Grensverleggend onderzoek

Een goede symbiose tussen ongebonden onderzoek en geprogrammeerd onderzoek is onmisbaar voor wetenschappelijke doorbraken en adresseren van maatschappelijke uitdagingen. Bij de Universiteit Utrecht vullen ongebonden onderzoek en geprogrammeerd onderzoek elkaar aan: dat is noodzakelijk om in de voorhoede van de wetenschap te zijn en blijven.

Onderzoek

Multidisciplinaire samenwerking

De Universiteit Utrecht stimuleert al vele jaren multidisciplinaire samenwerking in onderzoek. Binnen de context van de vier strategische thema’s dragen onderzoekers bij aan het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Het multidisciplinaire onderzoek in de strategische thema’s is gestoeld op fundamenteel en toegepast onderzoek en kent een sterke disciplinaire basis.

De strategische thema’s zijn niet meer weg te denken uit ons profiel.

De strategische thema’s zijn niet meer weg te denken uit ons profiel. Ze vormen het vertrekpunt voor samenwerking binnen de universiteit, maar ook met partners daarbuiten, zoals binnen de alliantie met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht; strategische partnerschappen met internationale universiteiten en samenwerking met lokale en nationale overheden, bedrijven en andere organisaties. De komende periode zullen we de strategische thema’s nog verder verankeren in onze organisatie. Met hubs, focusgebieden en andere initiatieven blijven we de innovatie van het onderzoek voeden.

Actielijnen

 • We zorgen voor structurele financiering van de strategische thema’s. Ook zorgen we voor structurele verankering van de thema’s in het facultaire en universitaire onderwijs- en onderzoeksbeleid, zoals in het hooglerarenbeleid.
 • We stemmen het onderzoek binnen de strategische alliantie met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht verdergaand op elkaar af en bundelen de expertises.
 • Samen met onze internationale strategische partners formuleren we projecten op specifieke profielthema’s die ons onderzoek inhoudelijk versterken en geven we richting aan nieuwe vormen van internationale samenwerking die minder afhankelijk zijn van fysieke mobiliteit.
 • We verbinden ons met een groter aantal internationale netwerken. Voor elk internationaal netwerk formuleren wij een meerjarige strategie gekoppeld aan onze strategische ambities. Tegelijk maken we scherpe keuzes voor een beperkt aantal strategische partners waarmee we intensieve, langdurige partnerschappen tot stand brengen.

Ruimte voor ongebonden onderzoek

Een goede symbiose tussen ongebonden onderzoek en geprogrammeerd onderzoek vormt de basis voor het aantrekken van wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland, een inspirerende werkomgeving, gemotiveerde medewerkers, teamscience en de ontwikkeling van de strategische thema’s. Het is dezelfde basis die de universiteit een aantrekkelijke samenwerkingspartner maakt en succesvol bij het verwerven van onderzoeksgelden. Voor bijzondere onderzoeksprojecten zoeken we ook financiering in samenwerking met het Utrechts Universiteitsfonds.

Actielijnen

 • We zorgen ervoor een aantrekkelijke werkgever te blijven voor talentvolle onderzoekers uit binnen- en buitenland en investeren in uitstekende onderzoeksteams, waar plek is voor ongebonden en geprogrammeerd onderzoek met goede faciliteiten.
 • We bieden ondersteuning aan onderzoeksteams om hun onderzoeksaanvragen zo goed mogelijk te positioneren.
 • Om een solide aandeel in de externe financiering van geprogrammeerd onderzoek te behouden bundelen we de krachten binnen de alliantie op het terrein van de ‘derde geldstroom’.

Voorloper in Open Science

De universiteit wil een voorloper zijn op het gebied van Open Science, waarin een optimale wisselwerking plaatsvindt tussen maatschappij en wetenschap. Meer nadruk komt te liggen op de kwaliteit van publicaties. Met het vergroten van de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten en -data nemen transparantie, toepasbaarheid en hergebruik toe. Zo kan waardevolle kennis gedeeld en toegepast worden door onderzoekers, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in ons land en elders. 

Onderwijs en onderzoek zijn het resultaat van teamwerk, waarin elke bijdrage wordt gezien en gewaardeerd.

Onderwijs en onderzoek zijn het resultaat van teamwerk, waarin elke bijdrage wordt gezien en gewaardeerd. Ook vanuit de strategische thema’s wordt actief gewerkt aan Open Science.

Actielijnen

 • Iedere faculteit gaat eind 2020 onder leiding van het faculteitsbestuur Open Science integraal in de faculteit implementeren.
 • Iedere student en wetenschapper werkt volgens de principes van Open Science wat betreft Open Access, FAIR Data en software, Public Engagement en ‘Erkennen en waarderen’. Daarnaast zijn studenten en medewerkers professioneel in de omgang met maatschappelijke actoren. We ondersteunen studenten en medewerkers hierbij optimaal.
 • We erkennen en waarderen de impactactiviteiten van wetenschappers. We willen deze impact nog verder vergroten door de komende jaren beter zichtbaar te maken hoe we, met ons onderwijs en onderzoek, uitwisseling realiseren met de samenleving. 

Ontwikkeling van jonge onderzoekers

Promovendi en post-docs vormen een cruciale groep binnen onze universitaire gemeenschap en zijn van vitaal belang voor de toekomst en innovatie van de wetenschap en het onderwijs. De universiteit ziet voor zichzelf een rol in de professionele ontwikkeling van álle jonge onderzoekers, mede in het licht van de vervolgstappen in de loopbaan, binnen of buiten de wetenschap.

De universiteit rekent het tot haar verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving voor promovendi te creëren.

De universiteit investeert naast academische ontwikkeling in praktische en persoonlijke vaardigheden ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het welbevinden van promovendi is van belang voor zowel henzelf als de universiteit. De universiteit rekent het tot haar verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving voor promovendi te creëren en om hen te steunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Actielijnen

 • We bereiden jonge onderzoekers goed voor op een vervolgcarrière onder andere door het verwerven van onderwijs- en onderzoekservaring, hen vertrouwd te maken met wetenschappelijke integriteit en het bieden van kwalificaties.
 • Career Service ontwikkelt activiteiten speciaal gericht op jonge onderzoekers om hen goed voor te bereiden op een loopbaan buiten de universiteit.
 • Onder regie van de Graduate Committee optimaliseren we de begeleiding van promovendi met speciale aandacht voor hun welzijn.

Een sterke onderzoeksinfrastructuur

De Universiteit Utrecht verbindt kennis- en innovatie ecosystemen door te investeren in onderzoeksinfrastructuur op de strategische thema’s. Alle grote universitaire onderzoeksinfrastructuren zijn breed toegankelijk, met faciliteiten voor meerdere disciplines. Waar wenselijk maakt de universitaire onderzoekinfrastructuur deel uit van grotere (inter)nationale infrastructuren; daarmee vergroot de universiteit de toegang tot geavanceerde apparatuur en datasets voor onderzoekers. Om efficiënt te investeren, stemmen we af met onze alliantiepartners en andere partijen.

De universiteit intensiveert de relaties in de regionale kennisketen om gezamenlijk innovaties een plek te bieden, expertise te delen en elkaar te inspireren. Ondernemerschap in onderzoek wordt in de breedste zin gestimuleerd en ondersteund: entrepreneurship, valorisatie en spin-offs. Dat gaat hand in hand met verdere ontwikkeling en integratie van ondernemerschapsonderwijs in het curriculum en het explicieter erkennen en waarderen van impactactiviteiten.

Actielijnen

 • We continueren het programma Research IT. We realiseren in dat kader een digitale infrastructuur die een veilige omgeving biedt voor de data en infrastructuur die onderzoekers nodig hebben om samen te werken, inclusief ondersteuning van onderzoeksdata.
 • We versterken de hele onderzoeks-innovatieketen, van stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap en startups tot passende business intelligence en business development ondersteuning.
 • We ontwikkelen creatieve werkplaatsen en proeftuinen als de broedplaatsen voor innovatie in samenwerking met alliantiepartners, partners in het Utrecht Science Park, de stad en de regio.
Met grensverleggend onderzoek draagt de Universiteit Utrecht bij aan de SDG’s. Dit figuur toont de verdeling van publicaties van de Universiteit Utrecht per SDG in 2019.

De faculteiten over het thema Onderzoek

Wat is de visie van de verschillende faculteiten op het onderzoek van de Universiteit Utrecht? Kies een van de faculteiten om direct naar deze visie te gaan.

Strategisch Plan 2025