Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

Promotie Veldhuis
19 juni 2015
Als leerkrachten in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool worden ondersteund bij het gebruik van formatieve toetsen presteren de leerlingen beter.
18 juni 2015
De OnderbouwWiskundeDag is een wiskundewedstrijd voor teams uit 3 HAVO/VWO
18 juni 2015
De Wiskunde A-lympiade is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben.
18 juni 2015
De Woudschoten Chemie Conferentie is een tweedaagse conferentie voor scheikundedocenten die lesgeven op havo en vwo
9 juni 2015
Rekenen-wiskunde over( )denken
29 mei 2015
Oratie Paul Drijvers beschikbaar
29 mei 2015
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 maart 2016.
Paul Drijvers
12 mei 2015
Oratie Paul Drijvers: 'Denken over wiskunde, onderwijs en ICT'

Pagina's

RSS