Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, i.h.b. Publiek Management
Benoemingsdatum 01-03-2007
Oratiedatum 04-02-2008
Profiel


Kernthema's:
Publiek management, publieke organisaties;
publieke managers, werk en gedrag van managers;
managers en professionals, professionals, professionaliteit;
institutionalisme, institutionele hervorming


Prof. dr. Mirko Noordegraaf (1969) is als hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter van het bestuur van het departement USBO en voorzitter van de leerstoel groep Bestuurswetenschap, ofwel Public Governance & Management (PGM).

Sinds de jaren 1990 houdt hij zich als bestuurswetenschapper bezig met organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke managers, variërend van Haagse beleidsmedewerkers, via politiemanagers, tot zorg- en welzijnbestuurders. De laatste jaren richt hij zich in het bijzonder op hun professionaliteit, mede in relatie tot professionaliteit en vakmanschap op werkvloeren. Hij verkent de professionaliteit op werkvloeren in termen van 'organizing professionalism', dat wil zeggen, nieuwe vormen van professionaliteit, waarbij professionals zelf leren (mee) te organiseren. Dat relateert hij aan ontwikkelingen buiten organisaties, bijvoorbeeld in beroepsgroepen en opleidingen van professionals.

Binnen de USBO is hij verbonden aan het onderzoeksprogramma 'Public Matters: Co-creating Public Value'. Zijn onderzoek voltrekt zich in de sectoren politie & justitie, zorg, onderwijs. Binnen de Universiteit Utrecht is hij lid van het kernteam van het focusgebied 'Professional Performance'. Namens de faculteit REBO is hij tevens een van de trekkers.

In het onderwijs (Bachelor, Master en Executive masters) is hij verantwoordelijk voor publiek management onderwijslijnen en modules. Hij is academic director van het leiderschapsontwikkelingsprogramma LinC, Leiderschap in Cultuur.

Hij publiceerde onder meer in Organization Studies, Public Administration, Administration & Society, Public Management Review, Current Sociology, Comparative Sociology, Journal of Management Studies, International Journal of Public Sector Management.

Hij was enkele jaren lid van de editorial board van Public Administration Review (PAR). Hij is associate editor van het Journal of Professions and Organization (JPO).

Wetenschappelijke expertises

Aanbieding Handboek publiek management (nov. 2011) aan Bernard Wientjes, vz VNO-NCW

Na gezamenlijke persconf. Nieuwspoort, afscheid Herman Tjeenk Willink, VP Raad van State, jan. 2012

Landelijke strafrechtdag, mei 2011, debat na lezing

Uitreiking Van Poeljeprijs 2014 (als voorzitter, Nijmegen, november 2015)

Meet the professor, 2016

Evaluatie Contraterrorisme strategie van het NL kabinet, 2016 (in de Volkskrant)

Evaluatie van de Contraterrisme strategie van het NL kabinet, 2016 (in de Volkskrant)
Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:06
Curriculum vitae

Prof. dr. Mirko Noordegraaf (1969) is als hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 2012 tevens voorzitter van het bestuur van het departement, en voorzitter van de leerstoelgroep Bestuurswetenschappen, ofwel Public Governance & Management (PGM).

Sinds de jaren 1990 houdt hij zich als bestuurswetenschapper bezig met organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met een sterke nadruk op publieke managers, variërend van Haagse beleidsmedewerkers, via politiemanagers, tot zorg- en welzijnbestuurders, met bijzondere aandacht voor hun werk en gedrag. De laatste jaren richt hij zich in het bijzonder op hun professionaliteit, mede in relatie tot professionaliteit en vakmanschap op werkvloeren. Meer recent richt hij zich tevens op professionals, in rechtbanken, zorginstellingen, politieorganisaties en jeugdzorg, alsmede op innovaties in dienstverlening en professionele scholing. Centraal staan noties als 'organizing professionalism' en 'connective professionalism', om veranderende professionaliteiten vorm en inhoud te geven.

Binnen de USBO is hij verbonden aan het onderzoeksprogramma ‘Public Matters’. Daarbinnen leidt hij de onderzoekslijn ‘Public Management’, gelinkt aan sectoren als polite & justitie, zorg, onderwijs. Binnen de Universiteit Utrecht is hij op het terrein van onderzoek namens zijn faculteit trekker van het focusgebied 'Professional Performance', en lid van het kernteam van het focusgebied, samen met prof. Margriet Schneider (UMCU) en prof. Wilmar Schaufeli (FSW).

In 2000 promoveerde hij op het proefschrift Attention! Work and Behavior of Public Managers amidst Ambiguity (Eburon, Delft). Daarvoor ontving hij in 2001 de 'Van Poelje Jaarprijs' van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), voor de beste bestuurskundige publikatie van 2000.

Tussen 2003 en 2008 voerde hij het door NWO VIVI subsidie ondersteunde onderzoeksproject 'Professional Public Managers. Professionalisation and Professionalism in the Public Sphere' uit. Binnen dat project werkten de toenmalige AIO's Martijn van der Meulen en Jeroen van Bockel aan hun respectievelijke proefschriften over professionele publieke managers, over politie- en zorgmanagers, en vanuit historisch perspectief (beiden in 2009 gepromoveerd). In 2007 is ook AIO Bas de Wit begonnen met een proefschrift over de professionaliteit van publieke managers (gepromoveerd in 2012). De resultaten van het NWO project zijn sinds 2004 in Nederlandstalige en internationale tijdschriften te vinden, en zullen in 2015 ook in boekvorm verschijnen: Public Management. Performance, Professionalism and Politics (Palgrave, 2015). Promovendi Marco Sartirana en Tom Overmans richten zich op andere aspecten: medical management, en vernieuwend bezuinigen. 

In 2004 (2e ed. 2008) publiceerde hij een goed ontvangen tekstboek dat op allerlei plekken in het onderwijs wordt gebruikt, zowel in nederland als in België,  Management in het publieke domein. Issues, instituties en instrumenten (Coutinho, Bussum, 2004, 2e ed. 2008). ). In 2011 verschijnt het Handboek Publiek Management (Lemma, Den Haag, 2012) dat hij samen met Karin Geuijen en Albert Meijer redigeerde. Een keur aan experts geeft 'state of the art' inzicht in vraagstukken van publiek management.

In de afgelopen jaren publiceerde hij over publiek management en professionaliteit (naast Nederlandse tijdschriften) in Public Administration, Public Management Review, Administration & Society, en Journal of Management Studies. Meer recent publiceerde/publiceert hij in tijdschriften als Current Sociology, Comparative Sociology, en Organization Studies over professionals, professionele praktijken, en professionele opleidingen.

Met ingang van begin 2005 leidt hij samen met prof.dr. Bram Steijn (EUR) het landelijke NOB onderzoekscolloquium ‘Professionals under Pressure’ . Samen met onderzoekers van diverse universiteiten werkten ze aan een boek over Professionals under pressure (2013).
In februari 2008 hield hij zijn oratie Professioneel bestuur waarvan de uitgebreide versie als boek is verschenen bij Lemma, Den Haag, onder de titel Professioneel bestuur. De tegenstelling tussen publieke managers en professionals als ‘strijd om professionaliteit’.
Het thema kreeg de nodige aandacht, in kranten, magazines, tijdschriften en op de radio. Ook verscheen een groot opiniestuk in het NRC Handelsblad, ‘Leve de managers! Waar zouden we zijn zonder hen’. Dat leidde tot veel reacties, in het NRC, maar ook op andere plekken. Op de website van http://www.beroepseer.nl/ is een filmopname te zien, waarin Mirko Noordegraaf uitlegt waarom ‘de manager het niet gedaan heeft’.

Verder begeleidde hij ook andere promovendi, zoals Berit Lindemann die aan een proefschrift werkt over hoe managers en professionals omgaan met management reform, en is hij betrokken bij nationale en internationale onderzoeksactiviteiten.

Hij was onder meer betrokken bij het langlopende onderzoeksproject ‘Zorg voor Management’ (ZVM), over het werk en gedrag van bestuurders en managers in de zorg dat door prof.dr. Pauline Meurs (BMG, EUR/WRR) geleid wordt (met als promovendi Annemiek Stoopendaal, 2008, en Wilma van der Scheer, 2013).

Hij participeerde in het internationale project "Up Close and Personal. Studying Government Elites", samen met onder andere prof.dr. Paul 't Hart en prof.dr. Rod Rhodes, dat in 2007 resulteerde in het boek Observing Government Elites. Up Close and Personal, Palgrave, McMillan. Met Hal Colebatch en Rob Hoppe publiceerde hij Working for Policy, AUP, 2010. Hij werkt(e) mee aan themanummers van tijdschriften als Bestuurskunde en Beleid & Maatschappij over ‘Cultuur’, ‘Vraagsturing en NPM’, en ‘Andere ambtenaren'. In internationaal verband werkt hij mee aan themanummers over bijvoorbeeld ‘Professionalism and Organizations’, Current Sociology (2011). Samen met o.a. prof. Ian Kirkpatirck en Daniel Muzio werkt hij aan het thema ‘Organizing professionalism’, bijv. via congressen (zoals IRSPM, ILPC en EGOS). Hij is actief in de FP 7 COST action ‘Integrating medicine and management’. Verder is hij verbonden aan de standing working group ‘Organizing the Public Sector’ (EGOS) en de IRSPM public management research community.

In 2009 was hij respectievelijk lid en voorzitter van de Levine Book prize, gelinkt aan het journal Governance.

Eerder was hij, naast docent/onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder meer als onderzoeker in dienst van de Commissie-GVB (Amsterdam, 1996) en betrokken bij het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Politiezorg (Ministerie van BZK, 1999). In de jaren daarna, heeft hij kleinere en grotere opdrachten uitgevoerd voor de ministeries van BZK, VROM, V&W, LNV, EZ, VWS, alsmede voor Senter-Novem, de ABD, de WRR, GGZ Nederland (samen met prof.dr Pauline Meurs), politie Rotterdam-Rijnmond, de Rechtbank Rotterdam (met prof.dr Matthieu Weggeman), en de Vereniging Bestuursacademie Nederland (VBAN), IKPOB, Reclassering (SVG). In 2005 verrichte hij met enkele studenten de taakanalyse van het ministerie van OC&W. In 2006 leidde hij met prof.dr. Mark Bovens het onderzoek Culturen van bestuur, in opdracht van de VNG/Vernieuwingsimpuls. In 2008 leidde hij een nieuw onderzoek naar Bestuursculturen in gemeenten, i.o.v. het ministerie van BZK. In 2008-2009 leidt hij het onderzoek Geweld tegen gezagsdragers, i.o.v. de politieregio Utrecht en BZK (met prof. François Kristen en prof. Ivo Giesen, UU). In 2011 leidt hij een in opdracht van ACTAL uitgevoerd onderzoek naar de Informatieverplichtingen van de politie, i.h.b. wijkagenten, rechercheurs en operationeel leidinggevenden. Daarnaast leidt hij (met Karin Geuijen) het onderzoek Over grenzen. Multi-stakeholder evaluatie van politiezorg, ondersteund door de stichting Politie & Wetenschap (P&W).

Hij was tevens lid van de rijksbrede taakanalyse commissie-Wolfensperger (2005), die over bestuurlijke communicatie adviseerde. Van 2007 t/m 2011 is hij lid gewoeest van de Goudvink Jury die rapporten van (lokale) Rekenkamers beoordeelt. Daarnaast is hij sinds 2008 lid van de jury van De overheidsmanager van het jaar, die door Hans Dijkstal geleid werd en thans door Johan Remkes wordt voorgezeten. Hij is lid van de Politie Kennisraad, die eerder door Job Cohen geleid werd en thans wordt voorgezeten door Aleid Wolfsen. Vanaf 2008 is hij ook lid van de Adviesraad van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Vanaf 2010 is hij lid van de Raad van Toezicht van de RIAGG Rotterdam-Rijnmond, en tevens bestuurslid van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Hij is lid van de cie. Governance van de PO Raad; lid van de commissie Visitatie gerechten, olv Job Cohen, iov de Raad vd Recjtspraak.

Mirko Noordegraaf verzorgde en verzorgt veel onderwijs, binnen de universiteit, en daarbuiten, voor onder meer de NSOB, de Politieacademie, en de Raad voor de Rechtspraak. Binnen de USBO verzorgt hij vakken in de bachelor-, masters, en executive masterprogramma’s. Hij coördineert de Master Publiek Management.

Hij is Redactielid van Bestuurskunde, en lid van de Redactieraden van Sociologie en M&O. Hij is reviewer voor o.a. Public Administration, Governance, J-PART, PAR, Work & Occupation. Verder is hij lid van de Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NIG), lid van het referentencollege van NWO, en was hij lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), en hoofdredacteur van Virtueel Bestuur, het digitale magazine van de VB. In 2004 en 2005 was hij mede-organisator van de zgn. ‘VB Festivals’. Hij was enkele jaren columnist van de Staatscourant. Eerder was hij lid van de Stuurgroep VB-seminars, lid van de redactie Toegepaste Organisatiestudies (VU), lid van de WBS werkgroepen Partijpolitieke processen, en Staat en Burger, en lid van het auditteam Utrechtse Jeugd Centraal.

Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:06

Selected publications

Articles in international refereed journals (selection)

 • Noordegraaf, M. (2016). Reconfiguring professional work. Changing forms of professionalism in public service provision. Administration and Society. 
 • Noordegraaf, M. (2015). Hybrid professionalism and beyond. Journal of Professions and Organization.
 • Noordegraaf, M. (2011). Risky Business. How Professionals and Professionals Fields (must) Deal with Organizational Issues. Organization Studies, 32(10), 1349-1371.
 • Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism. Present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains. Administration & Society, 39(6), 761-785.
 • Noordegraaf, M. (2008). Meaning of Measurement. The Real Story behind the Rotterdam ‘Safety Index’. Public Management Review, 10(2), 221-239.
 • Noordegraaf, M. (2011). Remaking Professionals? How Associations and Professional Education Connect Professionalism and Organizations. Current Sociology, 59(4), 465-488.
 • Noordegraaf, M. & Abma, T. (2003). Management by Measurement? Public Management Practices amidst Ambiguity. Public Administration, 81(4), 853-871.
 • Noordegraaf, M. & Meulen, M.J. van der (2008). Professional Power Play. Organizing Management in Health Care. Public Administration, 86(4), 1055-1069.
 • Noordegraaf, M. & Vermeulen, J. (2010) Culture in Action. The ‘Rotterdam approach’ as Modernization through Tradition. Public Administration, 88(2), 513-527.
 • Noordegraaf, M. & Schinkel, W. (2010). Professional Capital Contested. A Bourdieusian Analysis of Conflicts between Professionalism and Managers. Comparative Sociology, 10, 97-125.

Books / Book chapters (selection)

 • Noordegraaf, M. (2015), Public Management. Performance, Professionalism and Politics. Basingstoke: Palgrave.
 • Noordegraaf, M. & Steijn, B. (2013). Professionals under Pressure. The reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
 • Rhodes, R., ’t Hart, P. & Noordegraaf, M. (eds.) (2007). Up Close and Personal. Observing Government Elites. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 • Noordegraaf, M., Geuijen, K. & Meijer, A.J. (red.) (2011). Handboek Publiek Management. Den Haag: Lemma, to be published.
 • Noordegraaf, M. (2006). Professional Management of Professionals: Hybrid Organisations and Professional Management in Care and Welfare, In Duyvendak, J.W., Knijn, T. & Kremer M. (red.). Policy, People, and the New Professional, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 181-193.
 • Noordegraaf, M. (2009). Dynamic Conservatism: the Rise and Evolution of Public Management Reforms in The Netherlands, In Goldfinch, S.F. & Wallis, J.L. (eds.). International Handbook of Public Management Reform, Edward Elgar, pp. 262-277.
 • Noordegraaf, M. (2012). The Making of Professional Public Leaders. In Dent, M., Ferlie, E. & Teelken, C. (eds.). Leadership in the Public Sector: Promises and Pitfalls. London: Routledge. Noordegraaf, M. & J. Sterrenburg (2010). Administrative burdens for professionals: Facts and fictions. Th. Jansen, G. van der Brink & J. Kole (eds.). Professional Pride. A Powerful Force. The Hague: Boom.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:06
Project:
Weerbare samenleving
01-12-2017 tot 01-09-2018
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Onderzoeksleider & begeleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Wisselwerking tussen de rechter en andere staatsinstellingen
01-09-2017 tot 02-03-2020
Algemene projectbeschrijving 

In moderne staatssystemen gaan we ervan uit dat er een soort ‘feedback loop’ bestaat tussen de staatsinstellingen. Zou de wetgever bijvoorbeeld een wet maken die niet verenigbaar is met een internationale verdragsbepaling, dan moet de rechter die wet herinterpreteren of zelfs buiten toepassing laten. Vervolgens is het aan de wetgever om daarop te reageren, bijvoorbeeld door de wet aan te passen of een nieuwe wet te introduceren. Die zou de rechter weer kunnen beoordelen op verenigbaarheid met verdragen, enzovoort. Het punt is alleen dat we niet weten of in de praktijk deze wisselwerking zo soepel verloopt als we veronderstellen. We weten vooral erg weinig van de terugkoppeling van de rechter naar andere staatsinstellingen. De rechter doet een uitspraak, maar wat gebeurt er dan?


Hoe raakt ‘de wetgever’ of ‘het bestuursorgaan’ daarvan op de hoogte? Wie zijn ‘de wetgever’ en ‘het bestuursorgaan’ eigenlijk? En hoe verloopt het proces als zij eenmaal kennis hebben gekregen? Welke factoren maken dat wel of niet wijzigingen worden doorgevoerd, en leren de staatsinstellingen van hun verbeterprocessen van de toekomst? Hoe kunnen tekortkomingen in de wisselwerking worden opgelost? Dit is het soort vragen dat het project wil beantwoorden. 

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Fonds staatsman Thorbecke, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Projectleden
Project:
(Re)organizing professionalism
01-01-2010 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Overige projectleden:
 • Tom Overmans
 • Berit Lindemann

Afgesloten projecten

Project:
Noodtoestand en terrorisme 01-12-2016 tot 01-12-2017
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

Noodtoestand en terrorisme, i.o.v. WODC

Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Professioneel vermogen 01-09-2015 tot 31-12-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: NRO
Projectleden
Project:
Evaluatie Contraterrorisme strategie 2011-2015 01-01-2015 tot 31-05-2016
Algemene projectbeschrijving

meer informatie (via website WODC)

 
Rol: Onderzoeksleider
Individuele projectbeschrijving

Evaluatie Contraterrorisme-strategie 2011-2015

Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
 • Dr. Karin Guijen
Project:
Multistakeholder evaluatie politiezorg 01-05-2011 tot 31-03-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Informatieverplichtingen politieprofessionals 01-05-2011 tot 31-10-2011
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Implementatiestrategie OC&W 01-01-2010 tot 31-12-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Overige projectleden:
 • Martijn van der Steen (NSOB)
 • Mark Pen
Project:
Geweld tegen gezagsdragers 01-01-2009 tot 21-12-2009
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Bestuursculturen en bestuurskracht 01-01-2008 tot 31-12-2008
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
VIDI project, Professionalism in Public Domains 01-01-2003 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Promotor Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • Jeroen van Bockel
Project:
Bestuursculturen in gedualiseerde gemeenten 01-01-2006 tot 31-12-2006
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder & contactpersoon Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:07

USBO, vakken, o.a.:
- Ba 2, Wetenschapsfilosofie
- Ba 3, Leerkring Publiek management

- Ma Publiek management, Publieke organisaties managen

- Ma Publiek management, Publieke professionaliteit

- Ma Publiek management, scriptiebegeleiding

USBO, modules, o.a.:
- executive masters OC&M, B&B, OSM/MPV: modules publiek management, publieke professionaliteit

USBO, bijdragen aan o.a.:
- Research master
- Ba vakken als Publieke organisaties

Extern, o.a.:
- School voor politieleiderschap, SLL, Publiek management
- NSOB

Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:07
Nevenfuncties

Actueel:

 • associate editor Journal of Professions and Organization (JPO)
 • reviewer voor o.a. Administration & Society, J-PART, Public Administration, Social Science & Medicine, PAR, IJPSM, etc. etc.
 • lid Evaluatiecommissie HGK (Herziening gerechtelijke kaart), i.o.v. ministerie van J&V
 • lid Begeleidingscommissie Ontslagen radicaliseringsambtenaar Amsterdam, i.o.v. gemeente Amsterdam
 • lid Taskforce OBP in beeld (REBO faculteit)
 • lid Bestuur (AB) St. Openbaar onderwijs Albrandswaard

 

Eerder, o.a.:

 • editor Public Administration Review (PAR) (t/m 2015)
 • redacteur Bestuurskunde (tot eind 2011)
 • lid redactieraad M&O
  lid redactieraad Sociologie
 • lid jury Overheidsmanager van het jaar (2008-2015)
 • voorzitter begeleidingscie., Korte en effectieve kanton comparities, Raad vd rechtspraak (2014)
 • lid begeleidingscie., Evaluatie WMO, SCP (2014)
 • lid Cie. Governance, i.o.v. PO Raad
 • lid Visitatie gerechten 2013-2014, iov. Raad vd Rechtspraak
 • lid Monitorcommissie PO, i.o.v. PO raad (2015-2017)
 • lid bestuur Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) (t/m 2015)
 • voorzitter Raad van Toezicht RIAGG Rotterdam-Rijnmond (t/m dec. 2014)
Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:07
Volledige naam
Prof. dr. M. Noordegraaf Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.03
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8617
Telefoonnummer afdeling 030 253 1966
Gegenereerd op 2018-08-15 10:57:07
Laatst bijgewerkt op 05-02-2018