Subsidie voor innovatie

UU Universitair Stimuleringsfonds Onderwijs (USO)

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan onderwijsinnovatie en wil uitstekend onderwijs en goed docentschap graag waarderen. Om dat te stimuleren bestaat sinds 2013 het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs. Jaarlijks is twee miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van onderwijstalent en onderwijsinnovaties. Succesvolle voorbeelden uit de afgelopen jaren lagen bijvoorbeeld op het gebied van (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honoursonderwijs en de vernieuwing van de masterfase. Er bestaat zowel een universitair als facultair deel.

Zie hier voor meer informatie over het UU Universitair Stimuleringsfonds Onderwijs (USO).

UU Senior Fellow Programma

Het Senior Fellow Programma is voor een selecte groep docenten beschikbaar met het doel om educatief leiderschap te versterken binnen de universiteit en om het aantal hoogleraren met onderwijs als aandachtsgebied te verhogen. Met dit programma wil de Universiteit Utrecht goed onderwijs belonen en benadrukken dat ook carrière gemaakt kan worden door middel van excellent onderwijs, naast carrièremogelijkheden door excellent onderzoek. Het programma is ook bedoeld om onderwijsinnovatie te stimuleren en het totale niveau van academisch onderwijs te verhogen. De Senior Fellows spelen een cruciale rol in het verbeteren van onderwijs binnen de universiteit. Ze zijn de inspiratie voor collega’s.

Zie hier voor meer informatie over het UU Senior Fellow Programma.

UU Subsidie LifeLong Learning

Om LifeLong Learning binnen de universiteit op de kaart zetten, is er subsidie beschikbaar ter ondersteuning van het ontwikkelen van een nieuwe cursus. Een project komt in aanmerking voor subsidie als de doelgroep 23 jaar of ouder is (tot aan aow-leeftijd), werkend of werkzoekend is in Nederland en het om post-initieel onderwijs gaat. Faculteiten en strategische thema’s kunnen een aanvraag doen ter ondersteuning. Dit gebeurt op basis van dual commitment.

Zie hier voor meer informatie over de UU subsidie LifeLong Learning.

UU Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie

Docenten met een idee om het academisch onderwijs meer inclusief te maken, kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie. Met dit fonds stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks een bedrag beschikbaar voor projecten en activiteiten die de universitaire diversiteit en inclusie bevorderen. Het fonds is een initiatief van de Taskforce Diversiteit en Inclusie.

Zie hier voor meer informatie over het UU Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie.

NRO Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een landelijk stimuleringsprogramma voor onderwijsvernieuwing dat door het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) wordt uitgevoerd. Het stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De Minister van Onderwijs wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen door een bijdrage te leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Jaarlijks kunnen docenten voorstellen indienen. Het Comeniusprogramma biedt de volgende beurzen aan: Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden: niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. Bron: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

Zie hier voor meer informatie over het NRO Comeniusprogramma.

SURF/OCW Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Zie de SURF website voor meer informatie. Binnen de UU begeleidt Educate-it (educate-it@uu.nl) de aanvragen van de stimuleringsregeling. Een conceptvoorstel dient uiterlijk 14 november 2019 per email (educate-it@uu.nl) te worden ingediend. Zie voor meer informatie de interne procedure op intranet.