Onderzoek

Onderzoeksprogramma: Public Matters

Het onderzoek van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bevindt zich op het snijvlak van bestuurskunde en organisatiewetenschap en richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken. Die vraagstukken spelen zich in toenemende mate niet meer alleen af in publieke organisaties, maar ook in private organisaties, informele netwerken, samenwerkingsverbanden en digitale platforms. Ze overschrijden ook in toenemende mate grenzen, zowel tussen staten, als tussen disciplines, organisaties, sectoren, en het fysieke en virtuele domein.

Hoe gaan organisaties en professionals met een publieke taak om met complexe maatschappelijke vraagstukken? Hoe geven zij hun publieke verantwoordelijkheden vorm en leveren zij publieke waarde? Daar gaat onze belangstelling naar uit. Ons onderzoek wordt gekenmerkt door meervoudigheid: in onze benadering is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethoden. Als onderdeel van de Faculteit Recht, Economie en Bestuur van de UU willen we bijdragen aan een vitale, veerkrachtige en weerbare samenleving.

Het onderzoeksprogramma en het onderzoeksbestuur van USBO staan onder leiding van onderzoeksdirecteur dr. Stephan Grimmelikhuijsen.

Onderzoeksgroepen

Binnen het onderzoeksprogramma Public Matters werken onderzoekers in twee afdelingen, met daarin meerdere leerstoelgroepen. De afdeling Public Governance & Management (PGM) bestaat uit de leerstoelgroepen Public Governance en Public Management. De afdeling Organisation and Management (O&M) uit de leerstoelgroepen Strategisch Human Resource Management, Organisation Studies en Sport & Society.

De onderzoekers uit deze verschillende groepen werken veelvuldig samen in (promotie)onderzoek, opdrachtonderzoek, onderwijs en bij de organisatie van internationale congressen en workshops, zoals EGPA 2016 en PMRC 2023. We ontvangen ook internationale collega’s als visiting scholars en professionals als research associates.

Ons onderzoek is vernieuwend in aanpak, methodiek en multidisciplinariteit, wat tot uitdrukking komt in diverse ERC- en NWO-toekenningen en toonaangevende internationale publicaties. In onze bachelor- en masteropleidingen (waaronder een Onderzoeksmasterprogramma) en in Executive onderwijs dragen we deze kennis over aan studenten. Onze promovendi zijn ingebed in de Graduate School van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (NIG), waarvan USBO vanaf 2020 de penvoerder is.

Samenwerken aan impact

Binnen de Universiteit Utrecht werken we interdisciplinair samen in de strategische onderzoeksthema’s Instituties voor Open Samenlevingen, Pathways to Sustainability en Dynamics of Youth alsmede in de onderzoekshubs Security in Open Societies, Future of Work en Transforming Infrastructures for Sustainable Cities. Verder werken we samen met andere onderzoekers binnen onderzoeksfocusgebieden, Professional Performance, Governing the Digital Society, Migration and Societal Change, en Sport & Society.

Even belangrijk is de maatschappelijke impact van ons onderzoek. We werken samen met maatschappelijke partners en verbinden ons aan de praktijk door co-creatie en kenniscirculatie. Transparantie, vernieuwing, relevantie, onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit zijn daarbij onze kernwaarden.

Ook ons Executive onderwijs en USBO Advies verbinden onderzoeksresultaten met de praktijk.

Onderzoeksvisitatie USBO 2020

Reputatie en kwaliteit

Het academisch onderzoek van USBO staat nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven. In het najaar van 2020 heeft een internationale visitatiecommissie het onderzoek van USBO beoordeeld. Conform de richtlijnen van het Standard Evaluation Protocol (SEP), noemt de commissie het onderzoeksprogramma van USBO ‘world leading, excellent’. Samenvattend stelt zij: ‘The research unit has been shown to be one of the few most influential research groups in the world in its particular field, (…) makes an outstanding contribution to society and (…) is excellently equipped for the future.’

Download van het volledige visitatierapport:

Downloads van de zelfstudie van het onderzoeksprogramma Public Matters, inclusief onze wetenschappelijke output: