Een open en veerkrachtige academische gemeenschap

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de Universiteit Utrecht een hechte universitaire gemeenschap is waar mensen betrokken zijn bij elkaar en waar ruimte is voor kennisdelen en debat. Dat is het echter niet: dagelijks vraagt het aandacht en inspanning van ons allemaal. We willen dat dat zo blijft en investeren ook de komende periode in een omgeving waarin iedereen zich welkom en onderdeel van de gemeenschap voelt.

Gemeenschap

Academische gemeenschap voor iedereen

In onze organisatie tellen de bijdragen van alle studenten, medewerkers en alumni, ongeacht functie, gender, etniciteit, cultuur, inzetbaarheid of welke achtergrond dan ook. Diverse kwaliteiten tot hun recht laten komen vraagt om actief beleid, inclusief leiderschap en een sociaal veilige omgeving. We zullen in de organisatie extra aandacht blijven geven aan de publieke waarden gelijkheid, diversiteit, inclusie, openheid, toegankelijkheid en wederzijds respect.

Diverse kwaliteiten tot hun recht laten komen vraagt om actief beleid, inclusief leiderschap en een sociaal veilige omgeving.

De resultaten in onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en maatschappelijke impact zijn het gevolg van teamwerk. Daarin worden alle talenten en kwaliteiten van alle medewerkers gewaardeerd. Door aandacht en waardering verankeren we respect en vertrouwen dieper in onze organisatie. Het heeft invloed op hoe we communiceren en interactie hebben met elkaar en de buitenwereld. Internationale studenten en medewerkers voelen zich thuis en welkom aan onze universiteit en alumni zijn blijvend onderdeel van onze gemeenschap.

Om de vorming van de universitaire gemeenschap goed te kunnen ondersteunen, blijven we investeren in een warme band, stimulerende werkomgeving en levendige en toegankelijke campus. Er zal een meer hybride vorm van werken ontstaan: thuis en in de universiteitsgebouwen. Dit vraagt ook experimenteren met nieuwe manieren van werken en samenwerken.

Actielijnen

 • We versterken expliciet de ontmoetings- en samenwerkingsfuncties in onze gebouwen en experimenteren met werkvormen. We leren van onze COVID-19-ervaringen: bij het uitwerken van de huisvestingsopgave investeren we in een goede balans tussen fysieke aanwezigheid en online werken en studeren.
 • We versterken het diversiteitsbeleid door inrichting van de EDI stuurgroep Equality, Diversity & Inclusion en benoeming van de Diversity Dean. We blijven onze visie op dit thema uitdragen onder meer door integratie in scholingsprogramma’s, inclusieve curricula, verbetering van werving en selectie en toegankelijkheid van gebouwen te stimuleren.
 • We werken aan grote betrokkenheid van onze gemeenschap bij besluitvorming en aan verdere democratisering van de besluitvorming.
 • Begin 2022 is er universiteitsbreed een nieuw kader voor erkennen en waarderen voor alle medewerkers ingevoerd. We reduceren met teamwerk de individuele werkdruk voor medewerkers, creëren binnen teams meer rust en stimuleren complementariteit. In 2025 is het vanzelfsprekend dat medewerkers diverse loopbaanpaden kiezen en accenten kunnen leggen op verschillende gebieden: onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap.
 • We verbeteren onze activiteiten in begeleiding en praktische ondersteuning van (internationale) studenten en medewerkers, waarmee een hartelijk welkom vanzelfsprekend is. En stimuleren meertalig vergaderen door middel van luistertaal.
 • De Universiteit Utrecht levert een kwalitatief hoogstaande en integrale ondersteuning aan studenten, medewerkers, alumni en externe partijen. Daarin is samenwerking tussen academische – en niet academische staf, de verschillende ondersteuningsdomeinen en tussen universitaire en facultaire diensten vanzelfsprekend.

Leiderschap, aandacht voor welzijn en ruimte voor ontwikkeling

De Universiteit Utrecht streeft naar een cultuur van openheid en samenwerken; een cultuur waarin het gewoon is om zowel in- als extern verbindingen te leggen en waarin medewerkers over grenzen van disciplines of onderdelen integraal samenwerken. We kunnen deze cultuur alleen realiseren met leiderschap, op alle niveaus, dat open staat voor andere ideeën. Leiderschap dat gericht is op vertrouwen, bottom-up samenwerken en handelen in het belang van de universiteit als geheel. Leiderschapsontwikkeling is daarmee de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.

We willen als werkgever goed voor onze mensen zorgen en investeren in het welzijn van alle studenten en medewerkers.

Medewerkers van de Universiteit Utrecht staan open voor feedback en verandering en willen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Leidinggevenden geven ruimte aan medewerkers en stimuleren hun ontwikkeling. De universiteit moedigt alle medewerkers aan om binnen hun werkzaamheden competenties van persoonlijk leiderschap te verwerven en te leren van elkaar. Leiderschap zit in kleine en grote zaken: van hoe we binnen de universiteit met elkaar in dialoog zijn, tot constructief aankaarten van zaken die beter kunnen en oog hebben voor anderen.

We willen als werkgever goed voor onze mensen zorgen en investeren in het welzijn van alle studenten en medewerkers. We weten dat de aanpak van werkdruk complex is. Niet iedereen hoeft hetzelfde of alles even intensief te doen. Bij nieuwe initiatieven wegen we zorgvuldig de meerwaarde af en of het ‘in de plaats komt van’ of dat we andere zaken temporiseren.

Actielijnen

 • De focus bij leiderschapsontwikkeling ligt de komende periode op samen realistische werkwijzen afspreken, duidelijke teamdoelen stellen, welzijn van studenten en medewerkers bevorderen en op sociale veiligheid garanderen. Bij selectie van leidinggevenden en bij doorgroei naar leidinggevende posities letten we extra op competenties in leiderschapsprofiel en op universitaire kernwaarden.
 • We vergroten de diversiteit in ontwikkelpaden voor medewerkers en we stimuleren continue ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. We versterken ons ontwikkelaanbod voor alle medewerkers, onder meer gericht op interculturele – en leiderschapscompetenties, effectief samenwerken en het geven en ontvangen van feedback.
 • We vergroten autonomie en eigenaarschap van medewerkers en zorgen voor randvoorwaarden voor een goede balans tussen werk en privé. We brengen meer focus aan, mede door expliciet te benoemen wat we niet meer doen.

Duurzame ontwikkeling in de universiteit

Om expliciet een betere wereld en duurzame samenleving mede vorm te geven en gericht bij te dragen aan de SDG’s, willen we kennis over duurzaamheid uit onderwijs en onderzoek verbinden aan onze bedrijfsvoering. Tegelijkertijd benutten we onze eigen bedrijfsvoering en onze gebouwen en terreinen door een omgeving te bieden voor wetenschappelijk onderzoek. In de vorige periode hebben we een begin gemaakt met de SDG’s herkenbaar te maken in het onderwijscurriculum en daar gaan we nu mee verder. Meer denkend vanuit mondiale ontwikkelingsvragen.

We bouwen voort op al bestaande strategieën en ingezette initiatieven en willen als universiteit op het thema duurzaamheid de komende jaren hét verschil maken. Met onze bedrijfsvoering kunnen we aan meer dan de helft van de SDG’s een bijdrage leveren: van het thema klimaatactie tot het thema gendergelijkheid. In lijn met de SDG’s werken we toe naar een klimaatneutrale, zero waste bedrijfsvoering in 2030 en naar vergroting van de lokale biodiversiteit. 

De Universiteit Utrecht gebruikt de SDG’s als instrument bij het benoemen van uitdagingen en het vinden van oplossingsrichtingen. Dit figuur geeft aan op welke SDG’s het accent ligt in onze bedrijfsvoering.

Actielijnen

 • We verankeren de Sustainable Development Goals herkenbaar in ons onderwijs.
 • Onze strategische onderzoeksthema’s richten zich op de ontwikkeling naar een duurzame samenleving en doen dat in interactie met maatschappelijke actoren.
 • We creëren proeftuinen voor duurzaamheid in onze gebouwen en op onze terreinen, waarin we onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bijeenbrengen. We maximaliseren onze maatschappelijke impact door hernieuwbare energie in te zetten het energieverbruik terug te brengen en te werken aan een zero-waste universiteit .
 • We creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kopen maatschappelijk verantwoord in en investeren in capaciteitsopbouw en samenwerking met partners in lagere inkomenslanden.
 • Binnen het onderwijsdomein zoeken we nadrukkelijk de samenwerking in de regio op met als doel om de kansengelijkheid te bevorderen.
 • We ontwikkelen in het kader van het programma Duurzaamheid een strategie met als doel de biodiversiteit te vergroten en de CO2-uitstoot verder te reduceren. Met onze monitor volgen we de resultaten en zetten deze af tegen de kernprestatie-indicatoren.
Gemeenschap

Open bedrijfsvoering voor verandering en innovatie

De Universiteit Utrecht wil innovatiekracht en verandervermogen versterken en versnellen. In de COVID-19 crisis hebben we gezien en ervaren dat in korte tijd veel veranderingen en innovaties doorgevoerd kunnen worden. Iedereen zag de urgentie en voelde de noodzaak. We willen deze veranderpotentie en wendbaarheid koesteren. Breed samengestelde groepen vinden elkaar snel, voeren effectief overleg en leveren kwalitatief goede resultaten. We gaan meer integraal werken aan complexe vraagstukken vanuit verschillende disciplines en onderdelen.

Digitalisering biedt veel mogelijkheden om de dienstverlening te innoveren en verbeteren. In combinatie met automatisering zijn er opties om administratieve processen te verbeteren, vereenvoudigen, uniformeren en versnellen op het gebied van onderwijs, Human Resources en financiën. Dat zal met forse IT-investeringen gepaard gaan.

Actielijnen

 • Voor elk ondersteuningsdomein stellen we een domeinplan op dat richting geeft aan de ontwikkeling van kwaliteit, professionaliteit en werkwijze in het domein. Bij de ondersteuning houden we altijd rekening met integraliteit tussen de diensten.
 • We starten een programma gericht op een efficiënte en toekomstbestendige bedrijfsadministratie voor zowel onderwijs, Human Resources, financiën als het facilitaire domein.

De faculteiten over het thema Gemeenschap

Wat is de visie van de verschillende faculteiten op het creëren van een hechte universitaire gemeenschap? Kies een van de faculteiten om direct naar deze visie te gaan.

Strategisch Plan 2025