Onze strategie in leidende principes

Principes en strategie

In dit Strategisch Plan zet de Universiteit Utrecht de koers uit voor de komende jaren. Met onze positie en missie als stevig fundament en rekening houdend met omgevingsfactoren en uitdagingen, formuleren we onze strategie in vijf leidende principes.

Samenwerken over grenzen

Samenwerken over grenzen heen: een internationale universiteit met multidisciplinair onderwijs en onderzoek.

Toekomstbestendige onderwijscultuur

Een toekomstbestendige onderwijscultuur, gericht op kwaliteit en innovatie.

Hechte gemeenschap

Een hechte gemeenschap met betrokken studenten, medewerkers en alumni, waarin zorg is voor elkaar en ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting, kennisdeling en een open gesprek.

Duurzame ontwikkeling

Focus op duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals zijn integraal onderdeel van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Open Science

Transitie naar Open Science, waarbij we prioriteit geven aan bredere erkenning en waardering van medewerkers en aan impact van onderwijs en onderzoek.

Deze vijf leidende principes lichten we hieronder toe. Implicaties voor de organisatie, het onderwijs en het onderzoek en de faculteiten beschrijven we in de hierop volgende hoofdstukken.

Samenwerken over grenzen

Als samenleving staan we voor grote en complexe uitdagingen. Antwoorden erop zijn alleen te vinden door het samenbrengen van verschillende perspectieven en door intensieve samenwerking over de grenzen van disciplines. Daarom hebben we geïnvesteerd in vier grote multidisciplinaire strategische onderzoeksthema’s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Excellent disciplinair onderzoek ligt ten grondslag aan deze vier strategische thema’s. Deze profielkeuze zal – door de verwevenheid van onderzoek en onderwijs – de komende jaren sterker zichtbaar worden in het onderwijs. Vanuit de thema’s werken onze onderzoekers vanzelfsprekend samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking over de grenzen heen is ook het uitgangspunt voor de alliantie die wij zijn aangegaan met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht. Door de complementariteit te benutten van onze vier instellingen versterken en vernieuwen we het onderwijs en onderzoek ook komende periode met concrete projecten. Voor studenten ontstaan veel keuzemogelijkheden om een breed persoonlijk ontwikkelpad uit te stippelen.

Een internationale omgeving draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat, een open houding van studenten en medewerkers, groei van wetenschappelijke kennis en betere kwalificaties van studenten voor een globaliserende arbeidsmarkt.

We zijn een internationale universiteit. Een internationale omgeving draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat, een open houding van studenten en medewerkers, groei van wetenschappelijke kennis en betere kwalificaties van studenten voor een globaliserende arbeidsmarkt. Op het gebied van internationalisering wil de Universiteit Utrecht de komende jaren opnieuw flinke stappen zetten: binnen Europa en wereldwijd willen we onze internationale netwerken en samenwerkingsverbanden beter benutten. Voor internationale studenten en medewerkers maken we werk van een ‘warm welkom’ en een goede inbedding.

Toekomstbestendige onderwijscultuur

Mobiliteit over grenzen van disciplines is een belangrijke pijler van ons onderwijsmodel. We bieden onze studenten keuzevrijheid om zich enerzijds breed te vormen en zich anderzijds goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, waar behoefte bestaat aan professionals die zowel diepgaande specialistische kennis als brede vaardigheden bezitten. De universiteit gaat studentenmobiliteit tussen disciplines en faculteiten en samenwerkingspartners extra stimuleren.

De Universiteit Utrecht heeft een lange traditie van waardering voor onderwijs.

Op het gebied van onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering hebben we een naam hoog te houden. De afgelopen jaren hebben we onder meer gewerkt aan de introductie van blended learning, via het programma Educate-it. Door de oprichting van het Centre for Academic Teaching and Learning hebben we alle initiatieven op het gebied van kennisdeling en professionalisering van docenten gebundeld. De Universiteit Utrecht heeft een lange traditie van waardering voor onderwijs. Bij de beoordeling en ontwikkeling van academici zal het belang van onderwijs ook de komende tijd nadrukkelijk aandacht krijgen.

Alumni zullen zich na hun opleiding voortdurend professioneel blijven ontwikkelen omdat kennis snel toeneemt en verandert. De Universiteit Utrecht investeert samen met stakeholders fors in de ontwikkeling van een flexibel aanbod voor professionals in verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Hechte gemeenschap

De Universiteit Utrecht wil een goede werkgever zijn, met zorg voor onze mensen. We willen een universiteit zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen en waarbij alumni een warm gevoel hebben. We vormen een hechte universitaire gemeenschap: mensen zijn betrokken bij elkaar en er is ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting, kennisdeling en een open gesprek. We vinden het belangrijk om toegankelijk en inclusief te zijn, dat studenten en medewerkers oog voor elkaar hebben en zich onderdeel voelen van een gemeenschap, waarbij belangenorganisaties, cultuurgezelschappen, gezelligheid-, studie- en sportverenigingen elkaar aanvullen.

We vormen een hechte universitaire gemeenschap: mensen zijn betrokken bij elkaar en er is ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting, kennisdeling en een open gesprek.

Het welzijn van studenten en medewerkers is van groot belang, maar we zien de afgelopen jaren de werkdruk toenemen. De beheersing van de werkdruk van studenten en medewerkers is ingewikkeld en vereist een samenhangend palet aan activiteiten. De Universiteit Utrecht is voortdurend op zoek naar concrete maatregelen die werkdruk kunnen reduceren, zoals bijvoorbeeld de afspraak om tijdelijke docenten ten minste een aanstelling voor 4 jaar van 0.7 fte te bieden. Daarom zullen we blijvend investeren in begeleiding, professionele ontwikkeling en leiderschap. We blijven werkdruk hoog op de agenda houden en verwachten met extra aandacht en waardering voor samenwerking en teamprestaties bij te dragen aan een gezond werk- en studieklimaat.

Focus op duurzame ontwikkeling

Vanuit de maatschappelijke opdracht die we als publieke instelling hebben, willen we bijdragen aan het creëren van een betere wereld. Met het programma Duurzaamheid hebben we de afgelopen periode flinke stappen gezet om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren, gericht op de reductie van CO2-uitstoot, minder energieverbruik, toepassing van duurzame alternatieven en bewustwording bij studenten en medewerkers.

We willen bijdragen aan het creëren van een betere wereld.

Anders dan in de vorige jaren, gebruiken we in de komende jaren de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als behulpzaam instrument bij het benoemen van uitdagingen en vinden van oplossingsrichtingen. Ons onderwijs en onderzoek draagt bij aan verbeterde kennis over alle zeventien SDG's. Het SDG-perspectief past uitstekend bij multidisciplinair onderwijs en onderzoek en bij samenwerking over grenzen heen.

Het regionale ecosysteem is van belang voor de ontwikkeling van de universiteit en omgekeerd levert de universiteit een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de regio. De stad Utrecht en de regio zijn een proeftuin voor onderwijs en onderzoek. Met onze partners UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht werken we samen aan de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park, en leveren we een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld in het primair en voortgezet onderwijs, de ontwikkeling van de stad Utrecht en het herstel van biodiversiteit.

Transitie naar Open Science

Om onderzoeksresultaten en hun maatschappelijke impact sneller en beter te realiseren, hebben we in 2017 gekozen voor de transitie naar Open Science. We willen daarmee de praktijk van het onderwijs en onderzoek de komende jaren fundamenteel veranderen. Open Science vraagt om een open blik en open houding en heeft effect op de relatie met de maatschappij. Onderzoeksresultaten worden zo vroeg mogelijk vrij toegankelijk gemaakt voor anderen. Open Science raakt aan de inrichting van de onderzoek- en onderwijsagenda, de diversiteit van die agenda en dus aan de diversiteit van onze medewerkers. Het verandert onze manier van communiceren met elkaar en het contact met de samenleving.

Open Science vraagt om een open blik en open houding en heeft effect op de relatie met de maatschappij.

Open Science legt de nadruk op teamscience en heeft effect op hoe we als collega’s met elkaar omgaan. We streven naar minder individuele competitie en naar een open academische cultuur. Het optimaal faciliteren van alle medewerkers van de universiteit in hun werk en loopbaan vraagt om aanpassing van de beoordelingssystematiek: een nieuw kader voor erkennen en waarderen.

Deze transitie is zeer ingrijpend, daarom volgt nu eerst het hoofdstuk over de organisatie: alle schouders zijn nodig om Open Science de komende jaren vorm te geven.

De Sustainable Development Goals en de Universiteit Utrecht

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties, worden breed gedragen en sluiten naadloos aan op de missie van de Universiteit Utrecht. 

Sustainable Development Goals

De SDG’s laten de breedte zien van de ecologische, economische en sociale uitdagingen van dit moment. Het gaat om onderwerpen als soortenrijkdom, klimaatverandering, toegang tot schoon drinkwater, onderwijs en gendergelijkheid. De Universiteit Utrecht draagt bij aan de SDG’s door een breed onderwijsaanbod en vernieuwend multidisciplinair onderzoek dat zich richt op verdere ontwikkeling van doelen op weg naar een duurzame samenleving. Ook met onze bedrijfsvoering dragen we bij aan de SDG’s. Duurzame ontwikkeling zit in de kern van alles wat we doen.

De faculteiten en het Strategisch Plan

De faculteiten maakten een doorvertaling van de universitaire koers voor de komende jaren. In de facultaire delen beschrijven de faculteiten de ambities voor hun organisatie, voor onderwijs en onderzoek. Met eigen accenten, ingebed in het universitaire strategische plan.

Strategisch Plan 2025