Mathematics Education

Hans Freudenthal
Hans Freudenthal

In 1971 werd het Instituut voor Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs (IOWO) aan de Universiteit Utrecht opgericht, met de wiskundige prof. dr. Hans Freudenthal als hoogleraar-directeur. Dit instituut was een formalisering van de werkzaamheden van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde (CMLW), die in de jaren ’60 de taak had om het wiskundeonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs beter te laten voorbereiden op het vervolgonderwijs. De bezigheden van het instituut concentreerden zich op de projecten Wiskobas, wiskunde op de basisschool, en Wiskivon, wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het IOWO werkte aan de ontwikkeling van wiskundeonderwijs in samenwerking met scholen waar lesprogramma’s beproefd werden. In deze tijd ontstond het zogeheten Realistisch Wiskundeonderwijs (Realistic Mathematics Education, RME), een benadering die veel school maakte.

In 1981 werd het IOWO opgeheven onder invloed van bezuinigingen en herverkaveling van taken. Als vakgroep Onderzoek Wiskundeonderwijs en Onderwijs Computercentrum (OW&OC), geleid door prof. dr. Frederik van der Blij, kon een sterk afgeslankte groep het werk van het IOWO voortzetten. Het OW&OC kreeg (onder andere) een rol bij het ontwikkelen van de nieuwe curricula voor wiskunde A (na de herverdeling van Wiskunde 1 en 2). Na het overlijden van Hans Freudenthal in 1990 werd het inmiddels gegroeide OW&OC in 1991 omgedoopt tot het Freudenthal Instituut. De groep hield zich in toenemende mate bezig met design research, een methode waarin de ontwikkeling van lesmateriaal en vakdidactisch onderzoek hand in hand gaan. Veel aandacht ging uit naar het gebruik van digitale technologie in het wiskundeonderwijs, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de Digitale Wiskunde Omgeving.

Nadat het Freudenthal Instituut sinds 1989 formeel al onderdeel was van de bètadidactiek groepen onder de naam CD-b, werd het in 2006 daadwerkelijk samengevoegd met de bètadidactici onder de naam Freudenthal Institute for science and mathematics education (FIsme). De twee afdelingen bleven echter fysiek nog van elkaar gescheiden tot de wiskundegroep in 2010 ook in het Buys Ballot Gebouw introk. In 2014 vond de fusie plaats met de afdeling History and Philosophy of Science, waaruit het huidige Freudenthal Instituut is ontstaan.