U-Talent

Verrijking en verdieping van onderwijs

Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU) en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht samen aan het verdiepen en verrijken van onderwijs. We organiseren activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten en hebben een netwerkfunctie voor onze partnerscholen.

Van oorsprong richt U-Talent zich op het bèta- en techniekonderwijs. We werken hiervoor binnen de UU samen met onze partners van de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen en de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. De laatste jaren verbreden we ons aanbod richting de alfa- en gammawetenschappen, waarvoor we samenwerken met de faculteiten Geesteswetenschappen, REBO en Sociale Wetenschappen. Het Freudenthal Instituut is penvoerder van U-Talent.

U-Talent maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband van VO-HO netwerken door heel Nederland, waarin we overleggen over gezamenlijke thema’s en waarmee we soms activiteiten organiseren, zoals een tweedaagse excursie naar Hannover.

Doelen

Met U-Talent willen we het volgende bereiken:

  • Betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.
  • Versterking van het regionale onderwijs in het VO en in de bachelor van het HO.
  • Valorisatie van wetenschappelijke kennis.
U-Talent leerlingen masterclass beta U-Talent College Hannover Messe
Onderbouw en bovenbouw

U-Talent biedt leerlingen verschillende activiteiten aan. Iedere activiteit is afgestemd op specifieke leerjaren en niveaus (1-6 havo/vwo). Vrijwel alle activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn, maar niet per se excellent. Het gaat om leerlingen die wel eens iets extra’s willen doen.

Voor onderbouwleerlingen vormen onze activiteiten een mooie eerste kennismaking met wetenschappelijk onderwijs/onderzoek en de universiteit of hogeschool. Denk aan een brugklasprogramma over plastic soep of een bezoek aan de sterrenwacht Sonnenborgh. Deelname aan een U-Talent activiteit kan helpen bij de profielkeuze.

Voor de bovenbouw bieden de activiteiten verdieping en verrijking van het schoolcurriculum. Zo kunnen 4/5 havo-leerlingen bij de Hogeschool Utrecht een Tiny House ontwerpen ter voorbereiding op hun PWS, en krijgen 5/6 vwo’ers de kans om een deel van hun PWS aan de universiteit uit te voeren.

Meer informatie: www.u-talent.nl/leerlingen

Masterclasses

Masterclasses duren één of twee dagen en bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en/of rondleidingen. Ze zijn bedoeld voor bovenbouw havo/vwo-leerlingen. Het aanbod van onderwerpen is groot: van wiskunde en biomedische wetenschappen tot scheikunde en farmacie. Ook organiseren we als pilot alfa/gamma masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij.

Meer informatie: www.u-talent.nl/masterclasses

U-Talent Academy en College

De U-Talent Academy is het campusprogramma voor getalenteerde 5/6 vwo’ers met interesse in bèta. Zij komen elke drie weken naar de universiteit, waar ze modules volgen met gastdocenten. Ook voeren zij een onderzoek uit bij een vakgroep en gaan ze op excursie naar bijvoorbeeld CERN of Oxford. Voor getalenteerde 4/5 havo-leerlingen bestaat sinds 2016 een vergelijkbaar programma: U-Talent College.

Meer informatie: www.u-talent.nl/academy

Docentactiviteiten

U-Talent biedt docenten, toa’s en schoolleiders activiteiten gericht op het verdiepen van vakkennis en uitbreiden van (vak)didactische inzichten. De cursussen bieden daarmee gereedschappen voor het ontwerpen van aansprekend en uitdagend (bèta)onderwijs. Alle activiteiten bieden ruimte voor uitwisseling met collega’s en stimuleren deelnemers om in de eigen les met het geleerde aan de slag te gaan.

Het docentenprogramma bestaat uit vakinhoudelijke en vakoverstijgende activiteiten, een jaarlijkse conferentie en een divers aanbod aan incompany trainingen. Het programma wordt inhoudelijk verzorgd door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven.

Meer informatie: www.u-talent.nl/docenten

Onderzoek

Met haar strategische positie binnen het FI is U-Talent betrokken bij diverse onderzoeken rondom (bèta)didactiek, diversiteit binnen het onderwijs en de transitie van het VO naar het HO. Ook voeren wij zelf onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar het effect van de U-Talent Academy op de studiekeuze van leerlingen.

Meer informatie: www.u-talent.nl/docenten/onderzoek/