Uitmuntend onderwijs

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is van waarde door de sterke verbinding met onderzoek en maatschappelijke impact. Onze onderwijsvisie is gebaseerd op een uitdagend studieklimaat dat recht doet aan uiteenlopende ambities en talenten van studenten. Ook de komende periode zetten we in op innovatief, flexibel en toekomstbestendig onderwijs van hoge kwaliteit.

Onderwijs

Onderwijs voor kritische wereldburgers

In de huidige samenleving is toenemende behoefte aan mensen die analytisch kunnen denken en verschillende perspectieven kunnen verbinden. Dat vraagt niet alleen om specialistische kennis, maar ook om vaardigheden zoals het kritisch beoordelen van inzichten en over grenzen heen kunnen kijken. Om studenten hier bekend mee te maken zet de Universiteit Utrecht de komende periode een volgende stap in de ontwikkeling van het Utrechtse onderwijsmodel: van studiesucces naar studentsucces.

Van studiesucces naar studentsucces.

Het uitgangspunt is dat we studenten opleiden tot kritische wereldburgers met oog voor belang van de open samenleving. We zorgen dat ze in aanraking komen met verschillende disciplines en de profileringsfase volop buiten de eigen opleiding kunnen volgen. Verdere verbreding is mogelijk doordat studenten hun keuzeruimte ook inzetten bij de strategische alliantiepartners van de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht. Samen met partneruniversiteiten in Leuven, Londen, Kaapstad, Sydney, Hong Kong en Toronto worden de agenda's voor de lange termijn uitgezet.

We willen ook dat ons onderwijs, veel meer dan nu het geval is, aansluit bij ons onderzoeksprofiel. Daartoe ontwikkelen we voor alle bachelorstudenten een aantrekkelijk curriculum waarin ruimte is voor filosofie, ethiek, didactiek, vraagstukken rondom academische vrijheid en integriteit en de uitgangspunten van de open samenleving. Tevens stimuleren we interdisciplinariteit in het reguliere en vrije keuze deel van het curriculum met een zichtbare plek voor de strategische thema’s. Elke student komt al vanaf het begin van de bachelorfase in aanraking met onderzoek. We integreren de Open Science principes ook in het onderwijs.

Actielijnen

 • Om ruimte te creëren voor multidisciplinair onderwijs, houden we het huidige aanbod aan disciplinaire keuzevakken in de bachelorfase tegen het licht.
 • De strategische thema’s van het universitaire onderzoeksprofiel voeden het onderwijs en we willen deze herkenbaar terug laten komen in ons bachelor- en masteronderwijs en in ons onderwijs voor professionals.
 • We onderzoeken gezamenlijk of en op welke wijze we invulling kunnen geven aan een universiteitsbreed kerncurriculum in het bacheloronderwijs.     
 • We stemmen samen met onze alliantiepartners Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht het onderwijs verder op elkaar af en vergroten het gemeenschappelijke aanbod, waaronder challenge based education
 • We dragen actief bij aan de ontwikkeling van het toekomstige Europese hoger onderwijs en onderzoeksagenda’s. Met de CHARM-EU alliantiepartners werken wij aan multidisciplinaire onderwijsinnovaties als challenge based education, student-led education en blended learning.
 • We stimuleren de ontwikkeling, centrale opslag en het beschikbaar stellen voor anderen van herbruikbaar digitaal leermateriaal.

Ondersteuning van docenten

Onderwijs begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent. Uit de instellingstoets Kwaliteitszorg 2018 kwam naar voren dat de Universiteit Utrecht zich kenmerkt door een kwaliteitscultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering van het onderwijs. 

Om goed onderwijs te kunnen geven is adequate ondersteuning van docenten essentieel.

Om goed onderwijs te kunnen geven is adequate ondersteuning van docenten essentieel, zeker in tijden waarin docenten in toenemende mate werkdruk ervaren. Daarom zetten we de komende periode in op de ondersteuning van docenten en zullen we de onderwijsprestaties centraal zetten. Het Centre for Academic Teaching and Learning, dat in de vorige planperiode is opgericht, wordt de centrale plek voor docenten voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning.

Actielijnen

 • In samenwerking met facultaire partners optimaliseren we professionele docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en kennisvergroting over onderwijs in het Centre for Academic Teaching and Learning.
 • We zetten learning analytics in bij het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de studentbegeleiding en onderwijsmateriaal. We versterken de bijbehorende infrastructuur en ontwikkelen flankerend beleid rekening houdend met AVG, privacy en ethische kaders.
Onderwijs

Aandacht voor studentenwelzijn

De universiteit steunt studenten bij het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke- en professionele identiteit. Een goede start, passende plek en welbevinden zijn daarbij van groot belang. De universiteit heeft een begeleidingsketen, van docenten tot studentpsychologen, ingericht. Toch neemt de laatste jaren het gevoel van werkdruk onder studenten toe, voelen zij zich onzeker en ervaren zij in toenemende mate prestatiedruk. Daarom zullen we de werkzaamheden van de in 2018 gestarte Taskforce Studentenwelzijn ook in de komende planperiode voortzetten.

Ook studentenorganisaties leveren een bijdrage aan het gemeenschapsgevoel en welzijn van studenten, zeker in combinatie met online onderwijs. De universiteit ondersteunt daarom een bloeiend verenigingsleven en koestert de warme band met de studentenorganisaties.

De universiteit maakt zich sterk om de samenwerking met het hoger beroepsonderwijs te organiseren en zo wisselstromen te realiseren. Het moet mogelijk zijn dat studenten over en weer onderwijsmodules volgen en elders behaalde studiepunten meenemen, zonder dat zij onnodige studievertraging oplopen. We vergroten de mogelijkheden voor internationale mobiliteit en stimuleren een open studentengemeenschap.

Actielijnen

 • We continueren de Taskforce Studentenwelzijn, die monitort en het college van bestuur adviseert over te nemen maatregelen om hoge werkdruk te voorkomen.
 • We starten een initiatief om de begeleidingsketen voor studenten (docenten, docenttutoren, studieadviseurs, studentendecanen en -psychologen, vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, Career Services en Skills Lab) verder te versterken en harmoniseren. De dienstverlening blijft laagdrempelig en adequaat georganiseerd.
 • De universiteit zet in op uitwisselbaarheid van onderwijsmoduls met het hoger beroepsonderwijs, in het bijzonder met de Hogeschool Utrecht.

Onderwijs voor professionals

De Universiteit Utrecht wil de komende jaren verder werken aan modularisering van het onderwijs: beoordeling wordt meer op competenties gebaseerd en het onderwijs wordt meer in flexibele eenheden aangeboden. Digitale ontwikkelingen en het aanbod van verschillende partijen, maken het mogelijk om een persoonlijk curriculum samen te stellen. Het geeft studenten meer flexibiliteit om studie te combineren met andere activiteiten en verantwoordelijkheden.

Een alumnus is student voor het leven.

Modularisering biedt ook mogelijkheden om onderwijs voor professionals te faciliteren. Afgestudeerden blijven zich continu ontwikkelen. Een alumnus is student voor het leven. De samenwerking met alumni, maatschappelijke- en strategische partners is tweerichtingsverkeer en genereert nieuwe kennis. We voeden alumni met de nieuwste inzichten en kennis (en netwerken) zodat ze mee kunnen werken aan de oplossingen en ons als universiteit weer voeden. We willen een innovatief en samenhangend opleidingsaanbod bieden, van bachelor tot alumnus.

Actielijnen

 • We vergroten de mogelijkheden voor flexibel te volgen onderwijs.
 • We hebben een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor professionals, samen met de Hogeschool Utrecht en andere regionale partners. Het aanbod is verbonden met de (onderzoeks-)expertise van de faculteiten en de strategische thema’s. De universiteit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van nieuw aanbod.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap

De universiteit biedt studenten een omgeving waarin ze hun talenten optimaal kunnen ontplooien, zodat zij in staat zijn om na hun afstuderen een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Die zijn vaak complex en weerbarstig. Om studenten daarop voor te bereiden, werken ze al tijdens hun studie samen met wetenschappers en maatschappelijke partners en burgers aan maatschappelijke vraagstukken (community engaged learning). Studenten leren hoe theorie en praktijk zich tot elkaar verhouden én leveren zo meteen een bijdrage aan de samenleving. Een ondernemende houding is hierbij een belangrijke competentie. We continueren daarom onze inzet op ondernemerschapsonderwijs. Initiatieven die aansluiten bij maatschappelijke opgaven, zoals UtrechtInc students, het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative en Dutch Students For Entrepreneurship, helpen daarbij.

Studenten leren hoe theorie en praktijk zich tot elkaar verhouden én leveren zo meteen een bijdrage aan de samenleving.

De universiteit voelt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de stad en regio Utrecht. Samen met de gemeente en de onderwijspartners werkt de universiteit aan concrete oplossingen als verkorte opleidingstrajecten, stages of begeleiding op scholen. Daarnaast wil de universiteit studenten enthousiasmeren voor een loopbaan in het onderwijs. De universiteit wil kennis en ervaring delen met de onderwijspartners in de regio en daarmee onder andere een bijdrage leveren aan het vraagstuk van de kansenongelijkheid in het onderwijs.

De Universiteit Utrecht draagt met onderwijs bij aan het realiseren van de SDG’s. Dit figuur geeft aan op welke SDG’s het accent ligt in onze visie op onderwijs.

Actielijnen

 • Community engaged learning krijgt een vaste plek in het curriculum.
 • We stimuleren ondernemerschap, innovatie en creativiteit en andere gerelateerde vaardigheden bij studenten en medewerkers. We versterken het ondernemerschapsonderwijs in het bestaande curriculum.
 • Met de Hogeschool Utrecht en andere onderwijspartners in de stad en de regio Utrecht ontwikkelen we een programma om het lerarentekort terug te dringen door gebruik te maken van elkaars kennis- en vakkenaanbod, professionals uit te wisselen en de toegankelijkheid van het onderwijs en gelijke kansen te bevorderen.
 • We verkennen de mogelijkheden om studenten tijdens hun opleiding didactische vaardigheden te laten opdoen en een Studenten onderwijskwalificatie te behalen.

De faculteiten over het thema Onderwijs

Wat is de visie van de verschillende faculteiten op het thema onderwijs? Kies een van de faculteiten om direct naar deze visie te gaan.

Strategisch Plan 2025