Onderdeelscommissie Diensten

Wat is de Onderdeelscommissie Diensten?

De Onderdeelscommissie (ODC) voor de diensten is het medezeggen-schapsorgaan voor de diensten. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur en aan de faculteitsraad. De commissie functioneert ook als klankbord voor de vertegenwoordiger van de diensten binnen de faculteitsraad.

Wat doet de Onderdeelscommissie Diensten

Onderwerpen die in de faculteitsraad aan de orde komen en van belang zijn voor de diensten (huisvesting, begroting domeinen, personeelsbeleid) worden in de ODC besproken.
De Onderdeelscommissie zorgt ervoor dat de informatiestroom tussen het personeel en de faculteitsraad goed loopt. Daarnaast praat de ODC met de directeur zodat ook hier een uitwisseling van informatie kan plaatsvinden.

Vergaderingen

De Onderdeelscommissie vergadert in principe altijd voorafgaand aan de vergaderingen van de faculteitsraad, elke zes weken.
Daarnaast heeft de ODC Diensten vier maal per jaar een eigen overleg met de directeur van de faculteit.

Leden Onderdeelcommissie Diensten

Pieter van Dorp van Vliet, Communicatie, voorzitter, faculteitsraadlid voor Diensten
Cecile Lemette, bestuursondersteuning
Els de Vries, Onderwijs- en Studentenzaken
Marc Coemans, ICT
Nasrin Vaziry, F&C
Nela Rebac, HR
Vacature, Instrumentatie

Vragen of opmerkingen?

Aarzel vooral niet om bovenstaande personen  te benaderen.
Zij zijn er voor.