Subsidie voor onderzoek

Informatie subsidieregelingen

In de subsidiekalender vind je informatie over wanneer je aanvraag kunt doen bij welke fondsen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste Fondsen en Subsidieregelingen ten behoeve van het academisch onderwijs.

Mist er een relevant fonds of subsidieregeling? Laat het ons weten via cat@uu.nl

NRO Programma Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

Onderzoeksprojecten die in dit programma van het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)  gefinancierd worden, richten zich op de onderwijspraktijk van het hoger beroepsonderwijs en/of het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het hoger onderwijs, de ontwikkeling van opleidingen of instellingen en de professionalisering van docenten. Er worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk. Consortia van hoogleraren en/of lectoren in de onderwijswetenschappen én onderwijsprofessionals kunnen financiering aanvragen. Binnen het consortium moeten onderwijsprofessionals van ten minste twee bekostigde instellingen voor hoger onderwijs vertegenwoordigd zijn.

Bron: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/praktijkgericht-onderzoek-ho/

NRO Programma Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van het programma Beleidsgericht onderwijsonderzoek. Dit programma resulteert meestal niet in een concreet advies, maar in algemene aanbevelingen voor beleid, voor de onderwijspraktijk en voor (vervolg)onderzoek. In de uitwerking hecht het NRO eraan dat niet alleen aandacht wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen vaak als bekend worden verondersteld. De vraag is meer hoe beleid daadwerkelijk gestalte krijgt. Met welke (innovatie)mechanismen moet rekening worden gehouden? Wat is uiteindelijk het resultaat van geïmplementeerde beleidsmaatregelen? Om dit te bereiken zal tijdens het project worden overleg met drie partijen (onderzoekers, beleidsmakers en de programmaraad), beginnend met een startgesprek. Het onderhouden van contact over het project tussen onderzoekers en beleidsmakers gedurende project is van belang om ervoor te zorgen dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat de (laatste) resultaten verschijnen.

Bron: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/beleidsgericht-onderzoek/#1521804078007-2dea7d69-f715

SURF Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom subsidie beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de vierde ronde van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze bestaat uit twee pijlers:

  1. Online onderwijs
    Met de pijler Online onderwijs worden instellingen uitgedaagd hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.​
  2. Open leermaterialen
    De pijler Open leermaterialen bevordert het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen communities van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken.

Bronnen:

NRO Samenhangende Onderzoeksprojecten

Het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen. Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek naar het beleid en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn. Verklaringsvragen staan centraal. De projecten moeten grensverleggend onderzoek opleveren, zowel in conceptueel-theoretisch als in methodisch opzicht. Ook de impact op de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid moet nieuwe aspecten bevatten.

Bron: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten/

NWO Human Capital Programma

Hoe kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd worden? Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang voor kinderen en hoe kunnen deze het beste aangeleerd worden? En hoe kunnen serious games ingezet worden bij de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden? Welke achterliggende neurocognitieve leerprincipes en neurofysiologische effecten spelen daarbij een rol? Onderzoekers en professionals uit de praktijk bundelen hun krachten binnen drie onderzoeksprogramma's om tot wetenschappelijke kennis te komen die direct in de praktijk toepasbaar is.

Bron: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/human+capital

Fulbright Beurzenprogramma voor wetenschappers

Met het Fulbright Beurzenprogramma voor wetenschappers kunnen Nederlandse academici onderwijs geven in de Verenigde Staten, al dan niet in combinatie met onderzoek. Het Fulbright Center stelt jaarlijks maximaal twee beurzen beschikbaar voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland, voor een minimale verblijfsperiode van drie maanden. Het Fulbright Beurzenprogramma is een wereldwijd programma waaraan meer dan 150 landen deelnemen. Het doel is het begrip tussen Amerikaanse staatsburgers en burgers van andere landen te bevorderen. Het beurzenprogramma werd in 1946 in het leven geroepen door de Amerikaanse senator J. William Fulbright. 

De deadline voor aanvragen van het Fulbright Beurzenprogramma voor wetenschappers ronde 2019 is op 1 december 2018 (12.00 uur).

Bron: http://www.fulbright.nl/programmas/fulbright/fulbright-voor-wetenschappers.html

Heb je tips of mis je informatie op onze website? Mail dan naar cat@uu.nl