstek een bijdrage kunnen leveren, juichen we toe. Daarnaast willen we, dichter bij huis, de samenwerking op het Utrecht Science Park versterken.

We willen studenten het gevoel geven dat er ruimte is voor hun nieuwsgierigheid en creativiteit en dat ze zelf hun onderwijsprogramma vorm kunnen geven. Het onderwijsmodel van onze universiteit is daar al op ingericht, maar studenten benutten nog niet altijd de mogelijkheden. We willen in kaart brengen wat de struikelblokken zijn. Ook geloven we dat het welzijn van studenten cruciaal is voor hun ontwikkeling. We richten ons op het opleiden van goede studenten in plaats van het produceren van scripties. Verder willen we studenten aanmoedigen om zich los te maken uit hun vertrouwde omgeving en deel te nemen aan nieuwe Science in Context cursussen samen met studenten van andere faculteiten, hogescholen, alumni en de private sector.

Het welzijn van studenten is cruciaal voor hun ontwikkeling.

Dankzij de grote inzet van onze docenten heeft het online onderwijs tijdens de COVID-19-crisis een enorme sprong voorwaarts gemaakt. We willen deze ervaring vasthouden en ons online onderwijs verder uitbouwen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de werkdruk voor onze docenten terug te brengen naar normale proporties. We zijn ons bewust van de verschillen tussen online en fysiek onderwijs en willen daar maximaal gebruik van maken zonder het evenwicht te verliezen. Dankzij het Teaching & Learning Lab beschikken we over virtuele leslokalen en kunnen we experimenteren met nieuwe initiatieven. We maken online leren tot een interactieve bezigheid. Deze ontwikkelingen zullen via didactisch onderzoek worden gemonitord en gestimuleerd, bijvoorbeeld binnen het Freudenthal Instituut.

Actielijnen

 • De ambities uit de sectorplannen realiseren om een groeiende studentenpopulatie in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica op te leiden, waarbij de bachelor- en masteropleidingen over voldoende capaciteit beschikken.
 • Ondersteunen van toekomstige sectorplannen op het terrein van de biologie en farmacie, met de ambitie om meer studenten in die vakgebieden op te leiden.
 • Bijdragen aan de Nationale Bètalerarenkamer en het nationale outreachprogramma.
 • Meer studenten werven voor het masterprogramma Science Education and Communication of de reguliere lerarenopleidingen.
 • Onderzoeken welke obstakels er zijn die studenten belemmeren bij het vormgeven van een persoonlijk onderwijsprogramma en deze wegnemen.
 • Ontwikkelen van interdisciplinaire cursussen over duurzaamheid en circulariteit (zoals circulaire economie, duurzaam hergebruik, klimaat en nieuwe materialen) en cursussen in het kader van Science in Context (over Community Service Learning en lesgeven op middelbare scholen).
 • Inbedden en doorontwikkelen van de leermethoden die we tijdens de COVID-19-crisis voor onze opleidingen hebben opgesteld.
 • Gebruiken van onderwijsruimtes van de toekomst, zoals flexibele leslokalen, en creëren van mogelijkheden voor contact met studenten zowel thuis als op de campus.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om de banden tussen onze faculteit en de Hogeschool Utrecht aan te halen, bijvoorbeeld op het terrein van informatica en circulaire chemie.

Nieuwe multidisciplinaire opleidingen stimuleren

Een toenemend aantal departementen binnen de faculteit Bètawetenschappen werkt samen aan nieuwe multidisciplinaire onderwijsprogramma’s. In deze onderwijsprogramma’s komen diverse disciplines binnen de fundamentele life sciences en de natuurwetenschappen samen. Deze samenwerkingen zorgen voor nieuwe ideeën en inzichten. De nieuwe internationale bacheloropleiding Molecular and Biophysical Life Sciences en het nieuwe masterprogramma Bioinformatics en de masteropleiding Applied Data Science zijn daar uitstekende voorbeelden van. Bij deze en andere opleidingen werken we nauw samen met andere faculteiten en spelen we een actieve rol binnen verschillende graduate schools. Dankzij de multidisciplinaire onderwijsprogramma’s zijn onze studenten nog beter voorbereid op de snel ontwikkelende technologieën binnen de vakgebieden.

Actielijnen

 • De nieuwe bacheloropleiding Molecular and Biophysical Life Sciences en het nieuwe masterprogramma Bioinformatics en de masteropleiding Applied Data Science opzetten en uitbouwen.
 • Nieuwe multidisciplinaire bacheloropleidingen en masterprogramma’s ontwikkelen en starten.
 • Multidisciplinair onderwijs en gezamenlijke curricula van departementen, faculteiten en universiteiten stimuleren door te ondersteunen en financieren. 
Onze alumni vormen een belangrijke schakel tussen de faculteit en de maatschappij.

Connectie met alumni en professionals

Onze alumni vormen een belangrijke schakel tussen de faculteit en de maatschappij. Om tegemoet te komen aan de groeiende maatschappelijke vraag zal het online en fysieke onderwijs voor alumni en professionals worden uitgebreid, in eerste instantie met informatica, interdisciplinaire modules over klimaatverandering en cursussen om de onderwijsvaardigheden te versterken. Professionals hebben drukke agenda’s en dat betekent dat de programma’s flexibeler en compacter moeten worden aangeboden.

Actielijnen

 • Starten met een buddysysteem om studenten en alumni met elkaar in contact te brengen.
 • Actief betrekken van alumni en de private sector bij onze opleidingen, met name als het gaat om grote uitdagingen, zoals de Sustainable Development Goals.
 • Ons cursusmateriaal gratis beschikbaar maken aan alumni. Voor certificaten moet worden betaald.
 • De cursussen in het kader van Science in Context openstellen voor alumni en uitwisselingsstudenten, bijvoorbeeld in combinatie met een summerschool.
 • Onderwijs voor Professionals ontwikkelen voor onze professionele partners en alumni, met een EC-voucher voor afgestudeerde masterstudenten.

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals en het onderzoek dat we verrichten op dat gebied, integreren we in onze disciplinaire en multidisciplinaire opleidingen. Dit moet zowel online als offline zichtbaar zijn. Op het gebied van Pathways to Sustainability zetten we voor alle studenten cursussen op.

Daarnaast gaan we van start met The Science Games: een jaarlijkse competitie waarin bachelor- en masterstudenten uit verschillende disciplines samen aan een project werken. Het beste project wint de Science Award. De studieverenigingen, die in onze faculteit een belangrijke functie vervullen, zullen bij deze Science Games een actieve rol krijgen.

Actielijnen

 • In onze opleidingen de nadrukkelijke koppeling met de Sustainable Development Goals zichtbaar maken en verder uitwerken.
 • Deelnemen aan Pathways to Sustainability en de hub Sustainability Education.
 • De Science Games organiseren.

Grensverleggend onderzoek

Ons onderzoek is in de basis fundamenteel en heeft als doel zowel nieuwsgierigheid als strategisch onderzoek te stimuleren dat nationaal en internationaal aanspreekt. Onze omvangrijke en op technologie gebaseerde infrastructuur en onze deskundige onderzoekers zijn opgenomen in nationale en Europese roadmaps. Zij leveren een bijdrage aan nieuwe fundamentele inzichten in de natuurwetenschappen en life sciences die hun weg vinden naar andere disciplines en faculteiten. Wetenschappelijk onderzoek in de biologie, scheikunde, farmaceutische wetenschappen, natuurkunde, wiskunde en informatica vormt de kern van onze faculteit. Ons onderzoek draagt bij aan nationale en internationale initiatieven van maatschappelijk belang, zoals de Nederlandse Wetenschapsagenda en Nederlandse topsectoren, prioriteiten van de Europese Commissie in de vorm van Horizon Europa, de European Green DealEurope fit for the digital age en de Sustainable Development Goals van de VN, met een hoofdrol voor transdisciplinair onderzoek.

Ons onderzoek draagt bij aan nationale en internationale initiatieven van maatschappelijk belang.

De sectorplannen verstevigen onze uitgangspositie in deze disciplines en geven de samenwerking met onze alliantiepartners (Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht) een impuls. We blijven ons natuurlijk richten op bestaande en nieuwe internationale allianties.

Actielijnen

 • Nadruk blijven leggen op het verwerven van fundamentele inzichten en het stimuleren van toonaangevend en ongebonden onderzoek.
 • Bijdragen aan doelgericht onderzoeks- en innovatiebeleid binnen de Nederlandse Wetenschapsagenda en topsectoren, evenals internationale onderzoeksprogramma’s, waaronder de Europese Green Deal.
 • Onze infrastructuur voor geavanceerd technologisch onderzoek in stand houden, vernieuwen, ontwikkelen en beschikbaar stellen aan partners.
 • De samenwerking met onze nationale en internationale partners blijven koesteren en stimuleren en verder uitbreiden van onze netwerken.
We spelen actief in op bestaande en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Impact creëren

Ons onderzoek is van maatschappelijk belang en we spelen actief in op bestaande en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. De COVID-19-pandemie is daarvan een voorbeeld: onze onderzoekers, actief in disciplines uiteenlopend van computationele wetenschappen tot life sciences, hebben daar snel op gereageerd. Om impact te kunnen creëren, is het cruciaal om alumni en stakeholders te betrekken en om het ondernemerschap van onze eigen medewerkers aan te wakkeren. We zijn groot voorstander van Open Science, want we willen dat ons onderzoek sneller een rol speelt in maatschappelijke uitdagingen. Dit biedt ons ook de kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Actielijnen

 • Opzetten en versterken van een professioneel netwerk van alumni en stakeholders ten behoeve van co-creatie en toekomstige wetenschappelijke perspectieven, zodat onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteund wordt en ons onderzoek van maatschappelijk belang zichtbaarder wordt.
 • Versterken van de netwerkrol van onze Impact-commissie en blijven faciliteren van de infrastructuur voor het ondersteunen van kennisoverdracht.
 • Ondernemerschap en start-ups stimuleren.
 • De kennis van ons eigen wetenschappelijke vakgebied in zetten ten behoeve van onze organisatie.
 • Disciplinair en interdisciplinair onderzoek op flexibele wijze ondersteunen.

Open Science stimuleren

We geloven dat Open Science de toekomst is. Open Science streeft naar grotere toegankelijkheid, reproduceerbaarheid en transparantie van de wetenschap. Dankzij eerlijke en toegankelijke data, vrij toegankelijke publicaties en open source-software kunnen we ons onderzoek echt delen en laten fungeren als basis voor verdere kennisontwikkeling.

We zijn groot voorstander van Open Science.

We gaan zowel bachelor- als masterstudenten opleiden in Open Science en docenten aanmoedigen om materiaal in de vorm van open leermiddelen te delen.

Actielijnen

 • Een facultaire taskforce opzetten en organiseren van kennissessies over Open Science, in samenspraak met de taskforce van de Universiteit Utrecht.
 • Een actieplan formuleren voor open source-software en zorgen dat gegevens vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn (FAIR: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) om zo Open Science te stimuleren.
 • Docenten aanmoedigen om onderwijsmateriaal in de vorm van open leermiddelen te delen.
 • Open Science inbedden in de opleidingen.

Inter- en transdisciplinair onderzoek stimuleren

Onderzoekers binnen de faculteit Bètawetenschappen zijn uitstekend gepositioneerd om bij te dragen aan de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, waarbij de nadruk ligt op Life Sciences, Pathways to Sustainability en Dynamics of Youth. Dankzij brede expertise en kennis kunnen interdisciplinaire teams binnen de beschikbare hubs en focusgebieden synergetische effecten creëren en in praktijk brengen.

Via het strategische thema Pathways to Sustainability dragen onze fundamentele onderzoekers bij aan de klimaatwetenschap, technologie zonder koolstofemissie, circulariteit, voedselinnovaties en onderzoek naar duurzame energie. Dankzij de nieuwe hub Circulaire Economie kunnen nog meer onderzoekers binnen de faculteit en hun collega’s van andere faculteiten toonaangevend onderzoek doen. Dit onderzoek kan van zowel fundamentele als meer toegepaste aard zijn. Maatschappelijke partners, waaronder overheidsinstellingen en de publieke sector, zullen daar rechtstreeks bij worden betrokken. Dit onderzoek dient tevens als inspiratiebron voor interdisciplinaire opleidingen.

Het strategische thema Life Sciences brengt onderzoek en onderwijs samen en vertaalt deze naar omliggende partners. Onze onderzoekers zijn onderdeel van de communities voor regeneratieve geneeskunde, personalised medicine en one health, en van de hubs voor moleculaire immunologie, organoïden en geavanceerde in-vitromodellen. Als Science for Life-gemeenschap beschikken we, samen met de materiaalwetenschappen, op de campus over een infrastructuur van wereldklasse op het gebied van NMR, cell imaging, omic-technologieën, high-performance computing en elektronenmicroscopie.

In het kader van het strategische thema Dynamics of Youth doen informatici onderzoek naar games voor zieke kinderen en kinderen met meer dan één thuissituatie, en naar de invloed van nepvideo’s op de informatieverwerking van jongeren op sociale media. Neurobiologen doen onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen tijdens de zeer belangrijke eerste 1001 dagen van hun leven.

We werken ook samen binnen het onderzoeksprogramma Driven by Data, waarin alle specialisten van de universiteit op het gebied van datawetenschap, bio-informatica, complexe systemen, onderzoek naar games, kunstmatige intelligentie en wiskunde samenkomen. Het programma Driven by Data zal bouwstenen en nieuwe paradigma’s voortbrengen voor het herzien van de bestaande methodologische kaders die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast werken we in de strategische alliantie nauw samen met onze partners TU/e, de WUR en het UMC Utrecht aan kunstmatige intelligentie ten behoeve van gezondheid, living technologies en voedsel.

Actielijnen

 • Versterken van de netwerken rond de strategische thema’s en focusgebieden door co-creatie met interne en externe stakeholders te stimuleren.
 • De samenwerking op het vlak van datawetenschap uitbreiden, met name door inbedding bij Pathways to Sustainability en Life Sciences.
 • Data-intensieve wetenschap ondersteunen met onze IT-infrastructuur en data-uitwisseling mogelijk maken met behulp van een goed en betaalbaar systeem voor dataopslag.
 • Bijdragen aan kunstmatige intelligentie ten behoeve van gezondheid, living technologies en voedsel binnen de strategische alliantie tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht en binnen de Nederlandse AI Coalitie.

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de VN, die als vruchten in de faculteitsboom zijn weergegeven, zijn duidelijk terug te vinden in veel van de onderzoeksprogramma’s van onze faculteit. Onze onderzoekers werken aan thema’s als biodiversiteit, klimaat, energie, gezondheid, duurzame en betaalbare geneesmiddelen en hoogwaardig onderwijs. Met die kennis dragen zij bij aan onze transdisciplinaire strategische thema’s, focusgebieden en hubs (future food, AI, bioinformatics, data science, health en climate). We voelen het als onze verantwoordelijkheid om het brede publiek en professionals te informeren over de wetenschap met betrekking tot de Sustainable Development Goals. Door living labs op te zetten, kunnen we onze omgeving actief bij het onderzoek betrekken. U-talent is daar een goed voorbeeld van. De publieke opinie heeft behoefte aan betrouwbare en gedegen informatie over de feiten en we voorzien daar actief in.

Actielijnen

 • Meer samenwerken met regionale allianties ten behoeve van de Sustainable Development Goals. We richten living labs op met betrekking tot de thema’s kunstmatige intelligentie en mobiliteit, biodiversiteit, klimaat, energie, het voedsel van de toekomst, gezondheid, infecties en immunologie en hoogwaardig onderwijs, en zullen hieraan deelnemen.
 • Realistische innovaties stimuleren waardoor de noodzaak van dierproeven afneemt.
 • Versterken van de hub Towards a Circular Economy and Society met onze zusterfaculteiten, met onder andere meer aandacht voor de duurzame en circulaire chemie binnen onze eigen faculteit.

Strategisch Plan 2025