Public Management

De leerstoelgroep Public Management analyseert hoe organisatorische middelen bij overheidsinstanties en non-profitorganisaties kunnen worden gebruikt om te voorzien in publieke behoeften. Voorbeelden van vragen op dit gebied zijn: Hoe kunnen we de prestaties van ziekenhuizen en de kwaliteit voor patiënten verbeteren? Hoe kunnen we meer innovatieve scholen ontwikkelen zonder grotere budgetten? In hoeverre worden minderheden gediscrimineerd door gemeentelijke organisaties, en wat kan hiertegen worden gedaan? Hoe gaan overheidsprofessionals om met verschillende vormen van logica die met elkaar concurreren? Hoe kunnen publieke organisaties grensoverschrijdend opereren en samenwerken, ondanks strenge prestatie-eisen?

We combineren inzichten op het gebied van publiek management, openbaar bestuur en overheidsbeleid met kennis uit de design science, sociologie, psychologie, economie en aanverwante disciplines om de organisatie en het management van publieke organisaties aan te pakken. Onze groep hecht belang aan een interdisciplinaire aanpak waarbij verschillende methoden worden gebruikt. We werken samen met partijen uit Nederland en uit het buitenland. Voor onze bijeenkomsten nodigen we relevante experts uit het veld en gerenommeerde internationale wetenschappers op het gebied van publiek management uit en als ‘research fellow’. Diverse promovendi kunnen worden bestempeld als ‘hybride’, wat willen zeggen dat ze aanstellingen bij partnerorganisaties combineren met hun promotietraject binnen USBO. 

In ons onderzoek houden we ons bezig met kernthema’s op het gebied van publiek management; we zijn gespecialiseerd in (1) publiek management en gedrag, (2) publiek management en publieke innovaties, en (3) publiek management en publieke professionaliteit. Daarnaast leveren we een bijdrage aan verwante thema’s, zoals netwerksamenwerking, leiderschap, ontwerp, duurzaamheid, technologie en digitalisering.

De programmaleiders voor Public Management zijn prof.dr. Albert Meijer en prof.dr. Lars Tummers.

Inhoud:

  • Publiek Management en Gedrag
  • Publiek Management en Publieke Innovaties
  • Publiek Management en Publieke Professionaliteit
  • Educatieve Waarde en Maatschappelijke Impact
  • Onderzoeksmedewerkers

Publiek Management en Gedrag

Het team Publiek Management en Gedrag combineert inzichten ten aanzien van publiek management met inzichten uit de psychologie en de bredere gedragswetenschappen voor onderwijs-, advies- en onderzoeksdoeleinden. We analyseren onder meer hoe managers van publieke en private organisaties onderhandelen in publiek-private samenwerkingen, hoe overheden gedragsveranderingen kunnen bewerkstelligen waar ook burgers achter staan, en hoe administratieve lasten burgers weerhouden van het gebruik van publieke voorzieningen.

Wat de theoretische focus betreft, gebruiken en testen we theorieën en concepten uit de psychologie en de bredere gedragswetenschappen in politiek-bestuurlijke situaties. Voorbeelden van deze concepten en theorieën zijn bounded rationality, prospect theory, motivated reasoning, en nudging. We testen ook de micro-fundering van theorieën en concepten op het gebied van openbaar bestuur, zoals representatieve bureaucratie, coproductie, discretie en isomorfisme.

Wat de methodologie betreft, gebruiken we vaak experimentele methoden (for instance regarding changing professional behaviour or improving safety in hospitals), maar daarnaast passen we ook enquêtes en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe. We leggen de nadruk op een aanpak met verschillende methoden, zoals gebruik van kwalitatief interviewen voor de ontwikkeling van relevante praktische experimenten.

Publiek Management en Publieke Innovaties

Het team Publiek Management en Publieke Innovaties wil inzicht verschaffen in sociale en technologische innovatieprocessen in de publieke sector. Belangrijke voorbeelden van onderzoek zijn onder meer slim stadsbestuur, algoritmen in de gezondheidszorg, en innovatieve huisvesting voor asielzoekers. Doel van deze projecten is om onze theoretische kennis van de drijfveren, vormen, impact en legitimiteit van innovatieprocessen te vergroten.

Dit onderzoek bouwt voort op theorieën over (publieke) innovatie maar ook op diverse andere perspectieven vanuit de sociale wetenschappen, zoals Collaborative Governance, Actor-Network Theory, structuratietheorie, kritische theorie en ontwerptheorie. We focussen op interdisciplinaire samenwerking binnen de Universiteit Utrecht en we werken samen met allerlei collega’s binnen het onderzoeksfocusgebied Governing the Digital Society en de strategische onderzoeksthema’s Instituties voor Open Samenlevingen en Pathways to Sustainability.

Dit team legt de nadruk op het gebruik van zowel traditionele kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden als innovatieve benaderingen zoals ontwerponderzoek en Living Labs. Een groot aantal van de onderzoekers werkt samen in het Governance Lab Utrecht (GLU), een expertisecentrum voor innovatief bestuurs- en organisatieonderzoek.

Publiek Management en Publieke Professionaliteit

Het team Publiek Management en Publieke Professionaliteit richt zich op publieke professionaliteit in organisatorische contexten, tegen de achtergrond van maatschappelijke en institutionele landschappen. We besteden aandacht aan transities in publiek-professioneel werk, zoals gezondheidszorg, welzijnswerk, onderwijs, politiezorg en gerechtelijke organisaties, en we leveren een bijdrage aan de academische kennis. We bestuderen de herconfigurering van de professionaliteit, die meer hybride, meer organisatorisch en meer connectief van aard wordt.

We werken samen met andere onderzoekers binnen het onderzoeksfocusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht, en binnen het strategische onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen, met name in de hub Security in Open Societies (SOS). Internationaal zijn er verbanden met gespecialiseerde netwerken, zoals EGOS, ISA RC52 en ESA RN 19, en met vakbladen zoals het Journal of Professions and Organization (JPO).

Wat de methodologie betreft, maken we vooral gebruik van kwalitatieve methoden, waaronder etnografische onderzoeksbenaderingen waarbij collega’s worden ‘ondergedompeld’ in professionele praktische situaties, maar we gebruiken ook enquêtes, bijvoorbeeld om ‘professionele competenties’ en antecedenten en hun effecten te bestuderen.

Educatieve Waarde en Maatschappelijke Impact

De leerstoelgroep Public Management verzorgt onderwijs, in de bacheloropleiding, masteropleiding, onderzoeksmasterprogramma en Executive Masters. De groep levert een bijdrage aan de wetenschappelijke gemeenschap, en richt zich vooral op vakbladen op het gebied van openbaar bestuur en publiek management, zoals Public Administration Review en Public Management Review. Bovendien verleent de groep adviesdiensten via USBO Advies. Ons doel is om educatieve waarde en maatschappelijke impact te genereren op basis van hoogwaardig academisch onderzoek.

Naast academische reflecties leveren we een bijdrage aan praktische ontwikkelingen via ‘publieke interventies’, zoals interventies in openbare en/of professionele debatten, en via zowel groot- als kleinschalige projecten, waaronder academische adviesprojecten.

Onderzoeksmedewerkers

Inhoudelijke leiding

Onderzoekers