Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) is een faculteit die midden in de samenleving staat en zich richt op maatschappelijke vraagstukken. Met rechtsgeleerdheid, economie, bestuur & organisatie hebben we een sterke combinatie van wetenschappelijke disciplines in huis die elkaar aanvullen en versterken. Onze missie is om hoogstaand onderzoek te doen naar maatschappelijke vraagstukken, om mensen op te leiden die een bijdrage leveren aan de aanpak van die vraagstukken, en om zo maatschappelijke impact te genereren. We leveren een substantiële bijdrage aan duurzame ontwikkeling en aan de institutionele vormgeving en rechtvaardige inrichting van de samenleving. Mensen die zich hiervoor verantwoordelijk voelen, en die leren en werken vanuit publieke waarden als integriteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, voelen zich thuis in onze faculteit.

Maatschappelijk betrokken en veelzijdig

In de afgelopen periode hebben wij op het terrein van onderwijs, onderzoek en impact veel bereikt. We zijn ook als organisatie sterker geworden, onder andere door de realisatie van de facultaire service organisatie (FSO). Voor de komende periode zetten wij in op verdere implementatie van wat we in gang hebben gezet en het versterken van ons facultaire profiel. Verbinding en balans, de titel van ons vorige strategisch plan, blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Verbinding en balans blijft een belangrijk uitgangspunt.

Verbinding tussen onderwijs, onderzoek en impact, waardoor deze domeinen optimaal op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Verbinding tussen medewerkers (ondersteunend en wetenschappelijk), dwars door departementale scheidslijnen heen, waardoor we professionele, effectieve ondersteuning voor onderwijs, onderzoek en impact kunnen bieden. Verbinding met de universitaire strategische thema’s, met name Institutions for Open Societies, Pathways to Sustainability en Dynamics of Youth, waardoor er steeds meer multidisciplinaire samenwerking kan ontstaan op thema’s die relevant zijn voor een duurzame en rechtvaardige inrichting van onze samenleving. Verbinding met publieke, private en maatschappelijke partners buiten de universiteit, bijvoorbeeld om studenten de juiste bagage mee te geven voor de (internationale) arbeidsmarkt en om de banden met onze alumni te versterken. En thematische verbinding met partners binnen en buiten de faculteit, onder andere via het interfacultaire Utrecht Centre for Global Challenges (UGlobe). UGlobe brengt mensen bij elkaar vanuit verschillende disciplines om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, armoede, conflicten en mensenrechtenvraagstukken te onderzoeken en bij te dragen aan innovatieve oplossingen.

We zoeken de balans in nieuwe digitale vormen van studeren, onderzoeken en onderwijzen.

Tegelijkertijd hebben we oog voor een goede balans tussen disciplinair en multidisciplinair werken in onderwijs, onderzoek en impact. We zoeken ook de balans in nieuwe digitale vormen van studeren, onderzoeken en onderwijzen. Samen met de studieverenigingen hechten we groot belang aan een levendige en herkenbare gemeenschap van studenten en medewerkers. We streven ook naar een divers studenten- en personeelsbestand, in de brede zin van het woord, in alle geledingen van de organisatie. Met een divers samengestelde faculteitspopulatie willen we studie- en werkgemeenschappen vormen waarin iedereen zich thuis kan voelen. En we hebben oog voor een gezonde combinatie van werk en privé van studenten en medewerkers en blijven binnen en buiten de faculteit actief zoeken naar manieren om de werkdruk te verlichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een andere organisatie van het onderwijs en om meer gedifferentieerde carrièrepaden.

Met een divers samengestelde faculteitspopulatie willen we studie- en werkgemeenschappen vormen waarin iedereen zich thuis kan voelen.

We willen een betekenisvolle rol spelen in het disciplinaire en multidisciplinaire onderzoek. Het streven daarbij is om diepgaande, vaak disciplinaire kennis op een betekenisvolle manier in te zetten voor multidisciplinaire vraagstukken, onder andere via onze betrokkenheid bij de strategische thema’s. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan een meer rechtvaardige en duurzame inrichting van onze samenleving en aan een andere manier van nadenken over brede welvaart. Belangrijke uitdagingen liggen in de ontwikkelingen rond Open Science. De discussies daarover betekenen een heroriëntatie op de betekenis van wetenschap en stellen nieuwe eisen aan ons systeem van erkennen en waarderen.

We zien ook kansen op het terrein van onderwijs. Voortbouwend op de kracht van onze huidige programma’s, willen we sterker inzetten op de maatschappelijke profilering van onze opleidingen en investeren in nieuwe onderwijsvormen en -modellen, onder andere via de REBO Skills Academy. Community Engaged Learning (CEL) past bij de ambities van onze faculteit en verdient een nog steviger verankering in ons curriculum. Dat geldt ook voor het ondernemerschapsonderwijs waar wij onze traditioneel sterke positie binnen de Universiteit Utrecht verder willen verankeren en uitbreiden. Daarnaast werken wij aan een verdere uitbouw van ons aanbod binnen Onderwijs voor Professionals mede in relatie tot maatschappelijke partners en stakeholders. Ook in dat opzicht zoeken we de verbinding: met de samenleving, met professionals, met nieuwe kennisdomeinen en nieuwe onderwijsconcepten. 

Een open, veerkrachtige en innovatieve gemeenschap

REBO staat voor een sterke academische gemeenschap met studenten en medewerkers, waarin we zorgdragen voor elkaar. REBO staat ook voor een veilige en inclusieve werk- en studieomgeving. Dat gaat niet vanzelf. Een meer diverse en meer internationale populatie van studenten en medewerkers stelt bijvoorbeeld nieuwe eisen aan communicatie en doet een appel op onze interculturele vaardigheden. Een open, veerkrachtige en innovatieve gemeenschap betekent ook kunnen omgaan met verschillen en verscheidenheid en het geven van ruimte aan elkaar. We streven naar een meer diverse instroom van studenten en medewerkers, bijvoorbeeld door het wegnemen van mogelijke obstakels. Een meer diverse instroom betekent ook dat we aandacht besteden aan de structuur en inhoud van het onderwijscurriculum en zorgdragen voor een warm welkom van internationals binnen de Utrechtse facultaire gemeenschap.

De coronacrisis heeft het belang van de ontmoeting, van persoonlijk contact, verder onderstreept.

Huisvesting is in dit verband sterk faciliterend. Goede gezamenlijke huisvesting van studenten en staf versterkt de departementale en facultaire gemeenschappen en stimuleert (multidisciplinaire) samenwerking. De coronacrisis heeft het belang van de ontmoeting, van persoonlijk contact, verder onderstreept. Wanneer een deel van het onderwijs of het overleg digitaal plaatsvindt, zullen we meer en expliciet moeten werken aan het organiseren van contact. Bijvoorbeeld tussen (eerstejaars) studenten via mentoraat en tutoraat en tussen medewerkers (wetenschappelijk personeel en ondersteunend en beheerspersoneel). Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol en daarom stimuleert de faculteit leiderschapsontwikkeling, door onder andere deelname aan universitaire programma’s en coaching on the job. De rijke verenigingscultuur van REBO werkt verbindend tussen studenten en hun opleiding en de faculteit. Het uiteindelijke doel is een wendbare en innovatieve organisatie, waarin betrokken studenten, medewerkers (WP en OBP) en alumni elkaar goed weten te vinden en gezamenlijk werken aan onze gedeelde ambities: het verrichten van hoogwaardig onderzoek, het opleiden van mensen tot maatschappelijk betrokken en veelzijdige professionals en het genereren van impact.

Multidisciplinaire samenwerking in de primaire processen en met partners stelt nieuwe eisen aan besturing, bedrijfsvoering en ondersteuning. We werken verder aan versterking van de bestuurlijke overlegstructuur, verheldering van besluitvormingsprocessen en verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening. Zowel binnen REBO alsook tussen REBO en andere onderdelen van de universiteit versterken we de samenwerking in de bedrijfsvoering en ondersteuning. Concreet verkennen we de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking in de binnenstad met de faculteit Geesteswetenschappen, bijvoorbeeld met betrekking tot de onderzoeksondersteuning door het Research Support Office (RSO) als ook op het terrein van huisvesting, faciliteiten, IT en Onderwijs voor Professionals. Het Strategisch Huisvestingplan biedt in dit opzicht kansen, die we willen benutten.

Digitalisering is steeds vanzelfsprekender in alle aspecten van de organisatie. Het is een inherent onderdeel van onderwijscurricula, het betreft een belangrijk onderzoeksthema en heeft invloed op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. De faculteit werkt aan een dienstbare, betrouwbare en veilige IT-infrastructuur, die het werk en de studie van studenten en medewerkers kan verlichten en verrijken.

De faculteit werkt aan een dienstbare, betrouwbare en veilige IT-infrastructuur.

De faculteit kan dat niet alleen en draagt daarom bij aan universitaire (innovatie- en beheer)projecten en programma’s. Op facultair niveau werken we aan versterking van kennis en ondersteuning op het gebied van Research Data Management (RDM); informatie-/data- en IT-beveiliging; de implementatie van privacybeleid en de doorontwikkeling van managementinformatie. Daarnaast zal de faculteit er voor zorgen dat de ondersteuning en kennis, met name op het gebied van onderwijs-IT, minimaal op het huidige hoge peil blijven. Doelmatigheid in de besteding van middelen staat voorop in het financiële beleid, opdat we de inhoudelijke strategie van de faculteit optimaal ondersteunen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is verhoging van de datakwaliteit.

Mastervoorlichting REBO

Onderwijs voor een betere toekomst

Binnen REBO leiden we studenten op die later zullen werken als bestuurder, politicus, ondernemer, bedrijfs- of overheidsjurist, (financieel) manager, advocaat, rechter, enzovoort. Wij leiden, kortom, de adviseurs en besluitvormers van morgen op. Dat schept bepaalde verplichtingen met betrekking tot ons onderwijs. Onze ambitie is om studenten disciplinair en multidisciplinair onderwijs te bieden en hen op te leiden tot maatschappelijk betrokken en veelzijdige academische professionals, klaar voor een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Wij leiden de adviseurs en besluitvormers van morgen op.

Een dergelijke ambitie vereist state of the art curricula, innovatieve onderwijsvormen en een organisatie die docenten hierin ondersteunt. Tegelijkertijd is blijvende aandacht nodig voor het welzijn van studenten. De combinatie van een relatief korte studieduur en de (gevoelde) noodzaak om met een voldoende ‘rijk’ curriculum vitae de arbeidsmarkt te betreden, maakt dat de ervaren prestatiedruk toeneemt. Voor REBO is deze specifieke constellatie aanleiding om binnen het onderwijsdossier te werken aan een transparant, flexibel en veelzijdig aanbod, aan een versterking en verrijking van de inhoud en aan een versterking van de positie van de docent. Daarnaast streven we naar een versterking van onze positie binnen Community Engaged Learning (CEL), het ondernemerschapsonderwijs en Onderwijs voor Professionals (OvP).

Transparant, flexibel en veelzijdig aanbod

Het reguliere onderwijs in de faculteit kent een sterke disciplinaire basis, mede als gevolg van de intrinsieke disciplinaire eigenheid en specifieke landelijke eisen. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor multidisciplinair onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van minoren, bepaalde masterprogramma’s en binnen het honours onderwiis. De komende periode willen we verder werken aan de transparantie, de flexibiliteit en toegankelijkheid van het onderwijsaanbod, zodat het voor de individuele student eenvoudiger wordt om discipline-overstijgend onderwijs te volgen. Daarmee komen we tegemoet aan het toegenomen belang van multidisciplinaire kennis en vaardigheden. Meer concreet willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs voor de profileringsruimte (minoren, keuzevakken), multidisciplinair masteronderwijs en onderwijs verbonden aan de strategische thema’s. Ook gaan we aan de slag met de facultaire uitwerking van de nieuwe universitaire visie op het honoursonderwijs. In de herziening van ons onderwijsaanbod werken we samen met andere faculteiten en disciplines, bijvoorbeeld Geesteswetenschappen (o.a. PPE), gammawetenschappen (o.a. geografie, sociologie) en de Bètawetenschappen (o.a. wiskunde, complex systems en data science).

Versterking en verrijking van de inhoud

Studenten hechten sterk aan een verbinding van het universitaire onderwijs met de maatschappelijke praktijk. Dit past ook bij de huidige verwachtingen die werkgevers en samenleving hebben ten aanzien van professionals. In lijn met de ambitie van de Universiteit Utrecht geven we grote maatschappelijke thema’s, mede in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDG’s), nadrukkelijk en vanzelfsprekend aandacht binnen ons onderwijs. Ook via een sterkere verankering van Community Engaged Learning (CEL) willen we studenten de mogelijkheid bieden om hun kennis te toetsen aan en te verrijken met maatschappelijke praktijken. Onderwijsvormen, zoals CEL en het volgen van stages, maken het curriculum bovendien inclusiever door de sterkere betrokkenheid op de (lokale) samenleving en dragen er op die manier toe bij dat een diverse studentenpopulatie zich bij REBO thuis voelt. 

We zetten in op de ontwikkeling van een REBO Skills Academy.

In een innovatief en rijk curriculum past ook vaardighedenonderwijs, waarbij het minder gaat om kennis maar meer om inzichten, competenties en houdingen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de moderne kennissamenleving. We zetten in op de ontwikkeling van een REBO Skills Academy. Het gaat daarbij om een geïntegreerd aanbod van vaardighedenonderwijs voor alle REBO-studenten. Dit aanbod zal deels discipline-specifiek zijn en onderdeel van het reguliere onderwijs. Daarnaast ontwikkelen we een nieuw faculteitsbreed aanbod in de vorm van extra-curriculaire onderwijsmodules, onder andere over (reflectieve en operationele) digitale vaardigheden.

Versterken van de positie van de docent

Ten slotte willen we het onderwijs versterken door het verbeteren van de positie van de docent. We willen meer robuuste tijdelijke aanstellingen realiseren, zowel naar inhoud als naar duur, en onderzoeken hoe dat het beste te realiseren is binnen studentrijke, sterk in studentenaantallen wisselende opleidingen. Meer in het algemeen willen we werken aan de professionele ontwikkeling en academische loopbaanperspectieven van docenten en universitair (hoofd)docenten, waarbij we oog hebben voor de organisatie en beheersing van de werkdruk. Een goed op elkaar ingespeeld en ervaren team is immers bij uitstek in staat om rust te creëren binnen een vaak dynamische onderwijscontext.

Community Engaged Learning, Ondernemerschapsonderwijs en Onderwijs voor Professionals

REBO heeft jarenlange ervaring met Community Engaged Learning (CEL), waarin studenten samen met maatschappelijke partners aan kennis bouwen. Wij willen deze onderwijsvorm breder in de curricula verankeren en bijdragen aan de ontwikkeling en verduurzaming van CEL in de Universiteit Utrecht. Daarnaast is onze faculteit traditioneel sterk in het verzorgen van ondernemerschapsonderwijs en zal het belang daarvan verder uitdragen, binnen de Universiteit Utrecht alsook binnen de alliantie met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ondernemende vaardigheden zijn onontbeerlijk voor het realiseren van nieuwe oplossingen op basis van de meest actuele kennis. Deze vaardigheden verankeren we sterker in het onderwijs, onder andere via de REBO Skills Academy. Daarnaast werken wij aan een verdere uitbouw van ons Onderwijs voor Professionals, mede in relatie tot maatschappelijke partners en stakeholders. Concreet zoeken we hier de samenwerking met de faculteit Geesteswetenschappen en het strategisch thema Institutions for Open Societies via de aanstelling van een binnenstadregisseur die een stimulerende rol zal spelen in de verdere uitbouw van het onderwijs. 

Impact van onderzoek en innovatie

Het verrichten van hoogwaardig, fundamenteel onderzoek in peer-reviewed publicaties is een wezenlijk onderdeel van ons universitaire bestaan. Een universiteit kan simpelweg niet zonder. Tegelijkertijd onderkennen we – met de Open Science beweging – dat kennis ook een publiek goed is, dat het verdient om te worden gedeeld. Het adagium rigor meets relevance betekent dat wij altijd op zoek zijn naar betekenisvolle vormen van kennisdeling en co-creatie van kennis, soms met andere wetenschappelijke partners, soms met maatschappelijke stakeholders.

We blijven intensief samenwerken met de universitaire strategische thema’s en focusgebieden.

Een sterke disciplinaire basis is essentieel en schraagt ons onderwijs en onderzoek. Tegelijkertijd is de werkelijkheid niet altijd strak langs disciplinaire lijnen verkaveld. Multidisciplinair onderzoek is daarom een krachtig middel om een bijdrage te leveren aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. We blijven dan ook intensief samenwerken met de universitaire strategische thema’s en focusgebieden, waarbij de Universiteit Utrecht de multidisciplinaire samenwerking nog verder versterkt door onder andere de alliantie met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanuit REBO participeren wij onder andere in projecten rond duurzaamheid, in het bijzonder circulaire economie, stedelijk welzijn en Sport & Society. Multidisciplinariteit krijgt ook verder vorm vanuit onze disciplines zelf, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van empirical legal studies in het sectorplancluster bij Rechtsgeleerdheid. Uiteraard blijven wij ook participeren in internationale consortia, met Europese partners en partners van buiten Europa, om zowel disciplinair als multidisciplinair onderzoek te versterken.

Het genereren van maatschappelijke impact is onderdeel van onze academische signatuur.

Het genereren van maatschappelijke impact is onderdeel van onze academische signatuur, vanuit de overtuiging dat (multidisciplinaire) kennis betekenis krijgt en doorwerkt in maatschappelijke samenwerking. Dat betekent dat we een zichtbare impactagenda hebben en tastbare resultaten realiseren, mede in relatie tot uiteenlopende soorten partners en stakeholders. Concreet gaat het hier om activiteiten zoals het Dean’s dinner en de REBO Impact Night. We waarderen uiteenlopende soorten impact, zoeken steeds naar nieuwe vormen, en we stimuleren kleinere en grotere impactactiviteiten. Hierbij betrekken we onze studenten en studieverenigingen, bijvoorbeeld om Impactcafés te organiseren.  

Aan de start van een wetenschappelijke carrière staat een aanstelling als PhD. Afgelopen jaren is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteitszorg rond PhD-trajecten, bijvoorbeeld via het Teaching & Supervision Agreement, het 4-ogen principe, arbeidsmarktoriëntatie en een sterkere nadruk op internationalisering. Voor nieuwe promovendi start een PhD-cursus over wetenschappelijke integriteit. Voor de toekomst gaat het vooral om het monitoren van de gemaakte afspraken en het waar mogelijk uniformeren. De werkdruk en het welzijn van PhD’s is een blijvend punt van zorg. Samen met de PhD-council proberen we de REBO PhD-gemeenschap te versterken en uitval te voorkomen. Het is belangrijk dat we blijven investeren in PhD-plaatsen (inclusief de Research Masters). De huidige financiële ruimte daartoe is vooral het resultaat van goede scores binnen 2e en 3e geldstroom en – specifiek voor het departement Rechtsgeleerdheid - de sectorplanmiddelen. Het is belangrijk dat deze geldstroom ook in de toekomst op niveau blijft. Dat vereist blijvende aandacht van wetenschappers en proactieve ondersteuning door onder andere het Research Support Office.

REBO Impact Cafe
REBO Impact Café op het open stage van TivoliVredenburg

Ook na het afronden van de promotie moeten medewerkers de ruimte krijgen voor professionele en persoonlijke ontplooiing, inclusief tijd om te pionieren of experimenteren. Dat gaat niet vanzelf. Meer dan ooit is de universiteit onderdeel van een 24-uurs-economie waarin een voortdurend appel wordt gedaan op onze beschikbaarheid. Al langere tijd is er sprake van een hoge werk- en prestatiedruk. Zowel de faculteit als de afzonderlijke departementen zullen zich inzetten om effectieve oplossingen voor dit complexe probleem te onderzoeken en in te voeren. Dit zal, in combinatie met de Open Science ontwikkeling, ook gevolgen hebben voor het personeelsbeleid. De komende jaren gaan wij ons HR-model MERIT verder verfijnen en een betere balans aanbrengen tussen de verschillende onderdelen: Management, Education, Research, Impact en Teamspirit. Medewerkers krijgen pluriformere taakstellingen en carrièrepaden, in aansluiting op nieuwe vormen van erkennen en waarderen. Naast individuele onderzoeks- en onderwijsprestaties krijgen impact- en teamprestaties meer nadruk.

Strategisch Plan 2025